ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу

Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу

Одним із напрямів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в позашкільних закладах є впровадження нових інформаційних технологій, оскільки питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу в позашкіллі залишається актуальним в сучасних умовах реформування освіти.

Урахування нових пріоритетів сучасної освіти, потреб і запитів учнівської молоді, інтересів і вподобань вихованців закладу, замовлення батьків на якісну позашкільну освіту зумовили необхідність активізації роботи над вирішенням цієї проблеми в умовах Центру творчості дітей та юнацтва \"Соняшник\" м. Білої Церкви (Київська область).

ЦТДЮ \"Соняшник\" – комплексний навчальний заклад довузівської та допрофесійної підготовки, соціального захисту і становлення особистості, виявлення, підтримки і розвитку творчо обдарованих дітей і учнівської молоді. У ньому різними формами позашкільної освіти охоплено 2967 дітей та підлітків віком від 3-х до 18-и років, що навчаються у 168-и групах під керуванням 54 педагогів-фахівців. Заклад є стартовим майданчиком для творчо обдарованих юних білоцерківців: за останні три роки 460 із них стали призерами і переможцями різноманітних конкурсів, оглядів, фестивалів і виставок.

Протягом 2007-2008 рр. було проведено дослідження, тема якого – \"Шляхи впровадження нових інформаційних технологій у діяльність позашкільного навчального закладу\". Метою дослідницької роботи визначено підвищення якості позашкільного навчально-виховного процесу, формування національно свідомої, соціально активної, духовно багатої, конкурентоспроможної особистості, здатної повноцінно жити в умовах демократичного суспільства, проектувати власне життя і самореалізуватися.

Дослідження передбачало вирішення таких завдань:

– виявлення потреб усіх суб\'єктів навчального позашкільного процесу;

– з\'ясування пріоритетних питань, над вирішенням яких працюватиме педагогічний колектив;

– розроблення стратегії і способів реалізації зазначеної проблеми.

Методика організації дослідження. Для проведення дослідження було використання такі методи: спостереження, бесіди, опитування, анкетування (анкета \"Твій вільний час\", складена психологом ЦТДЮ \"Соняшник\"), діагностування (опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д.Голанда; діагностичні картки педагогів), аналіз документів.

Дослідженням було охоплено 425 гуртківців різних вікових категорій, які навчаються у групах І, ІІ, ІІІ рівнів; 120 батьків вихованців закладу; 40 педагогів ЦТДЮ \"Соняшник\" та 52 педагоги різних категорій навчальних закладів міста (педагоги-організатори, соціальні педагоги, заступники директорів з виховної роботи, керівники шкільних гуртків).

Підґрунтям для проведення дослідження є низка положень і понять сучасної психологічної і педагогічної науки.

Насамперед, поняття \"інформаційно-комунікаційні технології\" (ІКТ) трактується як апаратні й програмні комп\'ютерні засоби організації пізнавальної, творчої, науково-дослідницької діяльності вихованців гуртків, творчих об\'єднань, фото-, аудіо-, відеоапаратура, засоби телекомунікаційного зв\'язку, розмножувальна техніка, що використовується для забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності в позашкільному навчальному закладі [20].

Сучасні комп\'ютерні та інформаційно-комунікаційні технології, що активно запроваджуються в навчально-виховний процес гуртків, творчих об\'єднань позашкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають нові перспективи для використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

– забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної і творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, мультимедійних презентацій, фото- і відеодокументів тощо, що надає можливість їх подальшого перетворення, вдосконалення і поширення;

– доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, високу швидкість її отримання, варіативність способів аналітичного оброблення, виникнення феномена \"безпосереднього включення\" особистості в інформаційний простір людства;

– створення можливості вступати до конструктивно змістового діалогу з користувачем, утворювати з ним єдине функціональне предметно орієнтоване середовище (тобто комп\'ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості особистості, впливає на її пам\'ять, емоції, мотиви та інтереси, але й змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної і продуктивно-творчої діяльності особистості);

– значущість інформаційно-комунікаційних технологій, які є наступним за значущістю, після традиційної писемності, знаковим знаряддям, що сприяє оперативному обміну інформацією.

З огляду на зазначене, вважаємо, що сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній діяльності гуртків, творчих об\'єднань позашкільних навчальних закладів мають виконувати такі функції:

– засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів, дистанційної форми освіти);

– технічного засобу автоматизації процесу творчої діяльності особистості, включеної у пізнавальну, пошукову, дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками або представниками інтелектуальної, творчої, наукової еліти в усьому світі тощо;

– зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їх назви і функціональне призначення складових елементів і системи зв\'язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення;

– ефективного тренажера, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат, перевіряти їх правомірність тощо.

Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес гуртків, творчих об\'єднань позашкільних навчальних закладів забезпечує формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій літературі поняття \"інформаційно-комунікаційна культура особистості\" розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують у вихованця певний стиль мислення (заснований на логіко-математичній і гуманітарній підготовці, яку учень отримує у межах поглибленої спеціалізації), що дозволяє особистості ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [18].

Серед базових складових мережі інформаційного середовища позашкільного навчального закладу, що використовує комп\'ютерні технічні інновації, можна виокремити такі:

– повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних галузей освіти, науки і культури, навчально-методичні матеріали з основних напрямів позашкільної освіти, розраховані на різні вікові категорії вихованців;

– віртуальна Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих об\'єднань, так і педагогічними працівниками) необхідної інформації, систематизованої за розділами;

– ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних пошукових і дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах, курсах підвищення фахової кваліфікації;

– інформаційний і редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення, підтримку та оновлення сайтів, навчальних, творчих, пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, методичних і навчальних посібників тощо;

– каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію щодо реалізації навчальних і творчих проектів, написання пошукових, науково-дослідницьких робіт та всіх етапах діяльності над їх створенням;

– структурована електронна бібліотека методичних матеріалів, пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів, які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних для подальшого використання вихованцями і педагогами в навчально-виховному процесі гуртків, творчих об\'єднань;