ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Соціологія → Соціологія, як наука про суспільство

Рефератна тему:

Соціологія, як наука про суспільство

План

 1. Поняття, об\'єкт і предмет соціології.

 2. Формування соціологічних законів і категорій.

 3. Структура соціології. Теоретична і прикладна соціологія.

 4. Функції соціології в суспільстві.

 5. Методи соціології.

 6. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв\'язок з іншими науками.

 7. Список використаної літератури.

 1. Поняття, об\'єкт і предмет соціології.

Соціологія як самостійна наука з\'явилась майже 200 років тому. Вона привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу — філософів, психологів, істориків, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які в той чи інший спосіб долучились до її становлення.

Особливе значення соціології в минулому і сьогодні виявляється в її здатності правильно сприймати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство. Соціологія сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання широко використовують для розробки і здійснення соціальних проектів.

Висловлюючись загально, соціологія — це вивчення соціального життя, груп людей та суспільства. Соціологія (від латинського societas – суспільство, та грецького logos – слово, вчення) вивчає суспільство в цілому, соціальне (суспільне) життя людей, їх спілкування, взаємодію.

Як наука про соціальні спільноти, соціологія досліджує масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та соціальних взаємозв\'язків людей, що утворюють соціальні спільноти. Вона вивчає як індивідуально-неповторні особистості, так і соціальні типи. Соціологія розглядає особистість не крізь призму індивідуально-неповторних властивостей та якостей (це предмет психології), а з позицій соціально-типових рис як суб\'єкта розвитку суспільства. Для неї особистість — не тільки частинка малої контактної групи, а й типовий представник певної великої соціальної спільноти, носій властивих їй норм, традицій, цінностей, поглядів і відносин, оскільки вона керується у своїй поведінці передусім набутими та встановленими нормами, а її відносини формуються згідно з соціальними цінностями, правилами, законами.

Поняття \"соціологія\" введене до наукового вжитку французьким філософом Огюстом Кантом (1798—1857) у 30-х роках XIX ст. Соціологію він мислив як науку, тотожну суспільствознавству, яке об\'єднувало в собі всі галузі знань про суспільство. Філософія Конта отримала назву \"позитивізм\". Проголошена ним \"позитивна філософія\" зводилася до простого нагромадження загальних висновків окремих наук. Цей самий принцип поширювався Контом і на соціологію, роль якої він убачав у спостереженні, описі й систематизації фактів, процесів суспільного життя. Філософське їх осмислення принципово заперечував як \"схоластику\" й \"метафізику\".

Точка зору Конта на соціологію панувала до кінця XIX ст. Наприкінці XIX — на початку XX ст. у наукових дослідженнях суспільства поряд з економічним, демографічним, правовим та іншими аспектами став виокремлюватися й соціальний. Відповідно звужувався предмет соціології, обмежуючись вивченням соціальних сторін суспільного розвитку. Першим, хто дав \"вузьке\" трактування соціології як науки, був Еміль Дюркгейм (1858—1917) — французький соціолог і філософ, який створив так звану французьку соціологічну школу. З його ім\'ям пов\'язаний перехід соціології від науки, тотожної суспільствознавству, до науки, зосередженої на вивченні соціальних процесів та соціальних явищ суспільного життя, тобто самостійної науки, яка межує з іншими суспільними науками — історією, філософією, політекономією тощо.

Нині переважає позиція активістської соціології, яка в трактуванні її предмета на перше місце висуває активний фактор у соціальних відносинах — суб\'єкт дії, дійову особу, виділяючи поняття соціальної спільноти як основоположної категорії соціологічного аналізу. Деякі автори дотримуються думки, що соціологія — наука про соціальні відносини. Інші, пропонуючи істотні уточнення в трактуванні поняття \"соціальні відносини\", вважають, що соціологія повинна не тільки сконцентрувати свої зусилля на аналізі суб\'єктів історичної дій, а й стати знаряддям освіт широких верст населення. Інструментом самопізнання суспільства та людини.

Предмет і об\'єкт соціології, як і будь-якої науки, не тотожні, оскільки об\'єктом науки є все, на що спрямоване відповідне дослідження, а предметом — окремі аспекти, властивості, відносини, які становлять об\'єкт конкретного дослідження. Один і той самий об\'єкт може вивчатися різними науками, предмет — завжди чітко окреслює сферу й мету дослідження.

З\'ясовуючи науковий статус соціології важливо розрізняти об\'єкт і предмет соціології.

Об\'єктом соціологічного пізнання є:

 • Суспільство як цілісна соціальна реальність;

 • Об\'єктивна реальність, що відбиває ту іншу сторону суспільного життя;

 • Розвиток і функціонування суспільства;

 • Такі об\'єктивні явища суспільства, як соціальні відносини, соціальні зв\'язки, соціальні організації, соціальні інститути.

Предмет будь-якої науки — це не явище або предмет чи процес об\'єктивного світу, а результат теоретичного обґрунтування, яке дає змогу виділити специфічні закономірності розвитку і функціонування об\'єкта науки.

Предмет соціології — загальні і специфічні закони та закономірності розвитку і функціонування історично визначених соціальних систем, механізм дії та форми цих законів і закономірностей у діяльності особистостей, соціальних груп, класів, народів.

Отже, з\'ясувавши об\'єкт і предмет соціології можна дати наступні визначення.

Найбільш загальне: Соціологія — це наука про суспільство як єдину цілісну систему.

Соціологія — наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії.

 1. Формування соціологічних законів і категорій

У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв\'язків. Нерідко вони сприймаються як щось тимчасове, випадкове. Хоча насправді, всі вони зумовлені суспільними зв\'язками, відносинами, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю. Ці зв\'язки називаються законами.

Соціальний закон — об\'єктивний і повторюваний причинний зв\'язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей.