ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок (автореферат)

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

ЖЕЙНОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 619:614:636.5.087

Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фумарової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несучок

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській державній зооветеринарній академії Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник:

доктор ветеринарних наук, професор Чорний Микола Васильович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри зоогігієни.

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Марков Юрій Максимович, Харківський інститут екології і соціального захисту, декан еколого-валеологічного факультету;

доктор ветеринарних наук, професор Гончаренко Володимир Михайлович, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри зоогігієни і загального тваринництва.

Захист відбудеться „20\" грудня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01. в Харківській державній зооветеринарній академії за адресою: 62341, с. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська обл., головний корпус, ауд.46

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної зооветеринарної академії за адресою: 62341, с. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська обл.

Автореферат розісланий \"15\" листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат ветеринарних наук, доцент М.М. Кущ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основними задачами агропромислового комплексу України є забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування, а переробної промисловості – сировиною. В умовах різкого зменшення виробництва молока, яловичини і свинини птахівництво, як скороспіла галузь, може нівелювати дефіцит повноцінних білків у харчуванні людей. Переведення цієї галузі на промислову технологію з автоматизацією основних технологічних процесів дозволяє збільшити її питому вагу у вирішенні проблем забезпечення населення повноцінними білками. Разом з тим, інтенсифікація птахівництва супроводжується зниженням резистентності в організмі і різними порушеннями обмінних процесів птиці [Соколов В. Д., 1987; Красніков Г. А., 2001; Сахацький М. І., 2002; Ярошенко Ф. О., 2004; Helwog R., 2005].

На сучасному етапі в цьому напрямку особливо перспективним є використання екологічно безпечних, біологічно активних речовин, одним з яких є фумарова кислота та комбінований препарат на її основі – Асид Лак. Вивченням біологічних властивостей фумарової кислоти і ефективності її застосування як активного модифікатора підвищення резистентності при стресових явищах у свиней і бройлерів займалися ряд вчених [Бузлама В. С., 1985; Околелова Т. М., Імангулов Ш. А., 1988; Касаткін А. А., 1996].

Однак результатів застосування фумарової кислоти з комбінованим препаратом у порівняльному аспекті, а особливо їх вплив на стан резистентності організму птиці, мікроморфологічні та санітарно-мікробіологічні показники кишечнику, особливо при техногенних стресах, ми не знайшли.

Тому низка питань зазначеної проблеми в її теоретико-методичному та прикладному аспектах залишається недостатньо вивченою, дискусійною, і вимагає подальшого наукового обґрунтування та пошуку оптимальних практичних рішень.

Звязок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною комплексних досліджень за темою: \"Розробка технологічних прийомів і гігієнічних нормативів, спрямованих на підвищення резистентності, продуктивності та профілактики хвороб тварин різних видів і виробничо-вікових груп\" (Державний реєстраційний номер 0107U003357), які виконувались у Харківській державній зооветеринарній академії.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – провести гігієнічну оцінку умов годівлі та утримання птиці, вивчити ефективність застосування фумарової кислоти і Асид Лаку при вирощуванні ремонтного молодняку і курей-несучок.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

– розробити і обґрунтувати оптимальні дози фумарової кислоти та Асид Лаку в раціонах ремонтного молодняку і курей-несучок кросу Хайсекс білий;

– провести порівняння гематологічних, біохімічних, мікробіологічних показників та рівня природної резистентності птиці за умов використання фумарової кислоти та Асид Лаку;

– з\'ясувати вплив фумарової кислоти та Асид Лаку на природні захисні сили організму ремонтного молодняку і курей-несучок в умовах високої температури повітря у пташниках;

– визначити економічну ефективність застосування фумарової кислоти та Асид Лаку;

– на основі отриманих даних розробити науково-практичні рекомендації щодо застосування фумарової кислоти та Асид Лаку в годівлі курчат та курей-несучок.

Об\'єкт дослідження: ремонтний молодняк, кури-несучки кросу Хайсекс білий, фумарова кислота, Асид Лак.

Предмет дослідження: санітарно-гігієнічна оцінка пташників, фізіологічні та біохімічні показники крові, морфофункціональний стан фабрицієвої бурси і тимусу та санітарно-мікробіологічні показники тонкого відділу кишечнику, продуктивність, збереженість птиці.

Методи дослідження: фізико-хімічні, зоотехнічні, морфологічні, біохімічні, імунологічні, зоогігієнічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено ефективність використання в раціонах молодняку і курей-несучок фумарової кислоти та Асид Лаку при нормальних умовах утримання та їх порушенні. Встановлено позитивний вплив фумарової кислоти на природну резистентність, збереження та продуктивні якості ремонтного молодняку і курей-несучок, визначено морфометричні, санітарно-мікробіологічні зміни в кишечнику курей при годівлі їх низькокалорійними кормами. Показано динаміку абсолютної маси фабрицієвої бурси і тимусу за акцидентальною інволюцією при застосуванні в раціоні молодняку фумарової кислоти і Асид Лаку та отримано нові дані про їх коригуючу дію на показники природної резистентності птиці в умовах високої температури повітря та низькокалорійного раціону.

Практичне значення одержаних результатів. Фумарова кислота і Асид Лак можуть бути рекомендовані як пребіотики у складі комбікормів для курчат та курей-несучок з метою підвищення їх резистентності, збереженості, продуктивності в спекотних природно-кліматичних умовах. Встановлено оптимальні дози фумарової кислоти і Асид Лаку (2 кг/т комбікорму – 0,24 г/гол.) курям-несучкам і ремонтному молодняку (1,5 кг/т – 0,10 г/гол.) відповідно. На підставі отриманих результатів досліджень розроблено \"Науково-практичні рекомендації з санітарно-гігієнічного забезпечення застосування фумарової кислоти при вирощуванні молодняку і виробництві яєць птиці\", які розглянуто й затверджено колегією Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації (протокол № 3 від 29 вересня 2006 року). Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані у ветеринарії, птахівництві, а також у навчальному процесі при викладанні дисципліни \"Гігієна тварин\", \"Годівля\", \"Птахівництво\".