ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп\'ютерних технологій.

У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.

Мета даної статті – проаналізувати, як впливає на процес викладання математики застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W.

Кожен елемент із зазначеного переліку програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаємо, що використовуючи їх на уроці по черзі або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на нашу думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:

- на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп\'ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

- на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону \"навчальний посібник\" (презентації з майстра автозмісту) або йому подібного, у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.

Такий матеріал доцільно використовувати в умовах мультимедійного класу, демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів.

Наприклад, на уроці узагальнення і систематизації знань з теми \"Піраміда\" у 11 класі учнями була використана презентація, створена у процесі підготовки до заняття, що містила як програмовий, так і позапрограмовий матеріал, багато ілюстрацій, віодеролик (рис.1-3).

Рисунок 1

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Рисунок 2

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Рисунок 3

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Систематичне використання комп\'ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.

Вважаємо, що використання ІКТ сприяє вирішенню наявних утруднень у шкільному курсі математики. Наприклад, на етапі переходу від конкретних до загальних задач з умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов\'язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть теорем, законів, зустрічається з труднощами під час формулювання висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.

Ефективним способом у процесі формування наукового світогляду та абстрактного мислення є розв\'язування задач з геометрії, умови яких містять параметри.

Коли постає питання створення рисунків геометричних фігур, розв\'язування задач на побудову, проведення досліджень властивостей геометричного місця точок площини, пропонуємо використовувати пакет динамічної геометрії DG, розроблений авторським колективом ХДПУ ім. Г.С. Сковороди [1], приклади завдань з якого наводимо.

Задача 1. Побудувати трикутник за двома сторонами та висотою, що виходять з однієї вершини.

Розв\'язання. Проведемо аналіз за готовим рис. 5 та дослідження: якщо h

1) команда Сітка в меню Вид;

2) на панелі геометричних інструментів вибираємо команду Відрізок та задаємо умову задачі зображенням трьох відрізків згідно дослідження;

3) побудову починаємо з побудови відрізка, що дорівнює висоті h даного трикутника. Для його вертикального розташування користуємось наявною сіткою робочого поля. Один з кінців висоти – вершина трикутника;

4) на панелі геометричних інструментів вибираємо команду Перпендикулярна пряма і проводимо пряму, що міститиме основу трикутника;

5) команда Коло дозволяє побудувати коло із вказаним центром і потрібним радіусом. Побудуємо таким способом два концентричні кола з центром у вершині трикутника (пункт 3) та радіусами, що дорівнюють двом даним в умові задачі сторонам a і b відповідно;

6) зафіксуємо знайдені точки перетину кіл з прямою, що містить основу, за допомогою інструмента Точка;

7) виділимо на рисунку отриманий трикутник за допомогою інструмента Многокутник (рис. 4).

Рисунок 4

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

Задача 2. Обчислити полощу трикутника за двома сторонами та висотою, що виходять з однієї вершини.

Розв\'язання. На рис.5 зображено даний трикутник АВС, AB=a, СB=b,BD=h.

З Δ АВD(D=900, AB=a, BD=h): AD=.

З Δ СВD(D=900, СB=b, BD=h): CD= .

Рисунок 5

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій

SΔABC = AC BD = h (+).

Відповідь: h (+).

Коли маємо відповідь задачі в загальному вигляді, доречно розглянути її конкретні розв\'язки, обчисливши значення одержаного виразу для довільних h

Для цього доцільним буде табличний процесор MS Excel, адже учні з восьмого класу проходять за програмою з інформатики [2] тему \"Електронні таблиці\".

Алгоритм обчислення:

ретельно обміркувати послідовність виконання дій та для спрощення формули вводу передбачити комірки для проміжних обчислень;