ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ\'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П.Л. ШУПИКА

ЖУРАЄВ РУСТАМ КУРБАНОВИЧ

УДК: 616.72–002–021.5-06:616.983-036.12]–059-085.281-07-092.19

Клініко-імунолоґічне обґрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реактивні артрити, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом

14.01.02 – внутрішні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Абрагамович Орест Остапович,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

завідувач кафедри шпитальної терапії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Бабиніна Лідія Яківна,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика МОЗ України,

професор кафедри сімейної медицини;

доктор медичних наук, професор

Швед Микола Іванович,

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,

завідувач кафедри внутрішньої медицини

з клінічною імунологією та алергологією

Провідна установа: Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ)

Захист відбудеться \"15\" травня 2007 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Автореферат розісланий \" 11 \" квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Бенца Т. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом останніх десятиріч зростає кількість уражень суглобів у поєднанні з хронічними інфекційними процесами, що незмінно привертає увагу дослідників через медико-соціальну та економічну значущість ревматичних захворювань (О.В. Синяченко, 2002; В.М. Коваленко, 2005).

Серед ревматичних захворювань значною є кількість реактивних артритів (РеА), які зустрічаються у людей переважно молодого віку, вимагають значних матеріальних затрат внаслідок довготривалої непрацездатності, великих економічних затрат на лікування та реабілітацію (Э.Р. Агабабова, 1997; М.Б. Джус, 1999; W.F. Barth, 1999; A. Toivanen, 2001). Найчастіше зустрічається уроґенітальний варіант РеА (Г.М. Бондаренко, 2002). Збудником, який призводить до виникнення цього варіанту РеА, є хламідійна інфекція, зокрема Chl. trachomatis, яку неодноразово виявляли у синовіальній рідині суглоба (В.М. Гранитов, 2002; Г.И. Мавров, Г.П. Чинов, 2003; H.C. Gerard et all, 1998; S. Bas, 2001).

Ґлобальне розповсюдження, широкий спектр клініко-епідеміолоґічних проявів, різноманітність форм захворювання, медична, соціальна, демоґрафічна та еколоґічна значущість визначають інтерес до проблеми хламідіозів, спонукають до подальшого вивчення (І.І. Мавров, 2001). Сьогодні РеА в поєднанні з хронічним уроґенітальним хламі-діозом розглядають як найважче ускладнення хламідіозу (Г.В. Ключарев и соавт., 2000).

Раціональне використання антибактерійних препаратів є невід\'ємним у комплексному лікуванні хворих на РеА, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом (В.В. Чоп\'як, 2005; В.И. Мазуров, 2005; J. Sieper et all, 1999). Основні сучасні препарати, які мають антихламідійну активність та широко використовуються для лікування (макроліди, тетрацикліни, фторхінолони, сульфаніламіди), окрім своєї позитивної дії, мають побічні ефекти і є дорогими, що потрібно враховувати в умовах незадовільного забезпечення установ охорони здоров\'я медикаментами (А.Л. Позняк и соавт., 2000; Ю.В. Лобзин, 2003).

Мікобактерії Chl. trachomatis призводять не лише до безпосереднього ураження орґана-мішені, але й до формування патолоґічних станів, зокрема гіпоксії, надмірної активації вільнорадикальних реакцій, недостатньої активності антиоксидантної ланки та вторинного імунодефіциту (Ю.А. Дорошенко, 2001; М.Б. Джус, 2004; P. Uystepruyst et all,1998). Використання препарату, який би поєднував у собі антихламідійні, імуномодулювальні, антирадикальні та антиоксидантні властивості, дозволило б суттєво вплинути на ефективність комплексного лікування хворих на РеА поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом.

Препаратом, який поєднує такі властивості, є новий український, ориґінальний протимікробний засіб флуренізид, синтезований на кафедрі фармацевтичної хімії Львівського державного медичного інституту доктором фармацевтичних наук, професором Петрух Л.І. Налагодження промислового випуску флуренізиду в 2000 році ЗАТ „Київський вітамінний завод\" зробило його доступним для населення.

Досліджень ефективності флуренізиду при лікуванні РеА, поєднаних з хронічним уроґенітальним хламідіозом, не проводилося.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фраґментом планової теми науково-дослідної роботи кафедри шпитальної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького \"Вивчення ефективності нового препарату флуренізиду в комплексному лікуванні хворих з ураженнями деяких внутрішніх орґанів\" (№ держреєстрації 0102U007232), співвиконавцем якої є дисертант.

Матеріали клінічних досліджень були розглянуті та схвалені Комітетом з етики ЛНМУ імені Данила Галицького: протокол досліджень, процедура залучення та інформування учасників дослідження відповідають етичним нормам, прийнятим міжнародним співтовариством та українським законодавством. Проведене дослідження відповідає сучасним етичним нормам та принципам щодо проведення клінічних досліджень (протокол дослідження КЕ №20 від 15.05.2006 р.).

Мета дослідження. Вивчити клініко-імунолоґічну ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні реактивних хламідіє-асоційованих артритів.

Основними задачами, які вирішувалися для досягнення поставленої мети, були:

  1. Відпрацювати власну методику для характеристики та оцінки стану хворих на реактивні хламідіє-асоційовані артрити, розробити критерії оцінки ефективності лікування, зокрема загальний скориґований комплексний показник у балах.

  2. Вивчити клініко-імунолоґічну ефективність флуренізиду – антибактерійного препарату нового класу – ліки флуоренового ряду у комплексному лікуванні хворих на РеА, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом.

  3. Вивчити клініко-імунолоґічну ефективність роваміцину у комплексному лікуванні хворих на РеА, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом.

  4. Вивчити клініко-імунолоґічну ефективність комбінації флуренізиду з роваміцином у комплексному лікуванні хворих на РеА, поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом.

  5. Вивчити віддалені результати ефективності комплексного лікування хворих на РеА поєднані з хронічним уроґенітальним хламідіозом.