ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Філософія. Історія філософії → Німецька філософія. ЇЇ витоки, основні напрямки

Тому ми пізнаємо в природі структури \"розуму\", тоді як у сфері суб\'єктивності ми вбачаємо об\'єктивізацію суб\'єктивного.

До символах цей розклад дійсності Шеллінг представляє в такий спосіб: А=В+ А+В А=А З лівої сторони знаходиться об\'єктивність з релятивною ідентичністю (єдністю) А як суб\'єктивного принципу й В як об\'єктивного принципу при перевазі об\'єктивного принципу.

З правої сторони знаходиться суб\'єктивність як релятивна ідентичність суб\'єктивного й об\'єктивного принципів при перевазі суб\'єктивного принципу. А=А - це формула абсолютної ідентичності, що виражає абсолютну основу речей.

Формулою А=А (чи ж подібною формулою \"ідентичності\") Шеллінг виражає те, що абсолютна основа залишається сама собою у своїх формах, що називаються потенціями.

Концепція про те, що людське пізнання є самопізнання абсолютного початку, є в Шеллінга однієї з ключових, і вона присутня уже у введенні до \"Ідей\".

Шеллінг , що любить уживати терміни, узяті з математики , називає ступіні природи потенціями.

Найнижчою потенцією, що дозволяє протилежність притягальної і відразливої сил, є матерія є матерія;

реалізація притягальної і відразливої сили викликається \"тяжінням\". Отже, одним з центральних понять натурфілософії Шеллінга є \"сила\". Орієнтація на поняття сили в поясненні природи визначає \"динамічне\" розуміння природи. По Шеллінгу , природа - \"початок реальності\", а не сама реальність, тобто природа є причиною самої себе.

Інше значення \"сили\" полягає в тому, що кожну \"реальність\" можна пояснити як \"вирівнювання\" протилежного впливу сил.

Нарешті, Шеллінг виразно говорить про \"динамічний процес\", до якого відносяться магнітні й електричні явища і хімічні процеси. Центральне місце в динамічному процесі приписується світла, що характеризується метафізично як \"сходження абсолютної ідентичності в реальність\".

Динамічний характер магнітних, електричних і хімічних явищ обґрунтований тим, що вони суть модуси \"прихильності\", що існують у кожній крапці універсума і є результатом релятивної ідентичності між притягальною і відразливою силами.

Динамічний процес настає тому, що тіла з різною \"прихильністю\" прагнуть до вирівнювання розходжень між собою.

Усі тіла потенційно є магнітом - їхній можна визначити \"метаморфозами магніту\". У \"Викладі моєї системи філософії системи філософії Викладі моєї системи філософії \" переважає конструкція, що нагадує природничо-науковий виклад, але мова йде про конструкцію \"динамічної\", що працює зі схемою протилежних сил, завжди врівноважених лише тимчасово, а потім - на вищому рівні – які виділяються знову.

Таким чином, Шеллінг створив діалектичний варіант природничо-наукового пояснення природи.

У цій інтерпретації розвитку від нижчого до вищого він, однак, не розумів \"вище\" чи більш складне як результат попереднього внутрішнього процесу.

Шеллінг прямо вказує, що його перерахування потенцій треба розуміти не як хронологічну історію природи, але як її \"розум\", тобто загальну структуру.

4. Г. Гегель – представник Об\'єктивного ідеалізму класичної німецької філософії. \"Феноменологія Духу\" Г. Гегеля і його діалектика.

ІНТЕЛЕКТ ГЕҐЕЛЯ. Те, що філософія Геґеля привабила цілі юрби учнів, сталось не через особисту привабливість її творця. Геґель був непривітної, холодної та флегматичної вдачі; вже замолоду мав риси старого. До Геґеля не притягували також його лекції: він був напрочуд поганим оратором. Його твори також не були особливо привабливими: їх стиль та термінологія поєднували неясність із педантизмом. Натомість приваблював сам зміст доктрини:

. грандіозне починання, що полягало у включенні всіх філософських проблем у систему та їх розв\'язку згідно одного принципу.

Ще ніколи філософ не віддалявся від емпіричної наукової праці далі, ніж це зробив Геґель. Однак він був неабияким ерудитом, особливо в царині історії. Але свої знання застосовував тільки тоді і в такій формі, яка була потрібна для його спекуляцій. Це був чистої води спекулятивний розум. Йому була притаманна виняткова здібність до систематизації ідей. З цією здібністю поєднувалась незвичайна абстрактність мислення. В цьому відношенні він перевершив усіх філософів, що діяли перед ним. Реальний світ не мав влади над розумом і не міг відірвати його від маніпулювання абстрактними ідеями. Проте він вважав себе тверезим та строгим мислителем і плодам своїх спекуляцій надавав тверезого, схематичного вигляду.

У той час було багато мислителів, споріднених із Гегелем: прагнення створити універсальну систему, спекулятивний абсолютизм — усе це споріднювало його з рештою німецьких ідеалістів. Однак було й таке, що відрізняло його від них, які, так само як і Шеллінг, були захоплені духом романтизму. Пристрасть Геґеля до жорсткої та регулярної структури мислення, а також до схем, була протилежністю романтизму. Різниця вдач Геґеля та Шеллінґа була такою великою, що немає нічого дивного в тому, що їх співпраця з часом перетворилась на гострий антагонізм.

Спрямованість філософії Геґеля навідміну від природничої орієнтації Шеллінґа — була гуманістична, особливо історична. Найбільшими знаннями він володів у царині історії. У філософії та історії філософії проявив себе найповніше.

ТВОРИ. Першим великим твором енського періоду, в якому в чистому вигляді викладено основну доктрину Геґеля, була \"Феноменологія духа\" (\"Pha-nomenologiedesGeistes\") — 1807. Наступний великий твір з\'явився в баварському періоді; це була тритомна \"Наука логіки\" (\"WissenschaftderLogik\", 1812— 1816) . Повний виклад своєї системи він дав в \"Енциклопедії філософських наук\" (\"EncyclopadiederphilosophischenWissenschaftenimUmrisse\", 1817) , пізніше ще вдвічі збільшеній у 1827 та 1831 pp. Всі філософські дисципліни Геґель опрацював у берлінських лекціях; рукописи цих лекцій були видані вже після його смерті; серед інших це були \"Філософія релігії\", \"Філософія історії\" та ін.

ПОПЕРЕДНИКИ. Геґель був останнім з великих німецьких ідеалістів. На нього безпосередній вплив мав Шеллінг, але найважливіші чинники його філософії — сама ідеалістична позиція та діалектичний метод — були лише розвитком ідей ініціатора руху, Ґотліба Фіхте. Деякі моменти його доктрини були підготовані менш відомими мислителями попереднього покоління. Напр., доктрину тотожності мислення та буття запропонував Барділі, переконання про суперечливий характер дійсності — Фрідріх Шлеґель, естетичні погляди — Фрідріх Шіллер.

ПОГЛЯДИ. 1. Еволюційний ідеалізм. Геґель приєднався до ідеалістичної j позиції Фіхте і вважав подоланим буденне переконання, що речі існують незалежно від мислення. Дуалізм думки та речі є хибним. Тільки мислення є j первинним, а речі є його витворами.

Тому саме в мисленні слід шукати первісну природу буття. Слід прийняти також і те, що буття, як мислення, має логічну природу. Складником буття є теж саме, що і складник логічного мислення: поняття. І загальність, що становить сутність поняття, також становить сутність буття, тоді як усе те, що одиничне, є лише його вторинним проявом. Вірний цьому універсалістському погляду, Геґель у кожній сфері явищ наголошував на загальних властивостях як на сутнісних і нехтував одиничні властивості.