ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖУКОВА Вікторія Борисівна

УДК: 616.342-002:616.13-004.6]-092

Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом

14.01.02 – внутрішні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в ДУ \"Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України\",

м. Харків

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

Бабак Олег Якович,

ДУ \"Інститут терапії ім. Л.Т. Малої

АМН України\", директор,

Харківський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії та

клінічної фармакології;

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Звягінцева Тетяна Дмитрівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЗ України,

завідувач кафедри гастроентерології

доктор медичних наук, професор

Пасієшвілі Людмила Михайлівна,

Харківський державний медичний університет

МОЗ України,

завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини.

Захист дисертації відбудеться \"08\" лютого 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр.Леніна, 4).

Автореферат розісланий \"05\" січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04,

доктор медичних наук, доцент Фролова Т.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом останніх років важливого медичного та соціально-економічного значення як в Україні, так і в світі набуває проблема поєднаного перебігу найбільш поширених захворювань. Їх сумісний перебіг може привносити особливості в клінічну картину кожного з них, впливати на лабораторно-інструментальні показники. Це потребує диференційованих підходів до лікування цієї категорії пацієнтів. Прикладом такої ситуації, зокрема, є поєднання хронічного атрофічного гастриту (ХАГ) з ішемічною хворобою серця (ІХС), переважною причиною розвитку якої є атеросклероз.

ХАГ в більшості випадків є наслідком довготривалої персистенції Нelicobacter pylori (H.pylori) у слизовій оболонці шлунку (СОШ) (Пиманов С.И., Макаренко Е.В, 2005; Бабак О.Я., 2006; Suovaniemi O., Harconen M., Sipponen P., 2002).

В свою чергу патологія серцево-судинної системи в усьому світі залишається основною причиною захворюваності, втрати працездатності, інвалідності та смертності (Коваленко В.М., 2004).

Тривалий час поєднання ХАГ з атеросклерозом розглядалося як наслідок їхньої широкої розповсюдженості. Однак, дослідження останніх років довели, що ці захворювання мають ряд спільних патогенетичних ланок, зокрема таких, як підвищення рівня гомоцистеїну (ГЦ) у крові та модифікація ліпідного обміну. Виявлено, що H.pylori-асоційовані захворювання нерідко взаємопов\'язані із порушенням ліпідного обміну (Щупакова А.Н., 2006; A. Laurila, A. Bloigu, S. Naysa et al., 1999; G. Chimienti, F. Russo, Lamanussi B.L. et al., 2003). В свою чергу, роль порушень ліпідного спектру крові у розвитку та прогресуванні атеросклерозу є доказаною та незаперечною (Лутай М.І., 2003, 2004).

Із підвищеним рівнем ГЦ крові пов\'язують низку метаболічних змін: окислення холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низької густини у ендотелії та плазмі крові, порушення функції ендотелію, активацію тромбоцитів та коагуляційного каскаду. На сьогоднішній час гіпергомоцистеїнемію визнано незалежним фактором розвитку атеросклерозу коронарних, церебральних та периферичних судин (Вrattstrom L., Wilcken D., 2000; E.S. Ford, S.J. Smith, D.F. Stroupe et al., 2002). За думкою окремих авторів підвищений рівень ГЦ пов\'язаний з атеросклерозом навіть тісніше, ніж гіперхолестеринемія (O. Nygard, J. Nordrehaug, H. Refsum et al., 1997; Pearson T.A, 2002).

При наявності атеросклерозу погіршується мікроциркуляція гастродуоденальної зони, підсилюється агрегація еритроцитів, підвищується проникність капілярів, розвивається гіпоксія у гастродуоденальній зоні, що зменшує резистентність CОШ до агресивних чинників (Коркушко О.В., Коваленко Л.И., 2001).

Таким чином, перебіг H.pylori - асоційованого ХАГ на тлі атеросклерозу, крім наявності спільних патогенетичних ланок, характеризується взаємообтяжливим впливом захворювань. Існуючи методи корекції гіпергомоцистеїнемії в переважній більшості симптоматичні. В той же час, загальноприйнятим методом лікування H.pylori-асоційованого хронічного атрофічного гастриту є ерадикаційна терапія. Вплив останньої на гіпергомоцистеїнемію у хворих H.pylori-асоційованим ХАГ у поєднанні з атеросклерозом спеціально не вивчався.

Отже, вивчення впливу ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих H.pylori-асоційованим ХАГ у поєднанні з атеросклерозом може бути перспективним напрямком патогенетичної терапії підвищеного рівня гомоцистеїну у такої категорії хворих.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із планом науково-дослідних робіт ДУ \"Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України\", затвердженим АМН України, і є фрагментом науково-дослідної роботи відділу захворювань печінки і шлунково-кишкового тракту: \"Розробити методи діагностики і профілактики прогресування Нelicobacter pylori-асоційованого гастриту\" (номер державної реєстрації 0105U000757). Роль автора розробка клініко-патогенетично обґрунтованої схеми лікування гіпергомоцистеїнемії у хворих хронічним атрофічним гастритом у поєднанні з атеросклерозом.

Мета і завдання дослідження: розробити спосіб патогенетично обґрунтованої терапії гіпергомоцистеїнемії у хворих на хронічний атрофічний гастрит у поєднанні з атеросклерозом на підставі вивчення в них особливості клінічної картини, ендоскопічних, ультрасонографічних, біохімічних, імуноферментних, морфологічних та гістологічних показників.

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити характер та частоту клінічних ознак у хворих на хронічний атрофічний гастрит, який перебігає на тлі ішемічної хвороби серця.

  2. Дослідити особливості ендоскопічних, морфологічних та гістологічних показників у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця.

  3. Визначити зміни в показниках плазмового гомоцистеїну у хворих на хронічний атрофічний гастрит, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця, дослідити його залежність від клінічного варіанту ішемічної хвороби серця.

  4. Проаналізувати зміни в показниках ліпідного спектру крові у хворих на хронічний атрофічний гастрит, що перебігає на тлі ішемічної хвороби серця, з урахуванням типу дисліпідемії та рівня гомоцистеїну крові.

  5. Встановити ультрасонографічні особливості стану загальних сонних артерій при перебігу хронічного атрофічного гастриту на тлі ІХС та дослідити їх залежність від вмісту гомоцистеїну в крові.

  6. Оцінити ефективність антигелікобактерної терапії на клінічні, ендоскопічні та гістологічні прояви хронічного атрофічного гастриту, який перебігає на тлі ішемічної хвороби серця , та рівень гомоцистеїнемії.