ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Філософія. Історія філософії → Процес мислення, його характеристика

Реферат

на тему:

Процес мислення,

його характеристики

Мислення – це процес опосередкованого, предметного відображення (пізнання) загальних , суттєвих властивостей об\'єктів та явищ дійсності, відображення взаємозв\'язків та відношень, що існують між ними.

Мислення починається з проблемної ситуацїї, для виходу з якої індивід повинен знайти і застосувати нові для себе знання чи дії . Вона включає в себе невідоме (шукане ), пізнавальну потребу індивіда, його здібності та досвід. Однак з багатьох причин індивід, оцінюючи ситуацію як проблемну, часто не шукає виходу з неї .Він вдається до мислення тоді, коли проблемна ситуація перетворюється на задачу - мету , яка дається в певних умовах і в якої можна досягти за рахунок останніх. Інакше кажучи задача-це проблемна ситуація, прийнята індивідом. Тепер вона набуває вигляду відомого і невідомого, зв\'язки між якими слід віднайти. Пошук таких зв\'язків, тобто розв\'язування задачі і становить процес мислення.

Порівняно з відчуттями і сприйманнями це значно повніший образ світу, який несе в собі ступінь проникнення індивіда в сутність явища дійсності з\'ясування їх неявних властивостей. У своїх розвинених формах це раціональна пізнавальна діяльність, шляхом людина здобуває нові абстраговані від чуттєвих даних, знання ,будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, з рештою, здійснює акти творчості. Закономірності розвитку мислення, і психіки в цілому, висвітлює аналіз його філо-історіо- та онтогенезу. Протягом філогенезу, воно надбудовується над стадіями елементарної сенсорної та перцептивної психіки і виконує функції інтелекту. На початкових етапах історіогенезу цей процес має вигляд первісного (міфологічного)мислення й слугує засобом пояснення життя людини. Він виникає під час практичних дій, за допомогою яких, людина реалізує стосунки з природою, започатковує шлях, яким людина прямує від чуттєвого до теоретичного пізнання дійсності .В онтогенезі мислення формується і видозмінюється в міру ускладнення життєвих зв\'язків дитини зі світом.

Ще мислення є здатністю людини відображати об\'єктивну дійсність у поняттях та судженнях.

Процес мислення характеризується такими особливостями .

1. Процес мислення становить складну єдність. Мислення не пов\'язане з мовою, але виражене в мові .

Незважаючи на те, що в онтогенезі відношення мислення і мовлення своєрідні і мінливі, неможливо вивчати ппроцес мислення вдитини поза аналізом розвитку її мовлення .

2. Мислення дорослої людини має узагальнений характер. Про що б людина не думала, над розв\'язанням якої б конкретної задачі не працювала, вона завжди думає за допомогою мови, отже, узагальнено.

І.П. Павлов визначаючислово, як особливий сигнал дійсності, як спецефічний подразник, що має узагальнений характер, розкриває і його відношення до мислення,

Він писав про те, що мовні сигнали \"є абстрагування від дійсності і припускають узагальнення, що й становить наше зайве спеціально людське, вище мислення, яке створює спочатку загально-людський емпіризм, а нарешті й науку-знаряддя вищого орієнтування людини в навколишньому світі і в собі самій.

Зв\'язки між предметами і явищами відбражаються звичайно у мовних формах, хоч деякі зв\'зки, наприклад просторові і часові, людина може сприймати й безпосередньо.

3. Для мислення характерна проблемність, тобто пошук зв\'язків у кожному конкретному випадку, у кожному явищі, яке є об\'єктом пізнання. Цей пошук розпочинається звичайно у відповідь на словесний сигнал. Таким сигналом є запитання, з якого розпочинається процес мислення У запитанні формулюється завдання мислення. При цьому кожне запитання символізує цілком визначений тип зв\'язку, розкриття якого в певному конкретному явищі і становить завдання, що постало перед людиною. Запитання: \" Чий м\'яч покотився?\" - потребує встановити зв\'язок лише однієї категорїї відношень належності. Запитання: \"Куди м\'яч покотився?\" - сигналізує також лише один тип зв\'язку - напрям, місце Запитання:\" Чому м\'яч покотився ? – зумовлює пошуки причинних зв\'язків.

Запитання - одна з найбільш доказових форм єдності мислення і мови. Запитання є сигнал, і він спричиняє відповідь - специфічну для людини орієнтувальну реакцію, пошукову розумову діяльність.

Мислення - це розв\'язання певної задачі, сформульованої в запитанні. Пошук відповіді на поставлене запитання надає процесу мислення спрямованого, організованого характеру.

4. Мислення - стрижень будь-якої розумової діяльності людини. Цим розумовий процес навіть дворічної дитини, яка засвоює мову, якісно відрізняється від примітивних форм аналізу і синтезу, доступних вищим тваринам. Пошук шляхів розв\'язання тварини здійснюють методами безладних спроб і помилок, спрямованих на досягнення \"приманки\", але не на націленість. Сформульована в запитанні потреба пізнати, зрозуміти має в людини усвідомлений характер. Мисляча людина знає, що вона не знає і що хоче взнати. Вона знає, що вона знайшла, розв\'язавши поставлену задачу.

Оформлення задачі в запитанні є першим етапом розумового процесу, бо перш ніж розв\'язувати задачу, треба розкрити категорію, в межах якої лежать шукані зв\'язки. Знайдений розв\'язок задачі - це розуміння, тобто встановлення нових знань, яких набула людина.

Звичайно, не тільки діти, а й дорослі і не завжди відразу знаходять правильний розв\'язок поставленої задачі.