ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Теорія держави і права → Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян

КУРСОВА РОБОТА

Цивільно-правовий захист особистих немайнових

прав громадян

Зміст

 1. Поняття цивільно – правового захисту

  1. Дискусійний підхід до визначення сутності цивільно – правового захисту

  2. Відмінність правового захисту і правової охорони

  3. Способи і засоби захисту цивільних прав

 1. Захист права приватної власності

  1. Сутність і засоби захисту права власності

  2. Віндикаційний і негаторний позови

  3. Зобовязально – правові засоби захисту права власності

  4. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності

 1. Захист особистих немайнових прав

  1. Передумови і правові основи захисту особистих немайнових прав в Україні

  2. Характеристика способів захисту особистих немайнових прав

 1. Захист прав інтелектуальної власності

  1. Захист авторських і суміжних прав

  2. Патентна і ліцензійна охорона прав на обєкти інтелектуальної власності

 1. Цивільно- правові проблеми захисту особистих і майнових прав громадян в Україні і можливі шляхи їх подалання

Висновки

Списик використаної літератури

Додатки

Вступ

Цивілізоване суспільство не можливо уявити без наявності певних прав і свобод ккожного його учасника, що забезпечують кожному можливість бути самостійним субєктом суспільного житт. Держава зобовязана забезпечити реалізацію і захист субєктивних прав .

В умовах побудови правовї держаи однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист.

Метою даної роботи є висвітлення питання цивільно- правового захисту особистих і майнових прав громадян, реалізація права захисту в сучасних умовах, прблеми, повязані з такою реалізацією, і можливі шляхи їх подалання.

Основними завданнями для розкриття мети роботи стануть:

 1. визначення сутності цивільно – правового захисту і правової охорони взагалі, грунтуючись на думки з цього приводу багатьох вчених.

 2. Характеристика основних способів і засобів захисту особистих і майнових прав громадян.

 3. Розгляд цивільно- правового захисту права приватної власності, прав інтелектуальної власності, особистих немайнових прав, що діє в сучасних умовах в Україні.

 4. Аналіз реальних проблем, що торкаються недосконалості правового режиму захисту цивільн их прав громадян України, і вивчення можливих шляхів їх подалання.

Для того, щоб розглянути поставлені питання будемо керуватися діючою нормативно – правовою базою з цих питань, зокрема будемо порівнюватиякість їх висвітлення в діючому Цивільному кодексі України і пропозиції, висвітлені в проекті Цивільного кодексу, розглянемо якість спеціального законодавства з питань цивільно- правового захисту і судово – арбітражної практики; вивчемо думки експертів з цих питань на основі наукової літератури і періодичних видань, таких як журнали \"Право України\", \" Український правовий часопис\", \" Підприємство, господарство, право\", газет \" Бізнес – інформ\", \"Дзеркало тижня\", \"Юридичний вісник\" тощо.

Отже , ми спробуємо праналізувати данне питання, враховуючи реальний ступінь його розкриття в законодавсті україни і науковій літературі, зробимо висновки щодо ступення його розкритності і правового режиму реалізації в умовах побудови ринкового середовища господарювання і орієнтації україни до інтеграції у Європейське співтовариство.

 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

  1. Дискусійний підхід до визначення сутності цивільно – правового захисту

Права і свободи людини, інших учасників цивільних відносин, забезпечують кожному можливість бути самостійним субєктом суспільного життя. Держава зобовязана запезпечити реалізацію і захист субєктивних прав. Стосовно громадянина Конституція України визнає право кожного захищати свої права і свободи , права і свободи інших людей від посягань, у тому числі посягань від представників влади або посадових осіб.

В умовах побудови правовї держави однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. Суть правового захисту в правовій літературі трактується неоднозначно.

На думку Г. М. Стоякіна правовий захит включає в себе три моменти:

 • Видання норм, які встановлюють права та обовязки, визначають здійснення їх, захисту та застосування санкцій;

 • Діяльність субєктів із здійснення і захисту своїх субєктивних прав;

 • Попереджувальна діяльність держави і громадських організацій, а також діяльність з реалізації правових санкцій.

До певної поведінки ( повернути майно, сплатити неустойку) – реалізація державного примусу органічно повязана з виконанням рішення, без чого правовий захист не можна вважати таким, що відбувся. В. І. Тертишніков захистом права називає таке здійснення права та перетворення правовідносин, яке можливе лише з допомогою спеціального державного органу.

М. С. Малеїн вважає, що правовий захист – це система юридичних норм, які спрямовані на запобігання правопорушенню та ліквідацію його наслідків.

С. С. Алексеєв додержується думки, що правовий захист – це державно – примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обовязку.

З. В. Ромовська вважає, що \"правовий захист– завжди акт, що вже відбувся \". У деяких випадках для реалізації заходу державного примусу достатньо винесення судового рішення. Оскільки в рішеннях про визнання права чи розірвання договору відповідач не примушується до певної активноїповедінки, акт правосуддя і правовий захист збігаються у часі. Якщо ж відповідач присуджується

Для досягнення правового захисту необхідна певна процедура. Тому особливе значення має результат цієї дільності, який виражений в акті відповідного державного органу1.

Систематизуючи вище сказане, ми зробимо висновок щодо поняття \"цивільно – правовий захист\":

 1. Це система правових засобів, спрямованих на забезпечення та здійснення відповідних цивільних прав;

 2. Система юридичних норм, спрямованих на попередження правопорушень та усунення їх наслідки;

 3. Це діяльність суду чи інших юрисдикційних органів із попередження та відновлення порушеного права.

  1. Відмінність правового захисту і правовї охорони

Правовий захист нерозривно повязаний з правовою охороною. Проте , це різні категорії. Різниця циз понять визначені в законі. Так у ст. 5 Цивільного кодексу України ( далі ЦКУ ) йдеться про охорону цивільних прав, а ст. 6 – про захист та способи захисту цивільних прав.

Вирішуючи проблему змісту правового захисту переважна більшість юристів дійшла висновку про те, що при цьому слідрозмежувати поняття \"правовий захист\" і\"правова охона\" , вкладаючи в них різний зміст. На їх думку, правовий захист є лише складовою частиною правовою охороною, до якої мають включатися лише засоби, повязані з реалізацією особою права на захист.