ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератівГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка )

Американські вчені переконують, що незважаючи на те, що Конституції США вже понад двісті років, вона і досі є основним, важливим і, що мабуть найголовніше, дієвим документом; взірцем, еталоном для всіх інших держав і їх конституцій. Однак, Согрін В. В. доводить, що за двісті років конституційне право перенесло в США важливі зміни. Поряд із „писаною" федеральною Конституцією 1787 року у США сформувалась і так звана „жива" конституція, без якої не можливо зрозуміти американських політичних реалій. Під „живою" конституцією розуміють всі державні закони, судові постанови, політичні інститути, владні функції, не зафіксовані в Основному законі, але за своєю фактичною роллю йому рівнозначні чи навіть такі, що переважають за своєю суттю над ним. [ 39 ; с. 56 ]

Детально аналізуючи зміст Конституції США, мимовільно схиляєшся до думки, що її правильна оцінка полягає у визнанні діалектичної подвійності її характеру. Вона була одночасно і наслідком революції, кроком назад, зробленим буржуазією і плантаторами в ім'я консолідації свого панування, і об'єктивно прогресивним документом, складеним із врахуванням низки буржуазно-демократичних завоювань боротьби за незалежність, основним законом держави молодої переможної буржуазії, не пов'язаної з феодально-

монархічними традиціями.

Безсумнівним залишається той факт, що американська Конституція означала крок назад у порівнянні з тим, що було записано у Декларації незалежності, конституціях ряду штатів, але у масштабах земної кулі вона була найпередовішою конституцією того часу. Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 року утверджувала республіканський устрій і вже одного цього було достатньо, щоб вона виглядала в очах європейських революціонерів – противників монархії – маніфестом боротьби.

Список використаної літератури:

 1. Аптекер Г. Американская революция 1763-1783. – М., 1962, - 329 с.

 2. Афанасьева И. А. Правовые проблемы импичмента. – Проблемы американистики. – Вып.3. – М., 1985. – с. 41-59.

 3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США: пер. з англ. – К.: Вид-во "Україна", 1999. – 554 с.

 4. Бойченко Г. Г. Конституция США. М.: Изд-во ИМО, 1959, - 248 с.

 5. Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография. – М., 1980. – 397 с.

 6. Болховитинов Н. Н. Некоторые проблемы историографии Американской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. – 1973. - № 6. – с.146-166.

 7. Вильданов Р. Х. Конституция в политической системе буржуазного общества. – М., 1968. – 347с.

 8. Врядування у Сполучених Штатах: Нарис. – Інформ-Агенство Сполучених Штатів, 1989. – 128 с.

 9. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. – М.: Юристъ, 1999. – 456с.

 10. Гончаров Л. Н. Политическая борьба в США за буржуазно-демократические права и свободы в 1787-1791г.г. Автореф. дис....канд. ист. наук. – М., 1963. – 19с.

 11. Глиняный В. П. История государства и права зарубежних стран. Ч.1. – Х.: "Одиссей", 2001. – 332 с.

 12. Дай Т., Зиглер Х. Демократия для элиты. – М., 1983. – 298 с.

 13. Дементьев И. П. Об исторических взглядах Чарльза Бирда // Вопросы истории. – 1957. - № 6. – с.89-103.

 14. Джеферсон Т. Декларація незалежності: Декларація представників США, що зібралися на Генеральний конгрес.// Сам. Україна. – 1993. – 19 травня.

 15. Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика. – М., 1985. – 292с.

 16. Зайчук О. В. Конституція США: ілюзії та реальність. До 200-річчя Конституції США. – К.: Знання, 1987. – 48 с. – ( Сер.4 "міжнародна"; №2 ).

 17. История буржуазного конституционализма XVII-XVIII веков. – М., 1983. – 426с.

 18. История США / под ред. Г. Н. Севостьянова. – В 4Т., - Т.1., 1607-1877. – М.: Наука, 1983. – 688 с.

 19. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх: пер. з англ. – К.: Веселка, 1993. – 192 с.

 20. Ковалевский М. М. Происхождение современной демократии. – М., 1985. – Т.1. – 349 с.

 21. Конституция США и реальный правопорядок / отв. ред. В. К. Забигайло; АН УССР, Ин-т госуд. и права. – К.: Наук. думка, 1987. – 294 с.

 22. Конституция США: История и современность / Под ред. А. А. Мишина, Е. Ф. Язькова. М.: Юрид. лит., 1988. – 320 с.

 23. Конституции и законодательные акты зарубежных государств XVII-XIX вв. / под ред. Галанзы П. Н. – М.: Госюриздат, 1957.

 24. Конституции государств американского континента / под ред. Г. С. Гурвича. – М.: Изд-во иностр. лит., - 1959.

 25. Кунина А. Е. США: методологические проблемы историографии ( практика исследований ). – М.: "Наука", 1988. - 214 с.

 26. Литвак Л. Ф. С тревогой в мыслях: 200-летие Конституции США и опыт афроамериканцев // Новая и новейшая история. – 1988. - №4. – с. 71-89.

 27. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2001. – 592с.

 28. Мідор Д. Д. Суди в Сполучених Штатах: Пер. з англ.. – Сент-Пол, Міннесота: Вест Паблішинг Ко, - 1991. – 85 с.

 29. Мишин А. А., Власихин В. А. Конституция США. Политико-правовой комментарий. – М.: Междун. отношения, 1985. – 278 с.

 30. Мишин А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. – М., 1984. – 145с.

 31. Невинс А., Коммандер Г. Истоия США. От английской колонии до мировой державы. – Телекс, - Нью-Йорк. 1991. – 440 с.

 32. Никонов В. А. Советские историки о принятии Конституции США.: Доклад на сов.-амер. науч. конф., посвящ. 200-л. Конституции США в ун-те штата Нью-Йорк // Вестник Московского ун-та. Сер.8. История – 1988. - №6. – с. 39-55.

 33. Орлов А. Г. Политические системы стран Латинской Америки. – М., 1982. – 287 с.

 34. Полунин Б. Л. Вице-президент США: конституционный и фактический статус. – М.: Наука, 1988. – 124с.

 35. Потєхін О. В. Конституція 1787 р. і сучасна зовнішня політика США // Укр. іст. журнал. – 1987. - №9 – с.114-123.

 36. Сивачев Н. В. Государственно-монополистический капитализм США. // Вопросы истории. – 1977. - № 7. – с.79-102.

 37. Согрин В. В. Образование Североамериканского государства: новое прочтение // Новая и новейшая история. – 2002. - №1. – с. 18-34.

 38. Согрин В. В. Права человека в США: декларации и действительность. ( К 200-летию амер. Конституции ). – М.: Знание, 1987. – 63 с. – ( новое в жизни, науке и технике. История ; 1/1987 ).

 39. Согрин В. В. Принятие Конституции США: мифы и реальность // Новая и новейшая история. – 1987. - №2. – с. 41-58.

 40. Согрин В. В. Революция XVIII в. и развитие американской конституционной системы // Проблемы американистики. Вып.3. – М., 1985. – с. 73-89.

 41. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків: Право, 2001. – 416с.

 42. США. Конституция и права граждан / Ред. кол.: И. А. Геевский и др.; АН СССР, Ин-т США и Канады. – М.: Мысль, - 1987. – 315 с.

 43. Сыркин Б. Д. Создание Конституции Соедененных Штатов Америки. Автореф. дис.... канд. ист. наук. – М., 1949. – 17 с.

 44. Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. – Л., - 1978. – 428 с.

 45. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: "Каравела", Львів: "Новий світ – 2000". – 2003. 480 с.

 46. Шпотов Б. М. Восстание американских фермеров под руководством Д. Шейса ( 1786-1787гг. ) // Новая и новейшая история. – 1975. – №4. – с. 54-68.

 47. Шпотов Б. М. Создание Конституции США и проблема демократии (1787) – в кн. Американский ежегодник, 1977. – М., 1977. – с. 109-132.

 48. Ширяев Б. А. Политическая борьба в США 1783-1801. – Л.: изд-во Ленинград. ун-та, 1981. – 199 с.

 49. Яковлев Н. Н. Идеи американской революции: прошлое и настоящее // США: политическая мысль и история. – М., 1976. – с.39-51.

 50. www.ukrpravo.com./Foreign/const am ua. shtml/.