ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Політологія. Політика → Політичне пробудження східної України (1989 р.)

Восени 1989 року у м. Донецьку почали діяти перші групи Інтернаціонального руху Донбасу (ІРД) (організаційне оформлення відбулося на установчій конференції 18 листопада 1990 р.). Ініціаторами створення цього громадського об\'єднання була наукова інтелігенція, студентська та учнівська молодь. Перша назва ІРД - Донецький Інтерфронт. Основні принципи його Маніфесту спочатку були надруковані на сторінках газети Інтерфронту Латвії \"Единство\". Головними завданнями визначались: послідовна боротьба проти будь-яких прояв націоналізму на ідеологічному, політичному та побутовому рівнях, а також захист національних прав людини. \"Націоналізм\" розумівся як \"особое мировоззрение, трактующее нацию как высшую внеисторическую форму сообщества людей, ... причем интересы нации считаются выше интересов классов и людей, эту нацию составляющих\". Інтеррух був однією із перших громадських організацій на Сході України, яка поставила за мету запровадження в Україні \"государственного двуязычия\". У Маніфесті ІРД само поняття \"державна мова\" для поліетнічної держави визначалося як порушення прав людини, а тим більше надання такого статусу тільки однієї мові. За думкою авторів Маніфесту, із зникненням мови нація не гине, вона лише переходить на іншу мову [25].

Таким чином, 1989 рік став визначним в історії Східної України - відбулося політичне пробудження регіону. Важливим чинником цього стала виборча кампанія 1989 р., яка активізувала створення тут нових політизованих громадських об\'єднань: обласних організацій Українського історико-просвітницького товариства \"Меморіал\", Луганської асоціації виборців, Демократичної асоціації Харківщини, Харківського клубу виборців \"Вибір\", обласних організацій Народного руху України за перебудову тощо. Влітку 1989 р. розпочався перший страйк шахтарів, 17 серпня була створена Регіональна спілка страйкових комітетів Донбасу (РССКД), відбувалася швидка політизація робітничого руху. Східна Україна стала одним із значних політичних центрів України.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Болбат Т.В. Регіони і регіоналізм в Україні // Історичні і політологічні дослідження. - 2002. - № 1(9). - березень. - С. 194 - 201.

2. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. -Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - 160 с.; Білоус А. Політичні об\'єднання України. - К.:Україна, 1993. - 108 с.; Гарань О. Убити дракона (з історії Руху та нових партій України). - К.:Либідь, 1993. - 200 с.; Кремень В., Базовкин Є. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. - К.: НІСД, 1993. - 90 с.; Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований рух та неформальна ініціатива. - К.: ЦДПГС, 2000. - 460 с.; Литвин В.М. Політична арена України. - К.: Абрис, 1994. - 495 с.; Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. - К.: \"Альтернатива\", 1997. - 335 с.; Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). - К.: Видавнічий дім \"Альтернативи\", 2000. - 369 с.; Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К.: \"Лексикон\", 1996. - 149 с.

3. Наводкин А.С. Забастовки: совместный трудный поиск решений (Размышления очевидца забастовки шахтеров Донбасса) //Научный коммунизм. - 1990. - № 2 - 3. - С. 21 - 29, С. 25 - 32; Литвин В.М. Політична арена України. - К.: Абрис, 1994. - 495 с.; Русначенко А.М. Рабочее движение на Украине в 1989 - 1991 годах: основные этапы, элементы политической культуры: Автореф. дис. кан. ист. наук. - М., 1993. - 23 с.; Лихолобова З.Г. Концептуальні питання історії вугільного Донбасу у другій половині XX століття //Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 8. /Голов. ред. З.Г. Лихолобова. - Донецк, 2000. - С. 5-17; Бурносов В.Ф. Шахтерские забастовки 1989 года в Донбассе: истоки и итоги // Новые страницы в истории Донбасса: Ст. Кн. 3. /Сост. З.Г. Лихолобова. - Донецк, 1994. - С. 98 - 108.

4. Болбат Т., Лыков В., Халимова Е. Донецкая область: Политические партии, движения, общественные организации. - Донецк: РИП \"Лебедь\", 1994. - 88 с.; Болбат Т., Лыков В., Семичасная Е. Донецкая область: политические партии. Донецк: АООТ Торговый дом \"Донбасс\", 1998. - 120 с.; Болбат Т. Виникнення перших осередків Народного руху України за перебудову на Сході України //Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - № 3. - С.79 - 85; Болбат Т.В. Етапи розвитку молодіжного руху у Донецькій області (середина 80-х - 90-ті роки XX століття // Історичні та політологічні дослідження. - 2001. - № 4 (8). - грудень. - С. 255 - 260; Ми йдемо! Нариси з історії Донецького обласного Товариства української мови ім.. Т.Г.Шевченка /Заг. ред. В.Білецького. -Донецьк: ТОВ „Рапіт\", 1998. - 224 с.; Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ \"Інициатива\", 1997. - 248 с.

5. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. - К.: \"Альтернатива\", 1997. - С. 146.

6. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ \"Інициатива\", 1997. - С. 15 - 16.

7. Він же. - С.22.

8. Політична історія України /За ред. В.І. Танцюри. - К.: Академія, 2001. - С. 417.

9. Там само. - С. 145 - 146.

10. Центральний державний архів громадських організацій України (далі ЦДГОУ). - Ф. 1. - Оп. 32. - Спр. 2668. - Арк. 22 - 24.

11. ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 55. - Спр. 5881. - Арк.2 - 6.

12. Державний архів Донецької області (далі ДАДО). - Ф. 6777. - Оп.1. -Спр.13. - Арк. 9.

13. Політична історія України: Навч. посіб. / За ред. В.І. Танцюри. - К.: Академія, 2001. - С. 409.

14. Болбат Т., Лыков В., Халимова Е. Донецкая область: Политические партии, движения, общественные организации. - Донецк: РИП \"Лебедь\", 1994. - С. 47 -48; Реабілітовані історією / Гол. ред. П.Т.Тронько: У 27 томах: Донецька область. Книга перша. Науково-документальні нариси. - Донецьк: Видавництво КП \"Регіон\", 2004. - С. 71.

15. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ \"Інициатива\", 1997. - С.23.

16. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. - Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - С. 158.

17. Бесіда з головою Луганської асоціації виборців // Молодогвардеец. - 1990. - 4 окт. - С. 4.

18. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ \"Інициатива\", 1997. - С. 23 - 25.

19. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. - Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - С. 158 - 159.

20. Білецький В. Народний Рух: роздуми про здійснене і майбутнє /Сільська Донеччина. - 1992. - 16 липня.

21. ДАДО. - Ф. 6880. - Оп. 5. - Спр. 2. - Арк. 2 -3.

22. Болбат Т. Виникнення перших осередків Народного руху України за перебудову на Сході України // Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - № 3. - С. 82.

23. Проект Основних принципов Народного движения Донбасса за перестройку // Особистий архів автора. - 1989. - 2 с.

24. Грибенко Е. Народное движение Луганщины //Ворошиловградская правда. - 1989. - 2 дек.

25. Основные положения Манифеста Донецкого Интерфронта: Приняты Советом Донецкого Интерфронта в октябре 1989 р. // Особистий архів автора. - 1с.