ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Державне регулювання економіки. Інвестиції → Інвестиційна діяльність агропромислового комплексу по Івано-Франківській області

Реферат

на тему :

Інвестиційна діяльність агропромислового комплексу по Івано-Франківській області

Аграрне виробництво є найбільш вразливим сектором економіки України, яке характеризується кризовими явищами, що охопили всі сфери в економічно розвинутих країнах сільське господарство перейшло на інтенсивну модель розвитку і характеризується високою продуктивністю праці. Аграрному виробництву України притаманні низька продуктивність праці, високі трудові й матеріальні затрати. Така модель розвитку сільського господарства, особливо враховуючи перспективу вступу України до СОТ, не гарантує досягнення продовольчої безпеки країни і вимагає негайного вдосконалення.

Ефективне реформування економіки , як свідчить світовий і вітчизняний досвід, можливе лише на основі активізації інвестиційної діяльності, істотного збільшення обсягу інвестицій. Вони акумулюють державний, приватний та змішаний капітал, забезпечують доступ до сучасних технологій.

У період обмеженості інвестиційних ресурсів інвестиційна привабливість регіону є базовим критерієм, на основі якого формуються інвестиційна стратегія з боку інвестора та інвестиційна політика держави. У зв\"язку з цим особливої актуальності набуває питання визначення інвестиційної привабливості сільського господарства Прикарпаття, як окреслення найперспективніших напрямів залучення капіталу.

Проте значна частина питань, пов\"язаних із сутністю, механізмами та особливостями формування , а також шляхами покращення інвестиційної привабливості аграрного сектору України, є недостатньо вивченими. Актуальність та практичне значення вирішення цих питань зумовили вибір теми дослідження.

Рівень інвестицій робить істотний вплив на об\"єм національного доходу суспільства, від його динаміки буде залежати безліч макропропорцій у національній економіці.

Інвестиції в масштабах країни визначають процес розширеного відтворення. Будівництво нових підприємств, а , отже, і створення нових робочих місць залежить від процесів інвестування, або капіталоутворення.

Поняття інвестиції практично в будь – якому словнику трактується як вкладення капіталу в галузі економіки країни і закордоном.

Інвестиції – усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об\"єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток.

Під цінностями або засобами обміну по українському законодавству мається на увазі наступне :

- кошти, паї, акції й інші цінні папери;

- спонукуване і нерухоме майно;

- права користування землею, водою, ресурсами, будинками.

Провідними вітчизняними науковцями багато уваги приділяється питанню залучення інвестицій загалом та визначенню інвестиційної привабливості зокрема. Її у своїх працях вивчали І. О. Бланк, Н. А. Лісова, А.А. Пересада, М. І. Кісіль.

Для закріплення поняття \"інвестиції\", як категорії, що об\'єднує в собі різні види підприємницької діяльності приведемо найбільш поширену йому класифікацію:

1. По об\'єкту вкладень:

а) фінансові інвестиції – вкладення у фінансові інститути, тобто вкладення в акції, облігації й інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою;

б) реальні/капітальні інвестиції – вкладення засобів в реальні активи, придбання будинків, інших об\'єктів нерухомої власності, інших основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації (Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\");

в) інтелектуальні інвестиції – вкладення в підготовку кадрів, передача, досвіду, ліцензії і ноу-хау, спільні наукові розробки.

2. По характеру участі в інвестуванні:

а) прямі інвестиції – безпосередні вкладення інвестора в об\'єкти інвестування;

б) непрямі інвестиції – інвестування , опосередковане іншими обличчями (інвестиційними або фінансовими посередниками).

3. По періоду інвестування:

а) короткострокові інвестиції – вкладення капіталу на період , не більш одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, покупка короткострокових ощадних сертифікатів і т. п.);

б) довгострокові інвестиції – вкладення капіталу на період більш одного року.

4. По регіональним ознакам:

а) внутрішні інвестиції - вкладення засобів в об\'єкти інвестування, розташовані в кордонах даної країни;

б) інвестиції за кордоном – вкладення засобів в об\'єкти інвестування, розташовані за кордоном даної країни.

5. За формою власності:

а) приватні – вкладення засобів, здійснювані громадянами, а також підприємствами державних форм власності;

б) державні – вкладення, здійснювані центральними і місцевими органами влади і керування за рахунок засобів бюджетів, позабюджетних фондів, а також державними підприємствами за рахунок власних і позикових засобів;

в) іноземні – вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами і державами;

г) спільні – вкладення, здійснювані обличчями даної країни й іноземних держав.

Не менш важливе визначення, що уточнює сутність інвестицій – це інвестиційна діяльність.

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави по реалізації інвестицій (Закон України \"Про інвестиційну діяльність\"

Інвестиційна діяльність може здійснюватись в формі:

- інвестування здійснюване громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, об\'єднаннями і суспільствами;

- іноземного інвестування;

- спільного інвестування засобів і цінностей громадянами і юридичними особами України й іноземних держав.

Законом України \"Про іноземні інвестиції\" від 13 березня 1992 року і директором Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року, визначили наступні поняття:

Іноземні інвестиції – усі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об\'єкти інвестиційної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Іноземні інвестори:

- юридичні особи, створені по іншому законодавству, чим законодавство України;

- фізичні особи, що не мають постійного місця проживання та категорії України;

- іноземні держави, міжнародні державні і недержавні організації;

- інші іноземні суб\'єкти господарської діяльності, що признаються такими чинним законодавством України.

Залучення іноземних інвестицій в економіку є важливим засобом усунення інвестиційного \"голоду\" у країні. Для того, щоб іноземні інвестори пішли на такі вкладення, необхідні дуже серйозні зміни в інвестиційному кліматі. Потрібно прийняття ряду кардинальних мір. Серед мір загального характеру в якості першочергових:

  • досягнення національної згоди між різними владними структурами, соціальними групами, політичними партіями з приводу вирішення загальнонаціональної проблеми виходу України з економічної кризи;

  • боротьби зі злочинністю;

  • гальмування інфляції усіма відомими у світовій практиці мірами за винятком невиплати зарплати;

  • перегляд податкового законодавства в сторону його спрощення і стимулювання виробництва.

В умовах кризового стану багатьох підприємств регіону та відсутності інвестиційних коштів, іноземні інвестиції залишаються найбільш вагомим джерелом надходження фінансових ресурсів. Обсяг прямих іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс у 2006 р. склав 2,31 млн. дол. США, що на 41% більше, ніж у 2005 р. Лише 18% іноземних інвестицій було спрямовано в технічне оновлення сільськогосподарської галузі. Протягом 2006 р. іноземні інвестиції в економіку області надійшли з 41 країни світу. Найбільша частка іноземних капіталовкладень у сільське господарство припадає на інвесторів Білорусії (18,6%), Російської Федерації (24,5%), Угорщини (17,1%), Польщі (16,5%), Німеччини (8,6%).

Зацікавленість іноземних інвесторів в освоєнні ринку Прикарпаття стимулює економічну активність господарств. Однак таке зростання інвестицій не забезпечує необхідного рівня технічного оновлення сільського господарства Івано – Франківської області.

Розглянемо інвестиційну діяльність АПК Івано –Франківської області.

Адміністративно – територіальний устрій – 14 районів, 5 – обласного підпорядкування, 804 – сільських населених пунктів.

Населення – 1395,1 тис. чол., в тому числі у містах 584,0 тис. чол. (41,9%), сільського – 811,1 тис. чол. (58,1%).

Агропромисловий комплекс області – це майже 1,1 тис. підприємств і організацій всіх форм власності, включаючи 127 великих підприємств харчової та переробної промисловості.

В усьому світі все більше уваги привертається до аграрного сектору. У розвинутих країнах люди живуть заможно в першу чергу завдяки розвинутому сільському господарству. Високий рівень сільськогосподарського виробництва є запорукою продовольчої безпеки та успішного розвитку інших сфер матеріального виробництва.