ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп\'ютерних технологій (методичні рекомендації)

В умовах реформування соціальної та економічної структур суспільства України суттєвого значення набуває проблема цілеспрямованих змін у загальній середній освіті як складовій соціокультурної частки діяльності людини.

Завдання педагогічної науки у цьому напрямі – розроблення і впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп\'ютерних технологій.

Розробці зазначених питань приділяють увагу О.Ануфрієва (вимірювання кінцевих результатів діяльності закладів освіти) [1], В.Бондар (управлінський аспект педагогічного аналізу) [2], Л.Даниленко (менеджмент інновацій в освіті) [3], Г.Дмитренко (цільове управління освітою) [4], Г.Єльникова (наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою) [5; 6], Л.Забродська, Є.Чернишова (інформаційно-комунікаційні технології управління ЗНЗ) [7], Т.Лукіна (теорія і практика моніторингу якості освіти) [8], В.Маслов (наукові основи процесу управління ЗНЗ) [9], В.Черепанов (експертні оцінки в педагогічних дослідженнях) [11].

Метою статті є подання методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку закладу загальної середньої освіти.

Основними завданнями моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп\'ютерних технологій є такі:

– комплексне спостереження за змінами показників діяльності учнів, учителів, керівників закладу освіти;

– отримання прогнозу розвитку ЗНЗ;

– поточне і періодичне коригування їх діяльності щодо спрогнозованого результату;

– досягнення сталого спрямованого розвитку закладу за рахунок підсилення критеріальності та цілеспрямованості управління;

– підвищення рівня здатності керівника приймати управлінські рішення в умовах невизначеності й мінливості.

Інструментарієм для впровадження комплексної моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп\'ютерних технологій є:

1. Базові кваліметричні моделі:

– впливу батьків на навчання учня,

– діяльності учня,

– діяльності педагогічного працівника,

– діяльності загальноосвітнього навчального закладу,

– прогнозу розвитку ЗНЗ.

2. Комп\'ютерні варіанти цих моделей у табличному редакторі Excel, які автоматично обчислюють, проводять попередній аналіз отриманих даних і будують діаграми.

3. Анкети для учасників освітнього процесу.

4. Таблиці в Excel для обчислення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв.

З метою оперативного аналізу та раціонального сприймання отриманої інформації створюється бланк реєстрації експертних даних, які заносяться у відповідні комп\'ютерні програми (таблиця 1).

Таблиця 1

Бланк реєстрації даних експертизи рівня розвитку загальноосвітнього навчального закладу

з/п

Ф а к т о р

Термін проведення

I.

Загальний рівень діяльності учня:

I.1.

– школи І ст.

I.2.

– школи ІІ ст.

I.3.

– школи ІІІ ст.

II.

Загальний рівень впливу сім\'ї на навчання учнів

III.

Загальний рівень діяльності педпрацівників

IV.

Загальний рівень діяльності директора

V.

Загальний рівень діяльності ЗНЗ

V.1

Створення системи управління

V.2.

Організація освітнього процесу

V.3.

Організація роботи з педагогічними кадрами

V.4.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

V.5.

Організація роботи у системі \"ЗНЗ – сім\'я – соціальне середовище\"

V.6.

Соціальний захист, адаптація, збереження та зміцнення здоров\'я учнів і працівників

V.7.

Стан загальноосвітньої підготовки випускників

V.8.

Стан соціальної адаптації учнів

V.9.

Вплив ЗНЗ на позитивний розвиток учнів, формування соціально зрілої особистості громадянина України

Після визначення інструментарію розробляється алгоритм упровадження моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп\'ютерних технологій (рис. 1).

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього  навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації

Рис.1. Алгоритм впровадження моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп\'ютерних технологій

Упровадження моделі моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп\'ютерних технологій вимагає підтримки гнучкого режиму функціонування ЗНЗ в межах узгоджених вимог громадян, суспільства, держави. Для досягнення цієї мети можна використати такі способи:

1. Організація діяльності ЗНЗ в режимі взаємоузгодження з міським управлінням освіти і науки з одного боку, а з іншого – з громадськістю, соціумом.

2. Прогнозування напрямів розвитку закладу.

3. Організація висхідного і низхідного потоків управлінської інформації.

Висхідний потік інформації спрямовується на узгодження з відповідним органом управління загальною середньою освітою.

Низхідний потік узгодженої інформації спрямовується до використання шкільним модулем адаптації.

За підсумками обчислення реального вектора активності соціуму школи формуються періодичні висхідні потоки інформації. Періодично школа отримує низхідним потоком інформацію про підсумки аналізу експертизи діяльності учасників освітнього процесу та ЗНЗ, яку вона використовує у своїй роботі.

Способами забезпечення виконання основного завдання впровадження моніторингу в межах зазначених вище є такі:

1. У межах першого способу:

1.1. Адаптація моделі моніторингу розвитку ЗНЗ до умов регіону.

1.2. Визначення пріоритетів розвитку ЗНЗ і встановлення оптимальних, зважених коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв його діяльності.

1.3. Взаємоузгодження факторів і критеріїв моделі розвитку ЗНЗ з пріоритетами розвитку освіти міста (району).