ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Сучасний стан лісів зеленої зони м. рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій (автореферат)

УКРАЇНСЬКИЙ ОРДЕНА \"ЗНАК ПОШАНИ\" НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙІНСТИТУТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇім. Г. М. ВИСОЦЬКОГО

Івашинюта Сергій Володимирович

УДК 630*425: 630*561.24

Сучасний стан лісів зеленої зони м. рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій

06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенякандидата сільськогосподарських наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському ордена \"Знак Пошани\" науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України та Національної академії наук України.

Науковий керівник –

кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Ворон Володимир Пантелеймонович, Український ордена \"Знак Пошани\" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, завідувач лабораторії екології лісу

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Гузь Микола Михайлович, Державний вищий навчальний заклад \"Національний лісотехнічний університет України\", завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Турко Василь Миколайович, Державний вищий навчальний заклад \"Державний агроекологічний університет\", завідувач кафедри лісівництва, лісових культур і таксації лісу

Провідна установа –

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака

Захист відбудеться \" 30 \" травня 2007 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 в Українському ордена \"Знак Пошани\"

науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації

ім. Г. М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена \"Знак Пошани\" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86

Автореферат розісланий \"_20_\" квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лось С. А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ліси зелених зон навколо міст і промислових центрів займають майже 15 % площі лісового фонду України. Вони виконують важливі екологічні функції й використовуються переважно в рекреаційних цілях. При цьому ці лісостани зазнають суттєвого впливу комплексу несприятливих природних і антропогенних чинників, у тому числі аеротехногенного навантаження. Водночас, рекреаційне лісокористування часто здійснюється без належного обґрунтування і врахування стану лісів.

Для збереження й посилення еколого-захисних функцій лісів зеленої зони м. Рівне необхідним є проведення досліджень впливу й післядії окремих природних і антропогенних чинників на стан і розвиток деревостанів, а також розробка лісівничих заходів, спрямованих на збереження й посилення ролі лісів у зменшенні негативних наслідків техногенного впливу та рекреаційного навантаження на навколишнє середовище.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалися в лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА в межах держбюджетних тем № 13 \"Розробити основні положення щодо організації та ведення лісового господарства в лісах зелених зон населених пунктів України для забезпечення стійкості лісів, стабільності виконання ними екологічних функцій та раціонального лісокористування\" (2003–2005 рр.; № державної реєстрації 0103U001838) і № 75 \"Оцінка стану та стійкості лісів зелених міст і населених пунктів, організація їх моніторингу та розробка оптимізованих технологій рекреаційного лісокористування\" (2005 рр., № державної реєстрації 0103U001839), а також госпрозрахункової теми № 44 \"Вивчити сучасний стан лісів зеленої зони м. Рівне та розробити заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій\" (2003–2005 рр.).

Мета і завдання досліджень. вивчення антропотехногенної трансформації лісів зеленої зони м. Рівне та розробка заходів щодо посилення їх еколого-захисних функцій.

Для досягнення поставленої мети передбачалося виконати такі завдання:

– виявити роль основних лімітуючих чинників природного і антропогенного походження в розвитку лісів зеленої зони м. Рівне;

– вивчити особливості забруднення снігового покриву та ґрунтів під впливом викидів РВАТ \"Азот\" і \"Волиньцемент\" в атмосферу;

– виявити особливості динаміки структури лісового фонду зеленої зони м. Рівне на прикладі лісів техногенної зони РВАТ \"Азот\";

– узагальнити інформацію щодо динаміки санітарного стану й радіального приросту соснових деревостанів, дослідити їх регенерацію в умовах зменшення обсягу викидів РВАТ \"Азот\" і трансформацію лісів у техногенній зоні РВАТ \"Волиньцемент\";

– дослідити особливості рекреаційної дигресії різних компонентів соснових екосистем і розробити регіональну систему діагностичних показників для визначення ступеня рекреаційної дигресії соснових насаджень зеленої зони м. Рівне;

– узагальнити досвід створення лісових культур і проведення санітарних рубок в умовах аеротехногенного забруднення ;

– розробити заходи щодо підвищення стійкості й посилення екологічних функцій лісів зеленої зони м. Рівне в умовах антропогенного впливу.

Об\'єкт досліджень – процеси трансформації лісових екосистем в умовах аеротехногенного забруднення та рекреаційного навантаження.

Предмет досліджень – ліси зеленої зони м. Рівне, які піддаються впливу аеротехногенного забруднення та рекреаційного навантаження.

Методи дослідження: методи порівняльної екології, а також загальноприйняті у лісознавстві, лісовій таксації, дендрохронології, геоботаніці та ґрунтознавстві методики. Отримані дані опрацьовано методами математичної статистики із використанням прикладних комп\'ютерних програм.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше виявлено сучасні тенденції динаміки структури лісового фонду та особливості трансформації різних компонентів лісових екосистем в умовах впливу на них аеротехногенного забруднення, рекреаційного навантаження та інших негативних чинників. на основі узагальнення даних аналізу попередніх досліджень лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА та особистих спостережень за станом соснових деревостанів техногенної зони РВАТ \"Азот\" і \"Волиньцемент\" виявлено основні закономірності розвитку лісових насаджень при зниженні аеротехногенного навантаження. Вперше досліджено особливості рекреаційної трансформації різних компонентів соснових екосистем і розроблено регіональну систему діагностичних показників ступеня рекреаційної дигресії соснових насаджень зеленої зони м. Рівне.

Практичне значення одержаних результатів. Виявлені тенденції трансформації лісів зеленої зони м. Рівне в умовах впливу аеротехногенного забруднення, рекреаційного навантаження та інших чинників можуть бути використані при розробці сценарних моделей розвитку лісостанів в умовах антропогенного впливу, що сприятиме ефективнішому плануванню та впровадженню науково обґрунтованих господарських заходів щодо збереження лісів зеленої зони м. Рівне і ведення лісового господарства в них. За результатами узагальнення досвіду створення лісових культур і проведення санітарних рубок в умовах аеротехногенного забруднення запропоновано заходи щодо підвищення стійкості й посилення екологічних функцій лісів зеленої зони м. Рівне. Матеріали, викладені в дисертаційній роботі, можуть бути використані при підготовці фахівців лісового господарства та екологів у вищих навчальних закладах.