ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Філософія. Історія філософії → Короткий філософський словник

91. ЦИВІЛІЗАЦІЯ (від лат. civilis - громадянський, державний),

1) синонім культури.

2) Рівень, сходинка суспіл. розвитку, матеріальної і духовної культури (антич. Ц., сучас. Ц.).

3) Сходинка суспіл. розвитку, наступна за варварством (Л. Морган, Ф. Енгельс).

4) В деяких ідеалістич. теоріях епоха деградації і занепаду в противагу цілісності, органічності культури.

92. КУЛЬТУРА (від лат. cultura - виховання, утворення, розвиток, почитання), історично визнач. рівень розвитку сусп-ва, творч. сил і хисту людини, висловлений в типах і формах орг-ції життя і діяльності людей, в їхніх взаємовідносинах, а також в створюваних ними матеріальних і духовних цінностях. Поняття \"К.\" вживається для характеристики певних іст. епох (антич. К.), конкретних сусп-в, народностей і націй (К. майя), а також специфіч. сфер діяльності або життя (К. праці, політій. К., худ. К.); в більш вузькому сенсі - сфера духовного життя людей. Включає в себе предметні результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання, вир-ва, мистецтва, норми моралі і права і т. д.), а також людські сили і хист, що реалізується в діяльності (знання, вміння, навики, рівень інтеллекта, нравств. і естетич. розвитку, світогляд, засоби і форми спілкування людей).

93. ПРОГРЕС (від лат. progressus - рух вперед), направлення розвитку, для якого характерний перехід від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого. О П. можна говорити стосовно системи в цілому, окр. її елементах, структурі об\'єкту ,що розвивається. Поняття П. протилежно поняттю регрес.

93. РЕГРЕС (від лат. regressus - зворотний рух), тип розвитку, для якого характерний перехід від вищого до нижчого, процеси деградації, пониження рівня орг-ції, втрати спроможності до виконання тих або інших функцій; включає також моменти застоя, повернення до виживших себе форм і структур. Протилежний прогресу.

94. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ - форма суспільної свідомості, яка відображає політичні відносини, політичну діяльність, що відбуваються у суспільстві. Вона є сукупністю ідей, поглядів, вчень, політичних установок, тих чи інших політичних методів, з допомогою яких обгрунтовуються і втілюються в життя

політичні інтереси суб\'єктів політичних процесів.Політична свідомість включає в себе ідеологічний та психологічний аспекти.Перший аспект пов\' язаний з політичною ідеологією як системою поглядів, ідей, що відображають корінні інтереси певних соціальних спільностей - верств, груп, страт тощо. Другий аспект безпосередньо пов\'язаний з політичною психологією, що грунтується на несистематизованих поглядах, почуттях, настроях певних суб\'єктів політичних відносин.

95. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ тісно взаємопов\'язана з правовими нормами та законами у відповідності з пануючим у суспільстві уявленням про законність, порядок, справедливість. Право як юридичне оформлення соціально-економічних відносин виражає насамперед їхнє відношення до засобів виробництва, а також до інтелектуальної власності. Взаємодіючи з політикою, право справляє великий вплив на її реалізацію, будучи основою розвитку правосвідомості. Таким чином, свій зміст правова свідомість реалізує насамперед в основних сферах життєдіяльності суспільства - соціально - економічний та політичний, там, де і відбувається процес формування правосвідомості, правової культури членів суспільства.

96. МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ - ця форма свідомості тісно пов\'язана з правосвідомістю.Мораль являє собою сукупність, систему норм, правил поведінки людей в суспільстві. На відміну від правових норм, норми моралі не закріплені юридично , а регулюються в суспільстві силою громадської думки. Моральна свідомість особистості найкраще проявляється в її активній життєвій позиції, бо справжня мораль - це мораль активної діяльності.

97. ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ, в основі естетичної свідомості лежить художня культура, головним у якій є художнє виробництво та споживання. Художня культура включає в себе естетичну активність особистості, її естетичне виховання, а також естетичні потреби, почуття, смаки, які реалізуються в художній творчій діяльності людей. В основі естетичного ставлення людини до світу, її естетичної активності лежить соціально культуротворча діяльність, котра не обмежується лише сферою художньої творчості, а має поширюватися на все суспільне життя.

98. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ, релігія як форма суспільної свідомості охоплює релігійну ідеологію та релігійну психологію. Релігійна ідеологія являє собою більш чи менш струнку систему релігійних ідей, поглядів на світ. Релігійна ідеологія, як правило, розробляється і розвивається теологами. Релігійна психологія, складаючись головним чином стихійно , безпосередньо в процесі відображення повсякденних умов життя людей, включає в себе несистематизовані релігійні почуття, настрої, звичаї, уявлення, пов\'язані головним чином з вірою в надприродне. Суттєве місце в побутовій релігійній свідомості відіграє процес поклоніння, або культ, що являє собою найбільш консервативний елемент будь- якої релігії.

99. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ - це позитивні якості людини, які направлені на пригнічення негативних і аморальних думок і прагнень по відношенню до оточуючого середовища і природи. Наприклад, егоїстичного, утилітарного, споживацького, неекономного підходів до використання природних ресурсів. Вона спрямоване і проти безгосподарності, марнотратства, що завдають відчутної шкоди навколишньому середовищу.

100. Критерії суспільного пргресу, критерієм слугує передусім ступень розвитку виробничих сил, економічного ладу,а також визначаємих ним надбудованих інститутів, розвитку і розповсюдження культури, розвитку особистості, супень зростання суспільної свободи. В окремі періоди історії в окремих країнах суттєве значення для характеристики розвитку суспільства з точки зору його прогресу або регресу можуть набувати в силу своєї відносної самостійності такі суспільні явища як форми політичного життя, культура,освіта і т. д., хоча вони вторинні, похідні і визначаються економічним ладом суспільства.