ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Література України. Українська література → Масова література в нових соціокультурних умовах

Масова література в нових соціокультурних умовах

Духовний світ людини визначається творами літератури, які вона прочитала. За думкою філософа та педагога Мортімера Адлера читання та обговорення книг повинно стати частиною вільної гуманістичної освіти.

У функціонуванні освітньої та культурно-виховної систем література посідає виняткове місце серед інших чинників. Саме вона через зміст твору визначає той обсяг цінностей, які одержує особистість на тому чи іншому етапі виховання; визначає поле індивідуальних інваріантів її розвитку. Специфічною рисою сьогодні культурної ситуації в Україні є зіткнення між народною та масовою культурою, при цьому агресивна, технічно озброєна й фінансово забезпечена маскультура намагається знищити народну культуру та мистецтво, розширюючи сфери свого впливу й коло своїх споживачів.

Кризову гостроту соціокультурній ситуації в Україні посилюють як внутрішні, так і зовнішні чинники; серед останніх – процеси глобалізації, котрі загрожують національній культурі.

Парадоксальною особливістю сучасного соціокультурного середовища є те, що з одного боку, визнається культура як обов\'язкова умова розвитку світу, з іншого ігноруються її потенційні можливості, звужуючи культурний простір. В наслідок чого зникають високі світоглядні прагнення особистості, посилюється процес духовного збіднення та занепаду внутрішнього духовного світу людини.

Як відомо, література, відображаючи характер засвоєння духовних цінностей, показує всі зміни в культурі нашого суспільства. А культура, на думку багатьох фахівців, зокрема Медведєвої В., переживає внутрішньо-світоглядні зміни [8, 13-14]. В ній відбувається боротьба символів, структур, стилів, світобачень та орієнтацій.

Характерною ознакою кризового стану культури в нашій країні, за думкою Петрової Л.Г., є стрімке падіння інтересу до читання, до літератури як до джерела пізнавальної та естетичної інформації, зміна в читацьких потребах [10, 7].

Зараз через нівеляцію літератури як духовного продукту відбувається нівеляція основоположних традицій національної духовності. Відчуження від літератури читача, зокрема молоді, спричиняє порушення гармонійного зв\'язку душі та слова.

Тому питання про співвідношення в нашому суспільстві „масової\" і „елітарної\" літератури та культури, соціокультурні умови, в яких вони існують є вельми актуальним.

В сучасному суспільстві домінують два типи „читацької мотивації\":

  1. „для кар\'єри\" (комп\'ютерна література; книги з англійської мови);

  2. „для відпочинку\" („жіночі романи\" чи детективи).

Літературна класика сьогодні перебуває на периферії масового читання. Катастрофічно падають наклади „товстих журналів\", так само як і кількість передплачуваних періодичних видань і купованих класичних літературних творів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Сучасна епоха відрізняється швидким розвитком науки та прискоренням ідей синтезу різних галузей знань та видів мистецтва. Розширення міжгалузевих зв\'язків стало необхідною умовою подальшого розвитку гуманітарних наук. Одержало розповсюдження і комплексне дослідження літератури, що передбачає дослідження її проблем із застосуванням аналітичних засобів і методологічної бази інших наук, зокрема культурологію.

Враховуючи плідність взаємообміну ідеями, темами, питаннями, що часто живлять той або інший вид мистецтва, вивчення галузей зіткнення та активної взаємодії різних видів естетичної діяльності набуває в наш час особливу важливість і актуальність.

Література як найзмістовніше з усіх видів мистецтва та як мистецтво, що віддзеркалює духовне життя суспільства, глибоко та різноманітно впливає на вітчизняну культуру. Цей процес не був однобічним – література вбирала в себе ідеї та світовідчуття, що народжувалися культурною епохою.

Цій проблемі присвячені дослідження ряду науковців. Плідними для нашого дослідження стануть роботи Б.М.Беспалова, В.Медведєвої, О.Пахловської, Л.Г.Петрової, М.М.Скатова, В.Ю.Троїцького, Е.І.Франчука [3, 8, 9, 10, 11]. Вони розглядають різні аспекти зазначеної проблеми: характер впливу масової літератури на суспільні уявлення, дослідження проблематики літературних смаків публіки, розуміння літератури як втілення і відображення духу епохи, підхід до масової літератури як до втілення „колективної свідомості\".

Метою статті є визначення тих соціокультурних умов, в яких існує сучасна масова література і з\'ясування тих функцій, які вона відіграє в суспільстві.

Сучасні дослідження проблеми, яка нас цікавить, пов\'язані із трансформацією культури, переміщенням духовних чинників, місця масової літератури в сучасних соціокультурних умовах.

Тому постановка мети обумовила наступні завдання:

  1. визначити нові соціокультурні умови, в яких відбувається функціонування масової літератури;

  2. з\'ясувати соціокультурні функції, що відіграє масова література в сучасному суспільстві.

У відповідності з метою і завданнями дослідження в роботі застосовано культурно-історичний метод та загальнокультурний підхід.

На межі століть відбувся нечуваний розрив між культурою, освітою, традиціями, людьми, епохами, що призвело до глобальної кризи культурних цінностей.

В структурі ціннісних орієнтирів значно знизився статус духовності, місце духовних потреб займають особистісні цінності, спостерігається криза ідеалів і втрата духовних орієнтирів.

Необхідність підвищеної уваги до проблеми функціонування масової літератури в нових соціокультурних умовах визначається часом. Зараз через нівеляцію літератури як духовного чинника відбувається нівеляція основоположних традицій національної духовності.

В умовах загальної технізації і стандартизації життя людина втрачає свою індивідуальність, зливається з „масою\", стає „як усі\". Формується людина „маси\" – посередня людина, конформіст; вона зовсім не страждає від подібного соціального статусу і навіть намагається зберегти його. Відбувається загальне культурне нівелювання людей, і на цьому фоні лише окремі особистості – „аристократи духу\" – глибоко мислять і відчувають час, це – творча меншість, еліта, яка рухає культуру у прогресивному напрямку.

Характерними ознаками культурної кризи, на нашу думку, є:

  1. Орієнтація сучасної молоді на матеріальні цінності. Результатом є примітивізація та нівеляція духовних інтересів. Вони позбавлені глибинного виміру і зосереджені в одній або в небагатьох площинах.

  2. Масовими явищами стала поява маргільнальної людини, що не належить ні до якої певної культури й не визнає загальнолюдські цінності. У зв\'язку з цим можна говорити про аномічність її свідомості, позбавленість певних ціннісних орієнтирів. Рушійною силою суспільних процесів стає широкомасштабне маніпулювання людьми.

  3. Нечувана адаптивність людини до соціальних змін. Це забезпечує їй виживаємість, але обертається тим, що до інформацій про глобальні зміни в суспільстві, негативні явища людина ставиться спокійно й байдуже.

  4. Орієнтація естетичних уподобань на цінності, що нав\'язують ЗМІ. Вони виконують рекреативну функцію, оскільки визначають проведення вільного часу. Ця роль реалізується по відношенню до людини настільки, наскільки відпочинок з книгою відволікає від повсякденності.

  5. Відсутність моральних мотивів в поведінці як наслідок несформованості моральної сфери особистості. З\'явилася масова людина, що не визнає моральні норми, не знає відповідальності перед сьогоденням і майбутнім, перед людьми і совістю.

  6. Віртуальність свідомості, життя в нереальному світі, що створюється засобами масової комунікації та пересічною міфологізованою свідомістю.