ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Теорія держави і права → Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УДК 349. 3. 36.

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Спеціальність: 12. 00. 05 – трудове право;

право соціального забезпечення

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ 2001

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Процевський

Олександр Іванович, Харківський державний

Педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,

кафедра цивільно-правових дисциплін

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Прокопенко

Володимир Іванович

кандидат юридичних наук, доцент Хуторян

Наталя Миколаївна

Провідна установа: Національний університет внутрішніх справ

Міністерства внутрішніх справ України (Харків)

Захист дисертації відбудеться \"____\" _________2001 р. о____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради _________ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01 033, вул. Володимирська, 60, юридичний факультет).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автореферат розісланий \"____\" _________________2001 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат юридичних

наук, доцент К.Г. Грищенко

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ

На правах рукопису

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Спеціальність 12. 00. 05 – трудове право;

право соціального забезпечення

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник

Процевський Олександр Іванович,

доктор юридичних наук, професор

ХАРКІВ - 2001

ВСТУП

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Характерною особливістю стану громадянина у суспільстві є всебічна забезпеченість реального здійснення широкого кола наданих йому демократичних прав та свобод, що закріплені у нормах чинного законодавства. Фактичне забезпечення прав і свобод досягається насамперед створенням необхідних економічних і політичних умов у країні, доповнених спеціальними юридичними засобами.

Одним з найбільш важливих засобів такого забезпечення є юридичні гарантії. Без створення широко розвинутої системи ефективних гарантій неможливо забезпечити кожному громадянину безперешкодне здійснення всього комплексу наданих йому прав.

Суттєві зміни, що відбуваються в економіці, зумовлюють необхідність удосконалення соціально-трудових і виробничих відносин. Трудові права громадян України повинні бути не тільки закріплені в трудовому законодавстві, але й забезпечені економічними, матеріальними, політичними, ідеологічними та юридичними гарантіями

Теоретична розробка проблем, пов\'язаних з подальшим розвитком системи юридичних гарантій в Україні, має серйозне практичне значення. Вона, по-перше, допоможе вдосконалити правові норми, що охороняють права громадян, а по-друге, буде сприяєтиме підсиленню законності, поліпшенню діяльності органів й організацій, що застосовують ці норми. Зрозуміло, що при відсутності необхідних гарантій права та свободи, що містяться в Конституції та законах не можуть бути використані на практиці.

Ефективність юридичних гарантій в трудовому праві залежить від теоретично обґрунтованого й аргументованого їх вибору і закріплення в трудовому законодавстві з подальшим застосуванням на практиці.

До вивчення названих проблем у свій час зверталися М.Г. Александров, А. Баумгарт, А.К. Безина, Л.Ю. Бугров, А. Вельтнер, Л.Я. Гинцбург, Е.О. Голованова, С.А. Іванов, Я. Коваржик, Р. 3. Лівшиц, К. Мілованов, В.І. Никитинский, О.С. Пашков, А. Е. Пашерстнік, Процевський О.І., В.Н. Скобелкин, О. В. Смірнов, В. І. Смолярчук, В. Н. Толкунова, 3. Хайн та інши вчені. Однак в умовах ринкових відносин виникає чимало актуальних питань, які вимагають подальшого дослідження.

Наше законодавство дуже мінливе в умовах становлення України як правової держави. Адже право на працю і його гарантії постійно наповняються новим змістом, істотно впливають на продуктивність, дисципліну і якість праці. У зв\'язку з цим існує необхідність дослідження багатьох теоретичних питань, від розв\'язання яких значною мірою залежить функціонування й удосконалення ефективного правового механізму реалізації права на працю та його гарантій.

Об\'єктом дослідження виступають юридичні гарантії при укладенні трудового договору. Предметом дослідження є система нормативних актів, які регулюють реалізацію права на труд.

Мета й завдання дослідження. Метою цього дослідження є виявлення основних проблем і теоретична розробка деяких питань, які торкаються гарантій реалізації права громадян України на працю, укладення трудового договору (контракту), та, взагалі, існування трудових правовідносин. Це пояснюється тим, що трудове законодавство в умовах ринкової економіки повинно вирішити два важливих завдання. По-перше, забезпечити реальну можливість та дійсну соціальну захищеність працівника як сторони трудового договору, а, по-друге, надати можливість власнику максимально використовувати можливості працівника.

У звязку з цим головними завданнями дослідження є: визначити не тільки саме поняття юридичної гарантії, а й дослідити соціальну природу цього складного юридичного явища; виявити сутність та призначення юридичних гарантій; надати наукову класифікацію юридичних гарантій стосовно до трудового права; дати розгорнуту характеристику гарантій залучення громадян у сферу праці, гарантій забезпечення здійснення трудових прав, гарантій, спрямованих на відновлення порушених трудових прав; внести конкретні пропозиції по удосконаленню трудового законодавства й практики його застосування.

Методологічна основа дослідження базується на позитивному та критичному аналізі нормативно-правової інформації, наукової літературі з цього приводу, методі, принципах, джерелах трудового права. В дисертації були використані формально-логічний та історичний методи, метод порівняльно-правового, техніко-юридичного та системного аналізу.

Теоретичною основою дослідження стали праці вчених-правознавців. У роботі використовувалися досягнення загальної теорії права, трудового, цивільного та інших галузей права, зокрема, праці М.Г. Александрова, С.С. Алєксеєва, Б.К.Бегичева, В.М.Іванова, Р.І.Кондратьєва, Л.Я.Гінзбурга, А.Є. Пашерстника, О.С. Пашкова, О.І. Процевського, В.І. Прокопенко, М.Смирнова, Е.А. Суханова, Р.З. Лівшиця.

Нормативною базою дисертаційного дослідження є Конституція України, документи Міжнародної організації праці, інші діючі законодавчі акти України з питань реалізації права на труд та його гарантій.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі з нових позицій обґрунтовується погляд на поняття юридичних гарантій та їх дії в умовах ринкової економіки. Стосовно до ринкової економіки зроблена спроба розробити оптимальний підхід до удосконалення правового механізму у договірному регулюванні трудових відносин в Україні.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що сформульовані положення, висновки та рекомендації можуть бути враховані в процесі правотворчої, правозастосовчої й правоохоронної діяльності щодо вдосконалення правового механізму реалізації права на працю та його гарантій, в процесі реформування трудового законодавства, зокрема, при підготовці нового Трудового кодексу України та відповідних нормативно-правових актів.