ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів

Сучасній школі потрібні не лише кваліфіковані вчителі, здатні до ґрунтовного навчання учнів, а й учителі-вихователі, які формують особистість школяра. Такої думки дотримувався і В.О.Сухомлинський: \"...хорошим вчителем педагог може бути тільки тоді, коли він буде хорошим вихователем\" [5, с.28]. У такого вихователя має бути вироблена здатність ефективно організовувати виховний процес, тобто створювати базу для формування особистісної культури вихованця, системи його ціннісних ставлень до світу та до самого себе, забезпечення їх співробітництва, спрямованого на засвоєння вироблених людством культурних цінностей [1].

У виховному процесі значне місце відводиться дозвіллєвій сфері [4]. Особливою цінністю дозвілля є те, що його раціональна організація може сприяти реалізації всіх найкращих потенцій, закладених у людині. Дозвіллєва діяльність може бути важливим підґрунтям для формування та розвитку фундаментальних людських потреб. Завдяки різноманітним формам дозвіллєвої активності можна підтримувати емоційне здоров\'я, переборювати власні недоліки, формувати характер, волю, сприяти всебічному розвитку особистості [3]. До означених форм дозвіллєвої активності у підлітковому віці відносимо гру. Готовність до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів розглядаємо як важливу складову професійної компетентності майбутнього вчителя як вихователя, що є умовою конкурентноздатності випускника вищого педагогічного навчального закладу на ринку праці. Під професійною компетентністю вчителя як вихователя розуміємо інтегральну характеристику спеціаліста, відмінними ознаками якої є готовність і здатність кваліфіковано організовувати виховний процес, зокрема – використовувати педагогічні можливості ігрової діяльності, що сприяє особистісному зростанню дитини. Окремі аспекти підготовки вчителя до організації виховної роботи з учнями різних вікових категорій та виконання ним функцій класного керівника досліджувались В.П.Беспалько, Н.З.Єловою, В.І.Журавльовою, І.К.Шкьопу, А.Г.Михайловою, Л.Ф.Спіріним. Зокрема, Л.В.Заремба приділяла увагу формуванню в студентів педінститутів готовності до організації позаурочної виховної роботи, О.В.Безпалько – формуванню готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності, І.І.Коновальчук – формуванню в майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність, Л.І.Куторжевська досліджувала підготовку майбутніх учителів до роботи вихователем у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей-сиріт, Ю.В.Пелех – педагогічні основи організації позакласної виховної роботи зі старшокласниками, І.В.Казанжи – підготовку майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи, О.А.Дубасенюк – теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога, Г.В.Троцко – теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах, Н.П.Сивачук – підготовку майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі. Однак проблема підготовки майбутнього вчителя до організації дозвіллєвої ігрової діяльності (ДІД) учнів основної школи не була предметом належної уваги науковців.

Метою статті є обґрунтування змісту дослідно-експериментальної методики підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи.

Забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв\'язання сучасних проблем виховання дітей та учнівської молоді є ключовим питанням реалізації Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, яке тісно пов\'язане з реалізацією компетентнісного підходу до навчання студентів. На нашу думку, структура професійної компетентності вчителя як вихователя складається з таких видів компетенцій: функціональної (загальнопрофесійні, професійні та спеціальні педагогічні знання й уміння, способи діяльності, що необхідні для успішної реалізації виховних завдань у самостійній діяльності, діагностики і проектування виховного процесу), нормативно-правової (знання основних положень державних нормативно-правових актів, що регулюють функціонування освітньої сфери в Україні, володіння навичками самостійного опрацювання та засвоєння змісту нових документів, які унормовують виховний процес у закладах освіти), соціальної (соціальна відповідальність за результати своєї праці; вміння навчати, розвивати і формувати, доводити, переконувати й аргументувати), комунікативної (вміння встановлювати контакти, узгоджувати свої дії, обирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях, підтримувати діалог, прогнозувати можливі напружені міжособистісні ситуації, не допускати конфліктних ситуацій, вміти вирішувати конфлікти). Зазначені вище компетенції мають формуватися у студентів протягом усього навчання у ВПНЗ, зокрема – й під час вивчення спеціальних дисциплін.

Проблема розвитку у педагогів якостей вихователя є досить складною, на що вказують автори І.О.Трухін та О.Т.Шпак [6, с.51]. Учитель, який як вихователь залучає учнів до різних видів діяльності в години дозвілля, насамперед має володіти такими основними педагогічними здібностями: академічними, дидактичними, організаторськими, комунікативними, експресивними, перцептивними, креативними.

Найсуттєвішими вимогами до особистості педагога як вихователя є: вихованість (ввічливість, стриманість, тактовність, справедливість, охайність, загальна культура: правова, політична, екологічна, естетична, трудова, мовна тощо), моральна стійкість, високий рівень культури спілкування, гуманність (доброта, співчутливість, чесність, щирість, привітність, толерантність, володіння своїм психічним станом), вимогливість, енергійність, дисциплінованість, товариськість, ерудованість, об\'єктивність, творчість [6, с.53-62].

Учитель, який залучає учнів до ігрового виду діяльності, на нашу думку, окрім зазначених вище характеристик, повинен володіти спеціальними властивостями, знаннями та вміннями з організації дитячих ігор, а саме: ініціативністю, кмітливістю, винахідливістю, наполегливістю, самовладанням, самостійністю, спостережливістю, організованістю, оригінальністю ідей, вмінням перевтілюватися в інший образ, здібністю до фантазування, компетентністю в ігровій сфері, творчістю – здатністю створювати нові ігрові моделі та реалізувати їх у практичній роботі з дітьми. До специфічних властивостей організатора дозвіллєво-ігрової діяльності учнів основної школи відносимо організаторську проникливість, здібність до активного психологічного впливу, схильність до організаторської роботи та спрямованість його особистості.

Серед видів діяльності, до яких залучаються учні у години дозвілля, гра є єдиним видом діяльності, у якому діти беруть участь добровільно. Гра – спосіб пізнання дитиною своїх потенційних можливостей, здібностей, саме тому дитячі ігри є важливим засобом самовиховання. У жодній іншій діяльності дитина не проявляє стільки наполегливості, цілеспрямованості, невтомності, як у грі. Цікавій і захоплюючій грі дитина віддається сповна. Для дітей результат гри (перемога, успіх, поразка) не завжди є важливим – їм подобається сам процес гри – саме в ньому полягають суттєві виховні можливості.. Для дітей гра – це праця, що вимагає справжніх, а не уявних зусиль, людських якостей, властивостей. У ході гри діти долають серйозні труднощі, тренуючи свої сили та спритність, розвиваючи здібності й розум. Беручи участь у грі, дитина відчуває себе певною мірою самостійною і тому ставить до себе високі вимоги. Ігри в години дозвілля – найкраще доповнення до навчального процесу в контексті розвитку найважливіших психічних властивостей, необхідних для праці, набуття моральних якостей, формування громадянської свідомості, самоперевірки дитиною власних можливостей. Гра є методом діагностики психічного, фізичного, духовного та соціального рівнів розвитку особистості, організаційною формою виховання молодого покоління, ефективним засобом навчання, розвитку, формування, виховання та сприяння особистісному зростанню учня.