ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Світовий ринок. Торгівля → Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

Реферат на тему:

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

План

1. Сутність міжнародної торгівлі.

2. Теоретичніоснови міжнародної торгівлі.

3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.

1. Сутність міжнародної торгівлі

В світі не існує абсолютно замкнутих життєздатних та функціональних систем. Щоб ми не розуміли під поняттям \"система\": людина, сім\'я, підприємство, галузь, суспільство, держава – елементи відкритості завжди будуть мати місце. Відкритість будь-якої системи передбачає існування зв\'язків з іншими системами. Якщо в якості систем розглядати держави, то найбільшу питому вагу у зв\'язках між ними будуть займати саме світові господарські зв\'язки (економічні зв\'язки між державами).

Світові господарські зв\'язки проявляються через різноманітні форми міжнародних економічних відносин, до яких належать міжнародна торгівля, міжнародна міграція робочої сили та міжнародний рух капіталу.Схематично існування та взаємозв\'язок форм міжнародних економічних відносин зображено на рис. 1.1.

Форми міжнародних економічних відносин тісно пов\'язані між собою, впливають одна на одну, створюючи додаткові стимули для взаємного розвитку. Так, торгівля створює умови для міжнародного інвестування. А міграція капіталу, в свою чергу, стимулює торговельні зв\'язки та міграцію робочої сили.

Торгівля з зарубіжною країною дозволяє краще вивчити цю країну, налагодити економічні зв\'язки із суб\'єктами господарювання та державними органами, набути інформацію необхідну для прийняття рішення про вкладання інвестицій у цю країну.

Зарубіжне інвестування створює передумови для збільшення зовнішнього торгівельного обороту фірми: наприклад, організується нове чи додаткове виробництво – збільшується випуск продукції, яка реалізується в цій країні чи певному регіоні.

Форми міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

Міжнародна торгівля

Міжнародна міграція робочої сили

Міжнародний рух капіталу

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

Країна ! Зарубіжжя Країна ! Зарубіжжя Країна ! Зарубіжжя

! ! !

Експорт Еміграція Зарубіжні інвестиції

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

Імпорт Імміграція Іноземні інвестиції

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

Рис. 1.1. Форми міжнародних економічних відносин.

Серед основних форм міжнародних економічних відносин основною і найбільш вагомою ланкою була і залишається міжнародна торгівля. За оцінками Джері Сакса, на долю міжнародної торгівлі припадає на сьогодні 80 % усіх міжнародних економічних відносин.

З іншого боку економічні відносини між державами у формі міжнародної торгівлі – це найдревніші відносини, що мають багатовікові традиції та історію. Понад 10 тисяч років тому люди, котрі жили у відокремлених общинах і племенах, обмінюючи надлишки своєї продукції, закладали підґрунтя взаємовигідного економічного співробітництва. Мандрівники і купці прискорювали розвиток світової торгівлі, а товарне виробництво створювало дедалі більше продукції, яка слугувала регулярному обміну між країнами. Зовнішня торгівля почала вирішувати проблему забезпечення населення товарами, що їх національна економіки виробляла неефективно або не виробляла зовсім.

Отже, МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ – це найбільш вагома форма міжнародних економічних відносин, яка полягає у обміні товарами та послугами між державами.

Перш за все, міжнародна торгівля – це складна соціально-економічна категорія. Вона є основною і центральною ланкою світових господарських зв\'язків, які проявляються через різноманітні форми міжнародних економічних відносин.

З точки зору міжнародної економіки чи стороннього погляду міжнародна торгівля – це обмін товарами та послугами між державами. А для окремо взятого національного господарства обмін товарами та послугами з іншими країнами буде називатись зовнішньою торгівлею.

Зовнішня торгівля(ЗТ) – це торгівля однієї країни з іншими, яка полягає у оплачуваному вивезенні (експорті) та ввезенні (імпорті) товарів та послуг.

У сукупності зовнішня торгівля різних країн утворює міжнародну торгівлю, яка, як зазначалось раніше, є складною соціально-економічною категорією. Її можна розглядати у двох аспектах – операційному та державно-політичному (рис.1.2).

ММіжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин ІЖАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Як процес безпосереднього обміну товарами та послугами між суб\'єктами міжнародних економічних відносин

Як особливий тип суспільних відносин, що виникають між державами в процесі і з приводу обміну товарами та послугами

Операційний

Державно-політичний

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин

ПІДХОДИ

Рис. 1.2. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі.

З операційної точки зору міжнародна торгівля - це процес безпосереднього обміну товарами та послугами між суб\'єктами господарювання різних держав, державами та міжнародними організаціями. В цьому випадку йдеться про рух товарів (у тому числі послуг, ліцензій, ноу-хау, інжинірингу тощо), інструменти та механізми розширення товарообігу, вдосконалення структури експорту та імпорту, прогнозування та оцінку світових товарних ринків, планування можливостей експорту та потреб в імпорті, організацію контрактної роботи, контроль за поставками та відвантаженням, здійснення валютно-фінансових операцій тощо.

За операційного поглядупредметом міжнародної торгівлі як сфери знань є організація виконання експортно-імпортної операції (економічні відносини, що виникають при виконанні експортно-імпортних операцій), а об\'єктом, відповідно, будь-яка операція з експорту чи імпорту.

З державно-політичного погляду міжнародну торгівлю можна розглядати як особливий тип суспільних відносин, які виникають у світовій системі господарства в процесі і з приводу обміну товарами та послугами між державами, що мають власні зовнішні та зовнішньоторговельні політики. Такі відносини регулюються спеціальними міжнародними регламентами: договорами, угодами, актами та іншими нормами міжнародного права. Та, оскільки суспільні відносини не можуть не залежати від зовнішньої та внутрішньої політики країн, то відносини обміну на світовому ринку регулюються значною мірою й актами та діями політичного характеру.

При державно-політичному підході до трактування сутності міжнародної торгівлі її предметом є (суспільні відносини, що виникають при організації торговельного обміну, виходячи з національних інтересів та глобальних тенденцій розвитку світового господарства в цілому) організація торговельного обміну, виходячи з національних інтересів та глобальних тенденцій розвитку світового господарства в цілому, а об\'єктом — торговельний обмін, як сукупність операцій з експорту та імпорту.

Операційний підхід певною мірою є проявом політики вільної торгівлі (фритредерства), а державно-політичний — протекціонізму. Вся історія розвитку міжнародної торгівлі є проявом балансування держав між цими двома напрямками. Однозначний, безкомпромісний вибір політики фритредерства або протекціонізму в зовнішній торгівлі був характерний для минулих сторіч. У наш час ці два напрямки взаємопов\'язані та тісно переплітаються, хоча чітко проявляється провідна роль принципу вільної торгівлі.