ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку

Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку

Переорієнтація на методологію особистісно орієнтованого навчання є природним результатом тих змін, які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Відповісти на \"виклик часу\" система загальної середньої освіти зможе на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання, яке надає можливість кожному учневі реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності, створює умови для повноцінного виявлення та розвитку особистісних функцій суб\'єктів освітнього процесу.

Для реалізації особистісно орієнтованої освіти організовується діяльність, яка охороняє і підтримує дитину, зберігає, передає й розвиває культуру, створює середовище розвитку дитини, стимулює індивідуальну та колективну творчість [5].

Важливою передумовою створення наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви є діяльність педагогічного колективу школи під керуванням Н.І.Клокар над проблемою створенням і впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання. Одним із результатів такої діяльності є формування педагога нового типу – педагога-дослідника, педагога-експериментатора. На сучасному етапі розвитку школи продовжується впровадження проблемно-модульної технології навчання і виховання. Разом із цим з\'явилися й утвердилися нові напрями діяльності, а саме:

1. Впровадження моделі особистісно орієнтованого навчання та виховання в школі І-ІІІ ступенів.

2. Створення методичного забезпечення діяльності вчителя у класах інклюзивної освіти.

3. Реалізація моделі особистісно орієнтованого навчання та виховання у процесі вивчення української літератури у школі ІІ-ІІІ ступенів.

У процесі роботи над реалізацією зазначених напрямів досягнуто значних результатів:

- впроваджено модель особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- завершено підготовку матеріалів досвіду роботи творчих груп учителів початкової та основної школи щодо впровадження моделі особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- упроваджується проект \"Ранкові зустрічі: розвиток взаємоповаги та толерантності у практику роботи вчителів-класоводів\" (за Програмою всебічного розвитку дитини \"Крок за кроком\");

- організовано роботу відеотеки з проблем упровадження особистісно орієнтованої та інклюзивної моделей освіти;

- проведено заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації; конференції, семінари, \"круглі столи\", консультації для освітян області з проблеми впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання;

- здійснено апробацію навчальної літератури та електронних засобів навчального призначення;

- реалізується програма Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту \"Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах\";

- створено модельний центр інклюзивної освіти;

- проведено систему тренінгових занять із батьками, діти яких мають особливості психофізичного розвитку;

- організовано семінари, тренінги, \"круглі столи\", консультації для педагогів міста й області з проблем розвитку інклюзивної моделі освіти;

- здійснюється підготовка методичних матеріалів щодо організації навчально-виховного процесу та психологічного супроводу дитини з особливостями психофізичного розвитку в класах інклюзивної освіти;

- організовано підготовку матеріалів до науково-методичного посібника з питань проведення особистісно орієнтованого навчального заняття з української літератури.

Робота педагогічного колективу над упровадженням особистісно орієнтованої моделі освіти спонукала до співпраці із лабораторією навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України. Адміністрація школи та методичне об\'єднання вчителів української мови і літератури під керуванням А.М.Фасолі, старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України, кандидата педагогічних наук, працюють над розробленням та експериментальною перевіркою методики особистісно орієнтованого навчання на уроках української літератури.

Ключовими ознаками такого навчання є використання суб\'єктного досвіду учня, реалізація суб\'єкт-суб\'єктних стосунків учасників навчального процесу, діяльнісна основа навчально-виховного процесу.

Сутністю поняття \"діяльнісна основа\" є те, що учні вчаться самостійно здобувати і застосовувати знання. Самостійна робота учнів як важлива ознака діяльнісної основи передбачає таку організацію процесу навчання, під час якої учень здобуває знання, визначає мету своєї діяльності та способи опрацювання матеріалу, готується поділитися здобутими знаннями з однокласниками, дбаючи про те, щоб інформація зацікавила їх, була для них корисною. При цьому формується критичне ставлення до себе, вміння рецензувати й оцінювати свою роботу й діяльність інших.

У процесі дослідно-експериментальної роботи було визначено основны компоненти особистісно орієнтованого навчання, на реалізацію яких спрямовується діяльність учасників навчального процесу:

- визначення цілей навчально-пізнавальної діяльності;

- забезпечення реальної участі учнів в організації навчальної діяльності на основі співпраці у цілевизначенні, плануванні й організації роботи, рефлексії та оцінюванні;

- реалізація варіативності форм та змісту навчально-пізнавальної діяльності, вибору завдань та способів їх виконання школярами;

- створення ситуації успіху, формування позитивної мотивації до вивчення предмета;

- застосування інтерактивного навчання, діалогічного спілкування, індивідуальної, парної та групової форм роботи;

- заохочення школярів до самостійності суджень і вибору способів досягнення цілей;

- рефлексія та оцінювання навчальної діяльності (осмислення доцільності обраних завдань, форм роботи, способів діяльності, причин досягнення цілей або невдач);

- оцінювання процесу навчання, розвитку здібностей та особистісних якостей школяра (попередній рівень і спрогнозовані та одержані результати, засвоєні способи діяльності, відзначення успіхів).

Педагогами школи експериментально перевірено і впроваджено структуру особистісно орієнтованого навчального заняття, яка відрізняється від структури інших типів навчальних занять такими етапами:

1. Етап мотивації (визначення емоційного стану школярів, створення позитивної емоційної налаштованості до навчально-пізнавальної діяльності).

2. Актуалізація суб\'єктного досвіду та опорних знань.

3. Цілевизначення і планування.

4. Опрацювання навчального матеріалу (етапи визначаються відповідно до типу навчального заняття).

5. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Результатом упровадження особистісно орієнтованого навчання у процесі вивчення української літератури є зростання рівня внутрішньої мотивації учня та інтересу до вивчення предмета, подолання тривоги, зміцнення відчуття впевненості та самостійності, формування позитивних концепцій щодо власного майбутнього, зростання рівня навчальних досягнень школярів [1].