ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Рід Juglans l. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення) (авт

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ЖИГАЛОВА

СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

УДК 582.628.2+581.4/9+634.51(477)

Рід Juglansl. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення)

03.00.05 – ботаніка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник,

СТРІЛА Тамара Єрмолаївна,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник,

БУЛАХ Петро Євгенович,

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,

старший науковий співробітник відділу природної флори

кандидат біологічних наук, доцент,

ШАБАРОВА Світлана Іванівна,

Національний аграрний університет,

доцент кафедри ботаніки

Захист відбудеться 10.12. 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім.

М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 28.

Автореферат розісланий 07.11.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

канд. біол. наук Виноградова О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Комплексне дослідження рослин сприяє уточненню їх систематичного положення та взаємозв\'язків, глибшому розумінню особливостей природно-видової диференціації, а також оцінці їх практичної значущості.

Рід Juglans L. – один з таксонів родини Juglandaceae DC. ex. Perleb. Протягом багатьох років на території України внаслідок здичавіння інтродукованих видів роду Juglans сформувалась низка їх напівприродних популяцій.

В Україні досліджувалися біологічні особливості окремих видів у різних грунтово-кліматичних зонах, варіабельність їх ознак, здійснювалась селекційна робота, вивчалися особливості вегетативного розмноження, якість плодів та деревини, було створено колекційні генофонди горіхоплідних тощо. Проте ряд питань залишається невирішеним і в наш час. Зокрема, є дискусійним таксономічний статус деяких представників роду, у тому числі інтродукованих в Україну, відсутні логічні ключі для визначення видів Juglans, не досліджене їх поширення в культурі.

Усе вищенаведене заважає прикладному використанню цінних для народного господарства видів роду Juglans. Тому їх поглиблене комплексне дослідження є сьогодні актуальним.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за період 1999-2005 рр. Дана робота безпосередньо пов\'язана із плановими дослідженнями відділу за бюджетними темами: № 278 \"Вивчення формової різноманітності Juglans regia L. та каталогізація помологічної колекції Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України\" (номер державної реєстрації 0198U003790); № 325 \"Біорізноманіття судинних рослин України: створення узагальнюючого зведення \"Флора України\"\" (номер державної реєстрації 0101U007825).

Мета дослідження – уточнення видового складу роду Juglans в культурі в Україні, дослідження морфологічних ознак, біологічних та географічних особливостей видів даного роду.

Завдання:

  • провести порівняльне морфологічне дослідження видів роду Juglans;

  • уточнити характер та межі варіювання видових ознак, встановити діагностичні критерії для таксономії роду;

  • скласти ключі для визначення видів роду Juglans, інтродукованих в Україну;

  • дослідити біологічні особливості видів роду Juglans у північній частині лісостепової зони України;

  • узагальнити відомості про природні ареали видів роду Juglans та проаналізувати поширення цих видів у культурі по регіонах країни;

  • узагальнити відомості про господарську цінність видів роду та обґрунтувати перспективи їх раціонального використання в народному господарстві.

Об\'єкт дослідження – представники роду Juglans у різних грунтово-кліматичних зонах України.

Предмет дослідження – видовий склад, біолого-морфологічні особливості, розповсюдження в Україні та по світу.

Методи дослідження: класичний порівняльний морфолого-географічний, паліноморфологічний та метод статистичного аналізу.

Наукова новизна роботи. З\'ясовано, що на територію України в різний час було інтродуковано 10 видів роду Juglans. Уперше узагальнене їх поширення в Україні, в результаті чого встановлено, що біля 98% площ усіх горіхоплідних займає J. regia: у більшості областей – 99-100%, у Львівській обл. – 90,9%, у АР Крим – 79,4%. Узагальнено відомості про історію розповсюдження видів роду.

Вперше проведене порівняльне макро- та мікроморфологічне дослідження представників роду Juglans. Уточнено характер та межі варіювання видових ознак, виявлені додаткові діагностичні критерії. Вперше описані морфологічні ознаки пилкових зерен шести видів роду, у тому числі встановлена діагностична значущість їх ознак на секційному рівні.

Досліджено біологічні особливості видів роду, для восьми з них побудовані фенологічні спектри, а також досліджене явище дихогамії. Складені оригінальні ключі для визначення видів роду Juglans, інтродукованих в Україну, для різних фенофаз: у безлистому стані, для улиснених рослин та за плодами.

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень будуть використані у новому виданні \"Флори України\", при створенні локальних \"Флор\" та \"Визначників\", паліноморфологічних зведень, а також для розробки наукових основ охорони і збереження генофонду цінних рослин та використання його ресурсів.

Особистий внесок здобувача. Робота виконана під керівництвом канд. с.-г. наук Т.Є. Стріли і є самостійним дослідженням здобувача, яким проведено 12 експедицій та численні польові дослідження в різних грунтово-кліматичних зонах України, зібрано близько 500 гербарних зразків, оброблені матеріали десяти гербаріїв, у тому числі трьох іноземних, зроблений поглиблений аналіз літератури, здійснене детальне вивчення макроморфологічних ознак досліджених видів та паліноморфологічне дослідження, проведений критико-систематичний аналіз, вивчені біологічні особливості видів роду Juglans, що зростають на території України, та складені ключі для їх визначення.