ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Діловодство. Бібліотечна справа → Документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України

Реферат на тему:

Документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України

1. Службові документи та їх класифікація

Документ є засобом закріплення на папері або іншому матеріалі інформації про конкретні факти, події і явища об\'єктивної дійсності та інтелектуальної діяльності людини.

Документи створюються для того, щоб зафіксувати необхідну інформацію, передати її на відстань, зберегти при необхідності її використання в майбутньому.

Діяльність підприємства, установи, організації відображається в різноманітних документах, сукупність яких становить систему документації.

Процес створення документа називається документуванням діяльності конкретної установи, організації. Система документування – це сукупність процесів у створенні всіх видів документації, яка використовується, наприклад, в органах державної податкової служби.

Документування включає операції зі складання, погодження, оформлення документа. При цьому працівники повинні дотримуватись відповідних вимог, норм, стандартів щодо створення документів.

У системі державної податкової служби України такі вимоги встановлені Типовою інструкцією з діловодства, затвердженою наказом ДПА України від 1 липня 1998 року № 315. Зазначена інструкція введена в дію з 1 січня 1999 року.

Робота з готовими документами, створеними в установі та одержаними ззовні, називається документообігом. Документообіг об\'єднує такі процеси діловодства, як приймання, реєстрація і розгляд документів, рух документів до виконавців, контроль за виконанням, зберігання і використання документів тощо.

Головне завдання служби діловодства – організувати документообіг таким чином, щоб це забезпечувало оперативну, безперебійну та ефективну діяльність установи.

З метою кращого розуміння суті документування управлінської діяльності, вироблення специфічних вимог до окремих видів документів, останні прийнято поділяти на певні однорідні групи, тобто класифікувати.

Документи можна класифікувати за різними ознаками, зокрема, за змістом, походженням, формою, за місцем складання, за термінами зберігання тощо.

Класифікація документів

Ознаки класифікації

Групи документів

1

2

1. За змістом

1. Організаційно-розпорядчі (управлінські документи: інструкції, накази, листи, акти, протоколи)

2. Фінансово-розрахункові (бухгалтерські, банківські документи)

3. Постачально-збутові

2. За призначенням

1. Організаційні (положення, статути, інструкції, правила тощо)

2. Розпорядчі (накази, розпорядження, вказівки, рішення)

3. Інформаційно-довідкові (довідки, листи, телеграми, доповідні і пояснювальні записки тощо)

3. За формою

1. Типові (положення, статути, інструкції, які розробляються вищими органами)

2. Трафаретні (бланки документів з постійною інформацією та вільними місцями для заповнення змінної інформації)

3. Індивідуальні (готуються кожного разу виконавцями по-новому: доповідні і пояснювальні записки, переважна більшість службових листів та ін.)

4. За напрямом руху

1. Вхідні

2. Вихідні

5. За місцем складання і використання

1. Внутрішні (складаються і використовуються безпосередньо в установі)

2. Зовнішні (вхідна і вихідна кореспонденція)

6. За походженням

1. Офіційні (стосуються діяльності юридичних осіб)

2. Особисті:

2.1. Офіційно-особисті (трудова книжка, посвідчення особи);

2.2. Особисті власного походження

7. За терміном виконання

1. Термінові (повинні бути виконані у встановлені строки та з позначкою \"Терміново\")

2. Нетермінові (без конкретно зазначеного в них терміну виконання)

8. За стадіями створення

1. Оригінали (перші примірники документів, які мають оригінали підписів посадових осіб)

2. Копії:

2.1. Відпуск (повна копія документа, оформлена одночасно з оригіналом під копірку)

2.2. Витяг (копія частини документу, засвідчена у встановленому порядку)

2.3. Дублікат (повторно виданий документ)

9. За ступенем гласності

1. Звичайні

2. Для службового користування (інформація для обмеженого кола осіб, не підлягає публікації у засобах масової інформації)

3. Таємні (містять державну таємницю)

10. За терміном зберігання

1. Документи постійного зберігання

2. Документи довгострокового зберігання (понад 10 років)

3. Документи короткострокового зберігання (до 10 років)

2. Вимоги до оформлення службових документів

Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів

Важливе значення у діловодстві мають правила оформлення документів.

При документуванні управлінської діяльності органами державної податкової служби України організаційно-розпорядчі документи (ОРД) оформляються на папері формату А4 (297 х 210 мм) та А5 (210 х 146 мм). Інколи икористовується папір формату А3 (420 х 297 мм).

Кожний документ складається з окремих елементів – реквізитів.

Документи з використанням реквізитів оформляють відповідно до формуляра-зразка, який є моделлю побудови комплексу організаційно-розпорядчих документів.

При оформленні ОРД використовується такий склад реквізитів:

1 – Державний герб України;

2 – емблема підприємства, організації, установи;

3 – зображення нагород;

4 – код підприємства, організації, установи;

5 – код форми документа;

6 – назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

7 – назва підприємства, установи, організації;

8 – назва структурного підрозділу;

9 – індекс підприємства зв\'язку, поштова, телеграфна адреса, номер телетайпу, номер телефону, факсу, номер рахунка в банку;

10 – назва виду документа;

11 – дата;

12 – індекс (вихідний номер документа);

13 – посилання на індекс і дату вхідного документа;

14 – місце складання чи видання;

15 – гриф обмеження доступу до документа;

16 – адресат;

17 – гриф затвердження;

18 – резолюція;

19 – заголовок до тексту;

20 – позначка про контроль;

21 – текст;

22 – позначка про наявність додатку;

23 – підпис;

24 – гриф погодження;

25 – візи;

26 – печатка;

27 – позначка про засвідчення копії;

28 – прізвище виконавця та номер його телефону;

29 – позначка про виконання документа та направлення його до справи;