ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Клінічна ефективність різних методів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С. І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЖУКОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

УДК 616.33+008.17+616-08+616.248

Клінічна ефективність різних методів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму

14.01.02 — внутрішні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь — 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Дудар Лариса Вікторівна, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри факультетської терапії № 1.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кляритська Ірина Львівна, Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського МОЗ України, завідуюча кафедри терапії та сімейної медицини ФПО;

доктор медичних наук, професорСтепанов Юрій Миронович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри гастроентерології та терапії ФПО.

Провідна установа: Державна установа \"Інститут терапії імені Л.Т.Малої АМН України\", відділ захворюваннь печінки та шлунково-кишкового тракту, м. Харків.

Захист відбудеться 30.03.2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01. при Кримському державному медичному університету ім. С. І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна 5/7).

Автореферат розісланий 28.02. 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. П. Смуглов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) є одним із найбільш поширених захворювань органів дихання у всьому світі. В Україні, як і в більшості країн Європи, на бронхіальну астму страждає біля 5 % дорослого населення (Яшина Л.А., 2003). Виникає необхідність подальшого вивчення причин розвитку, особливостей перебігу і лікування БА.

, . , . \' (Бабак С.Л., Чучалин А.Г., 1998; Машенцева Е.В. та співавт., 2003). - () (Кириллов М.М. та співавт., 2000; Гембицкий Є.В. та співавт., 2000).

(), , (Бейтуганова И.М., Чучалин А.Г., 1998; Patterson P.E., Harding S.M.,1999). , () 70-80 % (Fass R.,2003).

, , (Шмелев Е.И., Медведев А.В., 2003) .

(Агафонова И.А. та співавт., 2005; Машенцева Е.В. та співавт., 2003), 69 % , 62 % .

, Global Strategy for Astma Management and Prevention (2002) Consensus Statment forManagment of Gastroesophageal Reflux Disease (1998). \' , , .

, - , - (Смулевич А.Б., Иванов С.В., 2000; Трухманов А.С., Маев И.В., 2004). , , . \' , , , .

, , , .

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертація виконана у відповідності з темою науково-дослідної роботи кафедри терапії і сімейної медицини ФПО Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського на тему \"Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і поєднаної патології з використанням медикаментозних і немедикаментозних методів і засобів нетрадиційної медицини\"

(№ держреєстрації 0101U005652).

Мета дослідження : Оптимізувати клінічну ефективність різних методів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму III і IV ступенів на підставі вивчення клінічного перебігу хвороб, вивчення рН, стану слизистої нижньої третини стравоходу і функції зовнішнього дихання .

Основні задачі дослідження :

  1. Вивчити частоту, особливості клінічного перебігу, характер рефлюксів, клінічні та інструментальні ознаки ГЕРХ у хворих на БА III і IV ступенів до лікування .

  2. Вивчити динаміку клінічних, ендоскопічних і функціональних ознак ГЕРХ у хворих на БА III і IV ступенів у різні періоди хвороби на тлі стандартного лікування .

  3. Вивчити динаміку клінічних, ендоскопічних і функціональних ознак ГЕРХ у хворих на БА III і IV ступенів на тлі комбінації стандартного лікування і сульпіриду.

  4. Вивчити динаміку клінічних, ендоскопічних і функціональних ознак ГЕРХ у хворих на БА III і IV ступенів на тлі комбінації омепразолу і сульпіриду.

  5. Вивчити динаміку клінічних, ендоскопічних і функціональних ознак ГЕРХ у хворих на БА III і IV ступенів на тлі лікування сульпіридом при стандартній терапії БА.

  6. Провести порівняльну оцінку впливу вищевказаних методів лікування ГЕРХ на клінічний перебіг , функцію зовнішнього дихання і психоемоційний статус хворих на бронхіальну астму.

Об`єкт дослідження – хворі на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що протікає

в поєднанні з бронхіальною астмою III і IV ступеня.

Предмет дослідження –особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і бронхіальної астми III і IV ступенів при застосуванні різних методів лікування .

Методи дослідження – анкетування, клініко-анамнестичні дані, загальноклінічне обстеження, фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС), комп\'ютерна спірографія, внутрішньостравохідна багатогодинна рН-метрія.

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше вивчено клінічний перебіг і динаміку ендоскопічних і функціональних показників у хворих на ГЕРХ і БА III і IV ступеня в різні періоди хвороби на тлі стандартного лікування та різних комбінацій медикаментозних засобів. Показано, що при застосуванні стандартної терапії симптоми ГЕРХ і БА зникають або частота їх вірогідно (p<0,05) зменшується через місяць від початку лікування. Однак через 4 місяці після закінчення лікування більшість із них рецидивує, що визначало тяжкість перебігу БА і приводило до повторної госпіталізації у 45,5% хворих .

В результаті комплексного обстеження пацієнтів вперше виявлено, що при поєднанні БА і ГЕРХ частота нічних нападів задухи переважала над денними у більшості хворих, а також збільшувалась частота печії, відрижки, болю за грудниною у нічний час. Виявлена статистично вірогідна залежність клінічних проявів і показників функціонального стану органів дихання у хворих на БА и ГЕРХ від стану їх психоемоційного статусу.

Доведено, що застосування комбінації омепразолу, домперидону і сульпіриду на тлі базисної терапії БА сприяло зниженню нічних нападів задухи (p<0,05), покращенню функції зовнішнього дихання, а також позитивній динаміці симптомів і ендоскопічних проявів ГЕРХ. Застосування сульпіриду без використання стандартної терапії ГЕРХ на тлі базисного лікування БА призводило до вірогідного зменшення кількості нічних нападів задухи , нічних симптомів ГЕРХ, однак ендоскопічні ознаки ГЕРХ зберігались.

Вперше виявлено, що у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ГЕРХ спостерігаються різні за характером рефлюкси у 56,7% кислі (acid-reflux) і у 43,3% лужні (non-acid reflux), що необхідно враховувати при призначенні медикаментозної терапії. Установлено, що застосування медикаментозної терапії у вищевказаних комбінаціях статистично вірогідно зменшує кількість ГЕР (р<0,05), однак застосування в комплексному лікуванні інгібітора протонної помпи омепразолу дозволило не тільки зменшити статистично вірогідно кількість рефлюксів, але й змінити їх характер.

Практичне значення отриманих результатів. Представлені результати і запропоновані підходи до лікування дозволяють оптимізувати ведення хворих ГЕРХ в поєднанні з БА.

Доведено необхідність застосування внутрішньостравохідного багатогодинного рН-моніторування, ФЕГДС у хворих на БА зі скаргами на печію, відрижку, біль за грудниною, осо