ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Державне регулювання економіки. Інвестиції → Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби

Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби

Заходи з удосконалення державного управління поки що не досягай системності реформування державного управління в Україні. Суттєвими недоліками у сфері державного управління стали:

- відсутність єдиного координаційного центру та управлінської вертикалі з питань впровадження адміністративної реформи;

- проведення робіт з реформування державного управління без визначеної Стратегії реформування системи органів виконавчої влади;

- недостатність належного законодавчого забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

Одним із основних положень адміністративної реформи є становлення сучасної державної служби. Цей процес повинен відбуватися шляхом:

- реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні та Комплексної програми підготовки державних службовців;

- прийняття наукової програми дослідження розвитку державної служби та удосконалення кадрового забезпечення державного управління;

- запровадження щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них службових обов \'язків;

- підготовки рішень щодо удосконалення системи матеріального заохочення державних службовців.

Таблиця 1

Плинність кадрів державних службовців

Роки

1998

1999

2000

2001

2002

Всього державних службовців

183224

187379

192409

208992

226985

звільнено

всього осіб

32455

25414

29839

32361

37378

в % до

загальної

чисельності

17,7%

13,5%

13,5%

15,4%

16,5%

Cтратегією реформування системи державної служби Україні, яку затверджено Указом Президента України від 14 квітня 2000 року№ 599, передбачено становлення і розвиток сучасної державної служби на засадах професійності, політичної нейтральності, прозорості та гласності.

Реалізація Стратегії, розрахованої на період 2000-2004 років, спрямовується відповідно до щорічних заходів, які схвалено Указом Президента України від 26 липня 2000 року № 925 на 2000-2001 роки, від 19 листопада 2001 року№ 1100 на 2002 рік, від 24 грудня 2002 року № 1211 на 2003 рік.

Разом із зазначеними актами розбудова державної служби спирається на документи, підготовлені в ході реалізації положень Стратегії. Це, зокрема, Закон України \"Про службу в органах місцевого самоврядування\" № 2499-Ш від 7 червня 2001 року; Указ Президента України \"Про Комплексну програму підготовки державних службовців\" від 9 листопада 2000 року № 1212; наукова програма дослідження кадрового забезпечення державного управління, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 953; розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 240-р., яким передбачена розробка законодавчих і нормативних актів, спрямованих на унормування оплати праці та соціальний захист державних службовців та інше.

За час, який минув з дня прийняття Стратегії, систему державної служби в Україні посилено за рахунок системного запровадження нормативно-правового забезпечення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Знаковими результатами виконання заходів з реалізації Стратегії, крім актів, зазначених вище, на наш погляд, можна вважати розроблення і запровадження:

- загальних правил поведінки державного службовця як основ загальноєвропейських пріоритетів дотримання службової етики в процедурних питаннях реалізації форм державного управління;

- заходів з реалізації і удосконалення єдиної державної комп\'ютерної системи \"Кадри\" як інструмента об\'єктивізації та інформаційного забезпечення прийняття рішень в процесі функціонального управління державною службою;

- основ стандартизації в системі державної служби, зокрема Переліку органів державної влади та Реєстру посад державних службовців;

- комплексу правових механізмів врегулювання питань нагляду за проходженням державної служби та посилення уваги до процесів запобігання проявам корупції в органах державного управління, зокрема: розроблення і введення в дію Порядку проведення Головдержслужбою перевірок діяльності органів виконавчої влади з питань дотримання Законів України \"Про боротьбу з корупцією\" та \"Про державну службу\"; нової редакції Положення про атестацію державних службовців; нового Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців; технології спеціальних перевірок кандидатів на посади, призначення на які здійснюється Президентом України і Кабінетом Міністрів України.

В процесі реалізації заходів Стратегії Головдержслужбою України розроблено:

- методики моніторингу оцінки ефективності і діяльності органів державної влади та їх посадових осіб на підставі анкетування працівників відповідних органів, даних електронних ЗМІ і матеріалів державної статистичної звітності;

- запроваджено нову редакцію Положення про формування кадрового резерву для державної служби, яким, зокрема, передбачено пропорційно-збалансоване представництво в кадровому резерві чоловіків і жінок, зарахування до кадрового резерву та виключення з нього шляхом видання відповідного наказу або розпорядження керівника державного органу відповідальність керівників державних органів за роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву;

- внесено зміни до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, якими передбачено підвищення ролі кадрових служб в усіх державних органах;

- опрацьовано концепцію ротації кадрів на окремих посадах державних службовців, єдиний порядок проведення відкритого конкурсу та стажування із складанням іспиту під час прийняття на державну службу;

- розроблено проект Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про державну службу\" (нова редакція), який доопрацьовано у Секретаріаті Кабінету Міністрів разом з Головдержслужбою з урахуванням зауважень та пропозицій членів Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України та поданий Кабінетові Міністрів України 28 лютого 2003 року.

З метою залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців розроблено Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі \"Державне управління\" та професійними програмами функціональної спеціалізації \"Державна служба\", а також Порядок добору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.