ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Література України. Українська література → «Апостол черні» Ольги Кобилянської як зразок роману виховання в українській літературі (бакалаврська робота)

Бакалаврська робота

\"Апостол черні\"Ольги Кобилянської як зразок роману виховання в українській літературі

Зміст

Вступ.................................................................................3

Розділ І. Задум авторки щодо роману ,,Апостол черні\" та історія його видання......................................................................................7

Розділ ІІ. Аспекти вираження проблеми виховання у художньому світі роману ,,Апостол черні\".........................................................14

2.1. Своєрідність жанру роману виховання................................14

2.2. Юліан Цезаревич – уособлення авторського ідеалу нової, європейської людини........................................................................18

2.3. Антитетичність жіночих образів роману як засіб вираження ідеї твору.......................................................................................29

Висновки..........................................................................37

Список використаної літератури.............................................42

Вступ

В умовах ліквідації ідеологічного диктату, заборон дослідження творчості цілого ряду українських письменників або ж окремих їх творів, які не відповідали офіційним ідеологічним канонам, перед дослідниками відкривається широке поле можливостей опрацювання і глибокого осмислення літературного процесу в Україні в усій його повноті і розмаїтті.

Актуальність дослідження. Ім\'я Ольги Кобилянської не вилучалось із програм навчальних курсів, не обминалося авторами праць з історії української літератури, її творчість була предметом ґрунтовних монографічних досліджень, наукових і публіцистичних статей О. Бабишкіна, Л. Матусяк (,,Роман ,,Апостол черні\'\' в контексті творчої спадщини О. Кобилянської\" [30]), І. Демченко (,,Особливості поетики Ольги Кобилянської\" [14]), Н. Томашука (,,Роман ,,Апостол черні\" [40]) та інших. Певна частина відгуків про письменницю вітчизняних і зарубіжних критиків – листи, статті, спогади, які могли бути опубліковані в умовах ідеологічного тиску, – вийшла збірником ,, Ольга Кобилянська в критиці та спогадах\". Твори Кобилянської витримали чимало перевидань, найповніше з них – п\'ятитомне, що містить ще й значну частину її епістолярію, упорядкованого Ф. Погребенником. Побачили світ також і щоденники Ольги Кобилянської, що тривалий час були недоступні широкому дослідницькому загалу. Однак чимало проблем залишаються ще не вивченими, не з\'ясованими. До них належить виховання у творчості письменниці, зокрема у романі ,,Апостол черні\".

Кобилянська неодноразово звертається до такого епічного жанру, як роман, зокрема до роману виховання. Цьому твору притаманні поглиблений психологізм, емоційність.

О. Кобилянська, літературний дебют якої припадає на кінець минулого століття, була оригінальною постаттю, ,,екзотичною квіткою\", як її називали деякі критики, на тлі традиційної і загальновизнаної у другій половині ХІХ століття реалістично-,,народницької\" літератури. Щоправда, протягом тривалого часу літературної діяльності Кобилянської ставлення критики до її таланту і творчості було суперечливим через відчутний вплив на стиль письменниці німецько-румунського оточення та зарубіжної лектури, на якій вона виховувалася, нестандартність і сміливість авторського саморозкриття у її творах, а також через саму ідейно-етичну позицію О. Кобилянської, що мала відверто загальнолюдський характер і була вільна від усякої партійності.

О. Кобилянська увійшла в українське письменство насамперед як виразниця прагнень і змагань інтелігенції, зокрема освіченого жіноцтва, і протягом усієї творчості письменниці чітко простежується її незмінний інтерес до цієї теми.

Послідовно проводячи у своїй творчості ідею домінуючої ролі освіченої верстви в загальному поступі нації на шляху суспільно-історичного розвитку, Кобилянська свідомо звертається до проблеми виховання і особи, свободи і обов\'язку, трактуючи їх з позиції притаманного їй романтичного ідеалізму, своєрідного соціально активного індивідуалізму, у світлі його неповторно-філософського бачення життя, світу і людини в ньому.

У часи панування на підрадянській Україні колоніального режиму, коли на словах проголошувалась так звана ,,гегемонія\" трудового народу, українцям як суспільному прошарку не відводилася яка-небудь важлива роль в загальнолюдському, суспільному поступі, а цілком природне прагнення українських освічених верств зберегти свою національну самобутність, розцінювалось як ,,ворожі прояви\" буржуазного націоналізму, сепаратизму. Саме тому звернення до теми виховання у творчості О. Кобилянської на сучасному етапі особливо актуальне. Крім того, порушення проблеми ідейних, національно-патріотичних шукань українців в тісному поєднанні з питаннями морально-етичного спектру, з огляду на виховну функцію літератури, ще більше посилює важливість і необхідність таких досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дати нову інтерпретацію твору Ольги Кобилянської з життя українців у світлі морально-етичних шукань письменниці, в зв\'язку з її біографією та в контексті світоглядних і стильових виявів сучасної їй конкретно-історичної доби; довести, що „Апостол черні\" Ольги Кобилянської є зразком роману виховання в українській літературі.

Для поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- дослідити задум авторки щодо роману виховання ,,Апостол черні\" та історію його видання;

- дослідити аспекти вираження проблеми виховання у художньому світлі роману;

- з\'ясувати значення поняття ,,роман виховання\", його особливості, жанрову своєрідність;

- простежити проблему виховання на прикладі головного героя;

- дослідити антитетичність жіночих образів;

- оцінити стан вивчення іншими дослідниками роману, узагальнити їхні висновки, дійти власних;

- визначити місце прози О. Кобилянської в історії українського і світового письменства.

Об\'єкт дослідження – роман ,,Апостол черні\", еволюція ідеалу у творі О. Кобилянської.

Предмет дослідження – життєвий і творчий шлях письменниці, формування її національної свідомості.

Методи дослідження. У бакалаврській роботі використано культурно-історичний та порівняльно-історичний методи. Це дало можливість дослідити твір Ольги Кобилянської в контексті суспільно-політичного та духовного життя епохи, літературних уподобань та духовних ідеалів самої письменниці, у взаємозв\'язку із загальноєвропейським культурно-історичним процесом, переосмислити твір О. Кобилянської і дати йому нову інтерпретацію у світлі морально-етичних пошуків письменниці.

У роботі приділяється увага питанням зв\'язків письменниці з національно-патріотичними колами та формування її національної самосвідомості, які раніше підлягали замовчуванню. У дослідженні робиться спроба нового осмислення й ідейно-художнього аналізу високопатріотичного і забороненого на терені радянської України роману ,,Апостол черні\" у світлі етичного ідеалу письменниці та в контексті її творчої спадщини.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури (43 найменування). Загальний обсяг роботи – 45 сторінок.