ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Цінні папери → Порядок роботи котирувальної комісії

РЕФЕРАТ

на тему:

Порядок роботи котирувальної комісії

ПЛАН

Вступ 2

Перелік цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі 3

Умови допуску (лістингу) цінних паперів на біржі 4

Порядок проходження допуску (лістингу) 5

Перелік документів, які надає емітент цінних паперів УМВБ для допуску (лістингу) 6

Умови то порядок переведення по категоріях 7

лістингу цінних паперів емітентів 7

Умови та порядок виключення цінних 8

паперів із обігу та котирування на УМВБ 8

Умови та порядок допуску цінних паперів, які не 10

включені до Біржового реєстру, до обігу на УМВБ 10

Висновки 12

Література: 13

Вступ

Котирувальна комісія - орган УМВБ (Української Міжбанківської валютної біржі), що діє на підставі положення УМВБ \"Про котирувальну комісію УМВБ\" та здійснює керуючі та контролюючі функції щодо лістингу цінних паперів.

УМВБ – організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля біржовим товаром, тобто валютою, цінними паперами, будь-якими іншими фінансовими інструментами та товарами, які є предметом торгів на біржі на основі попиту та пропозиції. Біржова торгівля – це процес укладання цивільно-правових угод на УМВБ, згідно її правил та положень.

Також Котирувальні комісії діє як орган фондової біржі.

Фондова біржа – спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Учасниками біржового ринку є юридичні особи, які мають право укладати угоди на УМВБ згідно з її правилами та положеннями.

Перелік цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі

Обігу на Біржі підлягають цінні папери, що внесені до Біржового реєстру, тобто ті, які пройшли лістинг.

Для проходження лістингу можуть допускатися слідуючі цінні папери:

  • Державні облігації України та інших країн світу, а також державних органів та органів місцевої адміністрації України.

  • Казначейські та інші державні боргові зобов\'язання України та інших країн світу, а також державних органів і органів місцевої адміністрації України.

  • Акції відкритих акціонерних товариств другої та наступних емісій при їх первинному розміщенні.

  • Акції відкритих акціонерних товариств, первинно заснованих в даній організаційно-правовій формі, що пропонуються до обігу після їх первинного розміщення.

  • Акції відкритих акціонерних товариств, що засновані шляхом реорганізації державних, комунальних та інших громадських підприємств у процесі їхньої приватизації, і які належать державі або державним органам і органам місцевої адміністрації та виносяться на продаж відповідно до чинного законодавства України Фондом державного майна, його місцевими органами самостійно або через членів Фондової Секції УМВБ.

  • Облігації акціонерних товариств та інших юридичних осіб.

  • Ощадні сертифікати на пред\'явника.

  • До обігу на УМВБ можуть також допускатися інші цінні папери, які не включені до Біржового реєстру.

Умови допуску (лістингу) цінних паперів на біржі

До торгів на УМВБ допускаються цінні папери, що задовольняють вимоги чинного законодавства України, зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (Міністерстві фінансів України чи іншому уповноваженому органі) та внесені у Біржовий реєстр, а також інші цінні папери.

Цінні папери іноземних емітентів можуть допускатися на УМВБ відповідно до чинного законодавства України та спеціальних умов їх допуску і обігу, встановлених УМВБ.

Внесення цінних паперів до Біржового реєстру здійснюється за рішенням Котирувальної комісії з врахуванням наступних умов:

1) емітент (або його довірена особа) подав на УМВБ всю необхідну документацію, що передбачена цими Правилами;

2) емітент (або його довірена особа) сплатив встановлені УМВБ платежі за допуск (лістинг);

3) емітент (або його довірена особа) уклав договір з УМВБ про підтримку лістингу.

Порядок проходження допуску (лістингу)

Для проходження допуску (лістингу) цінних паперів на УМВБ емітент (або його довірена особа) укладає Договір про підтримання лістингу.

Заява на допуск цінних паперів до офіційного котирування реєструється на УМВБ й розглядається протягом 30 робочих днів.

У випадку відмови в допуску (лістингу) цінних паперів Котирувальна комісія письмово повідомляє про це емітента або його довірену особу з відповідним мотивованим рішенням.

При позитивній оцінці цінних паперів Котирувальна комісія приймає рішення про присвоєння цінним паперам емітента категорії (\"A\", \"B\", \"C\" чи \"D\") та внесення їх до Біржового реєстру цінних паперів, повідомляє про це емітента протягом 15 днів з моменту прийняття рішення.

Після внесення цінних паперів до Біржового реєстру вони приймаються до котирування та вносяться до Котирувальних таблиць, що складаються Котирувальною комісією за наслідками останніх торгів. УМВБ бере на себе зобов\'язання публікувати котирувальні таблиці в органах преси, при цьому тираж друкованого органу не повинен бути меншим 10,000 примірників. Крім того, котирувальні таблиці розповсюджуються УМВБ шляхами електронної пошти, розсилки даних інформаційним агентствам та засобам масової інформації та через періодичні видання УМВБ.

З емітента стягується плата за допуск (лістинг), відповідно до категорії цінних паперів згідно з Збірником тарифів УМВБ.

Рішення Котирувальної комісії щодо включення або недопущення цінного паперу до лістингу може бути оскаржене емітентом в Арбітражному комітеті УМВБ в установленому порядку протягом 15 робочих днів з дати прийняття цього рішення.

Перелік документів, які надає емітент цінних паперів УМВБ для допуску (лістингу)

Емітент цінних паперів (або його довірена особа), що представляє до обігу на Фондовій Секції УМВБ свої цінні папери, зобов\'язаний надати такі документи (у форматах, встановлених УМР);

1) форма А - заява про допуск цінних паперів до котирування на Біржі;

2) форма Б - реєстраційна картка;

3) нотаріально засвідчену копію статуту емітента;

4) копію свідоцтва (рішення) про державну реєстрацію емітента;

5) копію документа, що засвідчує присвоєння цінним паперам державного реєстраційного номера; це стосується також кожної наступної емісії;

6) останній проспект емісії, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або звіт, який містить відповідну інформацію;

7) копії річних балансів та звітів про фінансові результати та їхнє використання за 3 (три) останні роки (чи за весь строк діяльності у випадку, якщо цей строк менше 3-х років) та за останній звітній квартал, в електронному та письмовому вигляді;

8) аудиторський звіт за останній рік роботи (для юридичних осіб, що працюють понад один рік);

9) форма В - додаткові відомості про цінні папери;

10) заяви Уповноважених торговців або копії договорів з ними на право представляти інтереси емітента для підтримання двосторонніх котирувань для категорій A,B,C.

Всі документи, мають бути завірені печаткою й підписами керівника та головного бухгалтера Емітента.

УМВБ має право запитати у емітента або його довіреної особи додаткову інформацію, яка необхідна для проведення експертної оцінки.

Умови то порядок переведення по категоріях

лістингу цінних паперів емітентів

Рішення щодо переведення по категоріях лістингу цінних паперів емітента приймаються наказом Котирувальної комісії.

Цінний папір може бути переведений з нижчої категорії на вищу за умови відповідності вимогам вищої категорії після розгляду Котирувальною комісією заяви емітента про переведення до іншої категорії та аналізу його фінансово-економічного стану, який визначається на підставі поданих документів емітента.