ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Вікові особливості лікування поворотів зубів (автореферат)

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ\'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЖАЧКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

УДК 616.314-007.1-089.23

Вікові особливості лікування поворотів зубів

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ –2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Фліс Петро Семенович,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Покровський Марко Михайлович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

кафедра стоматології дитячого віку, професор

доктор медичних наук, доцент

Смаглюк Любов Вікентіївна

Вищий державний навчальний заклад України

\"Українська медична стоматологічна академія\" (м. Полтава),

кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів, доцент

Захист дисертації відбудеться \" 18 \" жовтня 2007 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

Автореферат розісланий \" 17 \" вересня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.І.Остапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Питання діагностики, лікування тортоаномалій та довгострокове і стабільне збереження результатів є актуальними в сучасній ортодонтії. Тортоаномалія виникає в результаті недостачі місця в зубному ряді для окремих зубів, наявності надкомплектних зубів, звуження зубних рядів (Ф.Я. Хорошилкина и соавт., 1987; Л.С. Персин, 1998; П.С. Фліс, 2007; K. Reitan, 1989; T.M. Graber, 2001; William R. Proffit, 2002).

Після створення місця в зубному ряду для зуба з тортоаномалією його встановлюють у правильному положенні за допомогою знімних і незнімних ортодонтичних апаратів. При цьому відбувається натяжіння зв\'язок періодонта, що є основною причиною рецидиву тортоаномалії (K. Reitan, 1989; J.G. Edwards, 1990; R.G. Kaplan, 1997; A.R.Ten Cate, 1998). У зв\'язку із цим для забезпечення ефективності лікування потрібна тривала ретенція впродовж 1,5-2 роки (Е.Э.Зубкова, Е.Н.Сухорецкая, 1995; Г.Б. Оспанова и соавт., 1997; R. Riedel, 1986; R.P.Kusy, J.F.Tulloch, 1986; J.G. Edwards, 1990). Передчасне зняття ретенційного апарату може призвести до рецидиву аномалії (Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., 2002; R. Riedel, 1986; William R. Proffit, H.W.Fields, L.J. Maray, 1998). Рецидив після ортодонтичного лікування відбувається внаслідок особливостей оклюзійних співвідношень, генетично обумовленої невідповідності розмірів і форми зубів верхньої й нижньої щелеп, продовження росту щелеп, міофункціональної невідповідності внаслідок перерозподілу тонусу жувальних мязів після закінчення дії ортодонтичного навантаження (А.Д.Шварц,1996; В.А.Тугарин, Л.С. Персин и соавт.,1996; П.С. Фліс, 2007; K.Reitan,1989; T.M.Graber, 2001).

Для запобігання дії сили зв\'язок періодонта та м\'язового апарата іноді використовують такі методи, як: лікування з гіперкорекцією, для того щоб зуби повернулися через деякий час у положення, близьке до нормального; хірургічне втручання на періодонтальних зв\'язках, що розташовані вище альвеолярного паростка ( J.G. Edwards, 1970; R. Vanarsdall, 1978).

Разом з тим, слід зазначити, що проблемі лікування тортоаномалій у дітей та дорослих з урахуванням наявності місця в зубному ряду та ступеню формування кореня зуба приділяється недостатня увага. З метою досягнення стабільних результатів лікування тортоаномалій найчастіше використовується ортодонтичне лікування з гіперкорекцією. Проте таке лікування не завжди успішне, непоодинокі випадки виникнення ускладнень (Саблина Т.И., 1986; Дубивко С.А., Аюпова Ф.С., Ахметова Г.Х., 1992; Панкратова Н.В., Слабковская А.Б., 1998; Покровский М.М., 2000). Це обумовлює пошук нових засобів та удосконалення методів, спрямованих на підвищення ефективності лікування тортоаномалій з досягненням довгострокових стабільних результатів.

В сучасній ортодонтії перспективним напрямком лікування тортоаномалій є комплексне лікування з використанням хірургічних втручань на зв\'язках періодонту, що розташовані вище альвеолярного паростку, – циркулярної супракристалічної фібротомії та розсічення ясеневого сосочка. Ці методи успішно використовують з метою попередження рецидиву тортоаномалій в практиці дорослої ортодонтії (Vanarsdall R., 1978; R.M. Little, T.R. Wallen, R.A. Riedel, 1981; J.G.Edwards, 1988; R.R. Pinson, J.D. Strahan, 1994; M. Kuftinek, 1995; H.E.Thompson, 1999). Обґрунтування тактики лікування тортоаномалій у різні вікові періоди формування зубощелепного апарата із застосуванням апаратурних, комбінованих і комплексних методів та визначення їх ефективності у пацієнтів віком старше 16 років при лікуванні тортоаномалій незнімною ортодонтичною бондованою апаратурою представляють значний інтерес і стали предметом нашого дослідження.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології \"Клініка, діагностика, методи лікування аномалій і деформацій окремих зубів і зубних рядів\", відповідно до плану МОЗ України реєстраційний номер 0105U001314. УДК-116.314-А116.314.2]–007.1-007.24-07-089.23. Дисертант у комплексній темі виконала окремий фрагмент.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності лікування тортоаномалій зубів у хворих різного віку шляхом вдосконалення методів ортодонтичного лікування на підставі розробки механіко-математичної моделі повороту зуба, яка дозволяє обґрунтувати вибір методу лікування і оцінити його ефективність.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

  1. Обґрунтувати тактику лікування тортоаномалій різними конструкціями ортодонтичних апаратів у різні вікові періоди формування зубощелепного апарата.

  2. Вивчити механіку повороту зуба і створити математичну модель для оцінки ефективності використання ортодонтичної апаратури при лікуванні тортоаномалій.

  3. Розробити комбінований апарат для лікування тортоаномалій з урахуванням посилення опори в конструкції апарата.

  4. Оцінити ефективність застосування циркулярної супракристалічної фібротомії при лікуванні тортоаномалій для поліпшення результатів, запобігання рецидиву й підвищення стабільності лікування.