ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Світовий ринок. Торгівля → Суть та форми міжнародної економічної діяльності. Конвертованість валюти

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу Міжнародна економіка

Суть та форми міжнародної економічної діяльності. Конвертованість валюти

План

1Суть та форми міжнародної економічної діяльності.

1.1 Поняття міжнародна економічна діяльність.

1.2 Відкрита економіка.

1.3 Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності.

1.4 Світове господарство та міжнародний ринок.

2 Конвертованість валюти.

2.1 Механізм конвертованості валют.

2.2 Внутрішня й зовнішня конвертованість валют.

2.3 Особливості формування конвертованості гривні.

  1. Суть та форми міжнародної економічної діяльності.

Міжнародна економічна діяльність України становить неоднорідний та багатоаспектний предмет вивчення. Її можна розглядати і в контексті національних інтересів, і в регіональному та глобальному масштабах. У першому аспекті така діяльність є засобом досягнення підприємницьких і загальнодержавних цілей у процесі співробітництва із зарубіжними партнерами. У другому – весь господарський механізм України постає невід\'ємною складовою світової економіки, елементом більш загальної системної цілісності, інтернаціональних ринкових структур.

Системна трансформація в Україні, основним змістом якої є формування ринкового середовища та демократизація усіх ланок соціального життя, справедливо розглядається як важлива передумова розширення та підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності в комплексі її макроекономічних та мікроекономічних форм. Транс націоналізація української економіки, що зорієнтована на підвищення міжнародної конкурентоспроможності , дедалі більшою мірою визначатиме глобальну перспективу держави.

Міжнародні господарські зв\'язки для нашої країни є одним із ключових факторів розвитку. Про це свідчать такі дані: тільки протягом періоду з початку незалежності до кінця століття частка експорту товарів та послуг у структурі ВВП України зросла з 24-26% до 45-47% ( особливо значним було зростання частки експертного \" покриття \" ВВП у 1994 та 1995 рр.. Ці дані переконливо свідчать про утвердження економіки України як самостійного організму здатного до саморегулювання та виживання в міжнародній конкурентній боротьбі.

Необхідним є проведення активної державної політики, забезпечення сприятливих нормативних та організаційних передумов міжнародної економічної діяльності. Передусім стоїть завдання подолати такі головні перешкоди:недосконалість та нестабільність законодавчої бази міжнародної економічної діяльності, відсутність внутрішньо узгодженої системи митного, податкового регулювання механізмів банкрутства;нерозвиненість або відсутність багатьох важливих інституцій регулювання міжнародної економічної діяльності, сприяння їй, передусім у банківській, страху вальній, кредитній, фінансовій сферах;адміністративні і фінансові обмеження, несприятливі для експортно-імпортних та інвестиційних операцій умови митного та податкового регулювання;дефіцит інституцій і організаційних структур підтримки та обслуговування міжнародної економічної діяльності, зокрема інформаційних, маркетингових, дослідних, аналітичних центрів, консалтингових та інжинірингових служб( інжиніринг – надання... знань, проведення технічних робіт, консультування на місці подій з метою оптимізації, виробничо-комерційної діяльності; консалтинг – надання ділової інформації щодо дослідження стану та прогнозування динаміки ринку товарів, послуг, технології...)

Завданнями особливого порядку, які виходять далеко за межі міжнародної економічної проблематики, але являють собою необхідну передумову оптимізації участі України у світо господарських відносинах, є подолання тонізації та криміналізації суспільно-господарського життя в країні, бюрократизації та корумпованості управлінських структур, забезпечення політичної стабільності та проведення загальної структурної реформи. До речі, якщо згідно з міжнародною статистикою загальносвітові обсяги тонізації становлять 5-10 %від ВВП, в африканських країнах, які є найяскравішим прикладом надмірної тонізації, - 30 %, то в Україні відповідний показник навіть не піддається достатньо вірогідній оцінці і становить, за різними розрахунками, від 40% до 60% ВВП.

Визначаючи предмет міжнародної економічної діяльності як своєрідний відправний пункт можна взяти таке: міжнародна економічна діяльність – це поняття, яке застосовується і в практиці господарювання, що виходить за національні кордони, і в теорії, яка таку практику вивчає.

1.1Поняття міжнародна економічна діяльність

\" Міжнародна економічна діяльність – це цілісна система господарських зв\'язків між національними економіками різних країн, належних до них або утворених ними суб\'єктами господарського життя, а також міжнародними організаціями, яка має характерні лише для себе взаємозв\'язки , закономірності та реалізує ті специфічні інтереси, які пов\'язані з використанням міжнародного співробітництва. \" (1+)[1.55ст]Поділу та факторного розміщення.

Поняття \" міжнародна економічна діяльність \" (1+)[1. 60ст]органічно охоплює не тільки сферу виробничої, комерційної діяльності, та міжнародні за характером економічні акції, які спрямовані на отримання та максимізацію індивідуального, приватного прибутку, поліпшення власного добробуту. Воно поширюється також і на непідприємницькі, регулятивні за характером акції, на інструмент впливу з метою поліпшення загальних умов господарювання як з боку національних урядів, спеціалізованих інститутів, так і з боку міжнародних організацій та структур. Таким чином, широке тлумачення терміну \" міжнародна економічна діяльність \" охоплює всі форми господарювання, до яких залучаються різнонаціональні за походженням або місцем свого перебування кооперанти , агенти підприємницької та регулятивної діяльності. Феномен міжнародної економічної діяльності виникає там і тоді, де і коли має місце перетинання кордонів митних територій такими реальними об\'єктами . як: товари, послуги, капітали, сировинні ресурси, нарешті люди.

Міжнародна економічна діяльність так само, як і будь-який живий організм, являє собою саме системну цілісність. І так само, як живий організм є чимось більшим ніж механічною сукупністю органів, міжнародна економічна діяльність не зводиться до суми своїх атрибутів, суб\'єктів та інструментів. Будучи самостійним явищем, проявами якого є складні зворотні зв\'язки між складовими елементами, а також із компонентами більш широких механізмів відтворення вона є фактором та своєрідним прискорювачем економічного розвитку країн.

Міжнародна спеціалізована галузь – це сукупність галузей сфери матеріального виробництва любої країни, яка найбільш активно бере участь у міжнародному поділі праці. Особливість цієї галузі:

- Висока частка експорту порівняно з іншими галузями (у виробництві товарів);

- Високий рівень внутрігалузевої спеціалізації та кооперації (існує коефіцієнт еластичності міжнародної спеціалізованої галузі – КВЕС – коефіцієнт відносної експортної спеціалізації галузі:

КВЕС = Ео/Ем*100% (2.70 ст.)

Ео – питома вага певної галузі в експорті товарів;

Ем – питома вага товарів – аналогів на світовому ринку.

КВЕС показує у якій степені національна промисловість, або її окремі галузі орієнтуються на зовнішній ринок, або те наскільки національна промисловість та її окремі галузі відірвані від світового ринку.

Всі держави стимулюють міжнародну спеціалізовану галузь шляхом пільгового оподаткування, кредитування, та шляхом страхування цих галузей.