ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики (автореферат)

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ

ІВАНІВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ

УДК 616– 073.48: 616.126]– 037– 08

Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики

14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті онкології АМН України

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор

Медведєв Володимир Єгорович,

Інститут онкології АМН України,

керівник відділу променевої діагностики

Офіційні опоненти: доктор медичних наук

Солодянникова Оксана Іванівна,

Інститут онкології АМН України,

керівник відділу ядерної медицини

член-кореспондент АМН України,

доктор медичних наук, професор

Зіньковський Михайло Францович,

Національний інститут серцево-судинної хірургії

ім. М.М.Амосова АМН України,

завідувач відділення вроджених вад серця

доктор медичних наук, професор,

Абдуллаєв Різван Ягубович,

Харківська медична академія

післядипломної освіти,

професор кафедри променевої діагностики

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України,

кафедра радіології, м. Київ

Захист відбудеться 25 квітня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Інституті онкології АМН України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту онкології АМН України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

Автореферат розісланий _________________________ 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук

С.О.Родзаєвський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Клапанні вади серця (КВС) є однією з основних причин ХНК і раптової смерті [Воронков Л.Г., 1999; Supino P.G., 2002]. Вони трапляються з частотою від 0,7% у віковій групі 18-44 роки до 15,0% в осіб старших за 75 років [Nkomo V.T., 2006]. Зростаюча тривалість життя призводить до збільшення кількості пацієнтів з віковими дегенеративними змінами клапанів [Aronow W.S., 2006]. Лікування цих хворих поглинає велику частку бюджету і потребує значних людських ресурсів [Кнышов Г.В., 1997].

Швидкий розвиток діагностичного зображання за останні роки дозволив оцінити масштаби поширеності КВС та поглибити розуміння їх перебігу, для якого властиве поступове і неминуче прогресування [Попов В.В., 2002; Borer J.S., 2002; Iung B., 2003]. Сучасна радіологія доповнює якісні зображення структур серця цінною інформацією про скоротливу здатність міокарда і його діастолічні властивості, внутрішньо-серцевий кровоплин, роботу клапанів, а також коронарний кровообіг [Абдуллаев Р.Я., 1998; Первак М.Б., 1996; Waggoner A.D., 2001]. Одночасно відбувся суттєвий поступ у хірургії КВС [Книшов Г.В., 2003; Alfieri O., 2005]. Досконаліші методи діагностики й ефективніші операції пояснюють тенденцію до розширення показань до хірургічного лікування: хворих оперують раніше, не очікуючи на скарги, щоб запобігти клапанній кардіоміопатії, тобто переходу адаптаційно-компенсаторних змін перевантаженого міокарда в стадію незворотних дистрофічно-дегенеративних процесів із втратою життєздатних міокардіоцитів. Однак вибір оптимального моменту для протезування чи пластики клапана, коли ще можливе зворотне ремоделювання шлуночків з повним відновленням скоротливості і добрими віддаленими результатами, залишається невирішеною проблемою, а тому необхідні надійні лабораторно-інструментальні критерії [Matsumura T., 2003; Natsuaki M., 1998; Starling M.R., 1995].

Нині променева діагностика надає широкий спектр методик для оцінки структурно-функціональної перебудови серця внаслідок клапанної патології [Корчинская О.И., 1999; Braun J., 2005]. Однак не розроблені надійні показники, які би дозволили прогнозувати післяопераційний стан міокарда, відображаючи його відповідь на хронічне перевантаження. Вивчення поздовжньої кінетики міокарда за допомогою тканинної імпульсно-хвильової допплерографії (ТІД) відкриває нові можливості для виявлення маркерів прихованої дисфункції шлуночків і обґрунтування ультрасонографічних критеріїв своєчасності хірургічної корекції [Bruch C., 2004; Haluska B.A., 2003].

Низька смертність і відмінні віддалені результати після реконструктивних операцій на мітральному клапані (МК) виправдовують ранні втручання, коли ще не розвинулася дисфункція лівого шлуночка (ЛШ) [Hellemans I.M., 1997; Kuduvalli M., 2006; Ofili E., 2000]. Однак, у таких випадках необхідна впевненість у можливості пластики МК [Желнов В.В., 2004; Agricola E., 2004; Enriqeuz-Sarano M., 1999]. Тому виникла потреба узагальнити досвід ультразвукового дослідження МК і провести переоцінку критеріїв його „репарабельності\".

Підвищені метаболічні запити міокарда при КВС до певного часу покриваються за рахунок інтенсивнішого кровопостачання [Hidlick-Smith D.J., 2000; Nemes A., 2002]. Однак, мікроциркуляторне русло зазнає компресійного впливу через наростаюче напруження стінки внаслідок посиленого систолічного стискання і/або неповного діастолічного розслаблення [Marcus J.T., 1998; Takeuchi M., 1997]. Черезстравохідна допплерографія створила можливості для дослідження коронарного потоку і вивчення зв\'язку його параметрів з гемодинамічними розладами при різних КВС на послідовних етапах їх перебігу і лікування.

Перебудову позаклітинного матриксу міокарда при клапанній кардіоміопатії характеризує інтенсивний інтерстиціальний фіброз і зміна співвідношення колаген-І/колаген-ІІІ, що корелює із напруженням стінки серця і ступенем діастолічних розладів [Piper C., 2003]. Недостатньо даних про те, чи глибина діастолічної дисфункції ЛШ може свідчити про незворотність змін у міокарді і впливати на результати лікування, зокрема у хворих на АС [Capomolla S., 2000; Kiraly P., 2003]. Для вироблення оптимальної тактики необхідно з\'ясувати послідовність процесів, які викликають розвиток легеневої гіпертензії у значної частини цих хворих, і розробити комплекс неінвазивних ультрасонографічних показників з метою її розпізнавання [Faggiano P., 2000; Malouf J.F., 2002].

Враховуючи значний технологічний прогрес в ультрасонографії, досягнутий за останнє десятиріччя, виникла потреба вивчити можливості комплексного обстеження, включно з черезстравохідним методом і застосуванням „другої гармоніки\", у діагностиці ускладнень інфекційного ендокардиту (ІЕ), які призводять до руйнування структур серця і глибоких морфологічних змін у міокарді [Бешляга В.М., 2003; Захарова В.П., 2006; Reynolds H.R., 2003]. Все більш актуальним стає своєчасне і точне розпізнавання дисфункції клапанних протезів, клінічні прояви якої доводиться відрізняти від післяопераційної клапанної кардіоміопатії [Чеснов Ю.М., 2004; Faletra F., 2000]. Необхідна науково обґрунтована оптимізація діагностики з використанням комплексу радіологічних методів.