ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Роль коензима а в патогенезі вікової катаракти (автореферат)

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ

ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ

ЖУПАН БОГДАН БОГДАНОВИЧ

УДК 617.741-004.1-053.9-07:577.151.33-092

Роль коензима а в патогенезі вікової катаракти

14.01.18 - Офтальмологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

ОДЕСА - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор МАЛЬЦЕВ Едуард Валентинович, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, головний науковий співробітник лабораторії патоморфології і електронної мікроскопії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДМИТРІЄВ Сергій Констянтинович, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, керівник відділу хірургічного лікування катаракти

доктор медичних наук, професор КОНДРАТЕНКО Юрій Миколайович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, професор кафедри офтальмології

Захист відбудеться \"20\" грудня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (65061, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51).

Автореферат розісланий \" 19 \" листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, професор І.П. Метеліцина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Катаракта - одна з основних причин сліпоти та слабобачення. В Україні катаракта складає 11,8% в структурі очних патологій, які ведуть до інвалідності. Біля 85% від загального числа катаракт класифікують як вікові, що виникають в більшості випадків у осіб старше 50 років (Мальцев Э.В., Павлюченко К.П., 2002; Ферфильфайн И.Л., Крыжановская Т.В., 1995).

На організм в цілому та око, зокрема, постійно впливає багато потенційно катарактогенних факторів. Серед них: різні частини спектру електромагнітних випромінень; багаточисельні хімічні речовини, включаючи лікарські препарати; токсини; механічні впливи; порушення метаболізму організму в цілому або в окремих його органах, що викликаються захворюваннями або старінням; пороки розвитку та інше.

Наукові досягнення останніх десятиріч дозволили розширити уяву про метаболічні механізми катарактогенезу, в тому числі пов\'язаного з віком, що послужило основою для використання нових патогенетично мотивованих терапевтичних препаратів.

Однак, незважаючи на багаточисельні та логічно обгрунтовані медикаментозні засоби, які направлені на попередження або гальмування процесів розвитку катаракти, консервативна терапія цієї хвороби залишається малоефективною.

В зв\'язку з вищезазначеним, проблема розробки нових способів терапевтичного лікування вікової катаракти є дуже актуальною.

Прозорість кришталиків забезпечується завдяки збалансованості всіх ланок метаболізма, які можуть бути порушені в результаті впливу різних екологічних, кліматичних та географічних факторів, а також багаточисельних ендогенних порушень, в тому числі і вікових (Андреев А.А., 1992; Barlet B.S., Stadtman E.R., 1997; Francis P.J., Berry V., Moore A.T., Bhattacharya S., 1999; Cheng C.Y., Liu J.H., Chen S.J., Lee F.L., 2000; Nishigori H., 2006).

Ряд авторів пояснюють вікові зміни, в тому числі і кришталика, пошкоджуючою дією вільних радикалів та продуктів пероксидного окислення ліпідів на біологічні мембрани (Schaal S., Beiran I., Rubinstein I., Miller B., Dovrat A., 2003;Vinson J.A., 2006), вважаючи, що саме порушення мембран клітин є ранньою біохімічною ознакою помутніння кришталика (Метелицына И.П., Дрожжина Г.И., Леус Н.Ф., 1992; Leske M.C., Chylack L.T., Wu S.-Yu., 1991; Truscott R.J., 2000; Zigman S., 2000; Derham B.K., Harding J.J., 2002; Gao J., Sun X., Martinez-Wittinghan F.J. et al., 2004). Враховуючи, що основним структурним елементом біологічних мембран є ліпіди, до складу яких входять жирні кислоти, зміни їх рівня можуть відігравати важливу роль в пошкодженні мембран клітин. Яценко О.В. (2002) показала наявність дефіциту поліненасичених жирних кіслот ліпідів в крові та кришталиках хворих з віковою катарактою на фоні підвищення рівня насичених жирних кислот.

Ключовим кофактором ферментів обміну жирних кислот є коензим А - єдина біологічно активна форма пантотенової кислоти. Вітамінні і фармакологічні властивості пантотенової кислоти та її похідних визначаються структурною роллю цих сполук в біосинтезі коензима А та фосфопантетеінпротеідів.

За участю коензима А здійснюються багаточисельні окислювальні та біосинтетичні реакції обміну речовин (Шаркова Е.В., Мирошниченко В.П., 1974). Довголанцюгові похідні ацил-КоА беруть участь в регуляції виникнення гідроперекисів ліпідів, що може мати суттєве значення для використання цих препаратів в фармакологічній корекції підвищеної генерації вільнорадикальних сполук.

Серед багаточисельних робіт по вивченню ефективності різних речовин, як антикатарактальних, є повідомлення тільки однієї групи авторів, якими було досліджено дію різних хімічних препаратів, в тому числі і пантетина, на запобігання агрегації білків in vitro (Clark J.I., Osgood T.B., Trask S.J., 1987; Hiraoka T., Clark J.I., Li X.Y., Thurston G.M., 1996) та при різних моделях в умовах in vivo, в результаті чого показано, що пантетин виявляє протекторний ефект на кришталик (Clark J.I., Livesey J.C., Steele J.E., 1996). Виявлений ефект препарату проявляється в попередженні виникнення помутнінь кришталика.

Таким чином, виявляється доцільним і перспективним вивчення ролі коензима А в розвитку помутнінь кришталика та можливості метаболічної корекції виявлених порушень препаратами, які містять цей кофермент.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної теми, зареєстрованої в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України \"Вивчити роль коферментного забезпечення організму у стані вуглеводно-фосфорного обміну при розвитку діабетичної ретинопатії\", 2004-2006 рр., (шифр теми 132-А/06, № держ. реєстрації 0104U003481) в якій автор був співвиконавцем.

Мета і завдання досліджень. Мета роботи - підвищити ефективність лікування та профілактики вікової катаракти шляхом патогенетичного обгрунтування корекції рівня коензиму А в організмі хворих.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

1. Вивчити дію антиметаболіта вітамінного попередника коензима А (етіоніна) на розвиток експериментальної катаракти.

2. Визначити рівень коензиму/ А в крові і тканинах ока кролів в динаміці моделювання катаракти при різних умовах експерименту.

3. Вивчити дію коензима А на стабільність білків і мембран кришталика в експерименті in vitro.

4. Дослідити рівень коензиму А в крові, кришталиках та камерній волозі хворих на вікову катаракту з різними клінічними формами.