ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

\"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ\"

Іванюта Сергій Петрович

УДК 502.5+504.06

Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки

21.06.01 – Екологічна безпека

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий

співробітник

Рогожин Олексій Георгійович,

Інститут проблем національної безпеки, м. Київ,

головний науковий співробітник

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Трофимчук Олександр Миколайович, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, заступник директора з наукової роботи

кандидат технічних наук, доцент

Бойко Тетяна Владиславівна, Національний технічний університет України \"Київський політехнічний інститут\", доцент кафедри кібернетики хіміко – технологічних процесів

Провідна установа: Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, м. Київ, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Захист відбудеться 12 червня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 в Національному технічному університеті України \"Київський політехнічний інститут\" за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 21, аудиторія 209

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України \"Київський політехнічний інститут\" за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий \" 10 \" квітня 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.002.05,

кандидат технічних наук, професор

В.Я.Круглицька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний стан природно-техногенної безпеки хімічно-небезпечних об\'єктів (ХНО) України характеризується не лише фізичним старінням основних фондів і недосконалістю застосовуваних технологій, а й погіршенням інженерно-геологічних умов промислових майданчиків унаслідок активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів (НЕГП).

Аналіз даних МНС і Держбуду України свідчить, що в процесі експлуатації ХНО мають місце суттєві відхилення інженерних параметрів промислових майданчиків від початкових проектних, що обумовлює виникнення додаткових деформацій в технологічно важливих спорудах, системах водо– і теплопостачання. Це суттєво підвищує негативний вплив НЕГП і збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій у зонах дислокації ХНО, значна частина яких не включена в систему моніторингу навколишнього середовища.

Взаємозалежність природних і техногенних чинників виникнення можливих аварій на ХНО зумовлюють комплексний характер проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності населення на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки. Ефективне вирішення цієї багатоаспектної проблеми, як показує світовий досвід, має базуватися на розробці управлінських рішень з упереджуючого реагування на небезпеку адекватними контрзаходами на основі результатів комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на ХНО з урахуванням взаємозв\'язків природних та техногенних чинників.

Практичне вирішення цієї задачі можливе на основі використання сучасних методів математичного моделювання та засобів геоінформаційних систем і технологій (ГІС), які забезпечують комплексне відображення різнорідних і багатозв\'язаних процесів формування і розвитку надзвичайних ситуацій (НС) різного походження, що неможливо досягти за умови використання традиційних технологій.

Виконання оціночних розрахунків і картографічна візуалізація результатів засобами ГІС дають можливість вчасно дослідити можливі варіанти рішень за ймовірними сценаріями розвитку аварій на ХНО і на цій основі відпрацьовувати адекватні захисні заходи. Таким чином практично забезпечується підвищення оперативності та обґрунтованості управлінських рішень, що надає можливості для упереджуючого реагування на небезпеку виникнення аварій, на відміну від традиційного реагування на наслідки їх прояву.

Вищенаведене зумовило вибір теми, визначило мету, задачі та структуру даного дисертаційного дослідження.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота по темі дисертації проводилася в рамках науково-дослідної тематики Інституту проблем національної безпеки (ІПНБ), яка виконувалася за замовленням Ради національної безпеки і оборони України у період з 2002 по 2006 рр., зокрема, „Регіональна оцінка природних та техногенних факторів формування ядерно-радіаційної безпеки на території України\" (№ держреєстрації 1010U006639), „Системні дослідження проблем забезпечення інформаційної безпеки як інтегруючої складової національної безпеки України\" (№ держреєстрації 0105V008435), а також в рамках роботи „Створення інформаційно-аналітичної підсистеми оцінки та прогнозування ризиків життєдіяльності і господарювання на територіях підвищеної природно-техногенної небезпеки\" (ІАПОР) за договором з МНС України (№ державної реєстрації 0103U008873), в яких здобувач був відповідальним співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботиє здійснення проблемно-орієнтованого дослідження, розробка і реалізація методів і засобів, спрямованих на вирішення задач комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки. Для досягнення цієї мети необхідно розв\'язати такізадачі:

  • здійснити дослідження закономірностей формування ризиків життєдіяльності в умовах можливих природно-техногенних НС;

  • розробити метод комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на ХНО з урахуванням впливу НЕГП;

  • здійснити оцінку ризиків життєдіяльності в умовах небезпеки прояву НЕГП на території України;

  • дослідити динаміку змінювання ризиків життєдіяльності на території Запорізької області;

  • розробити програмні засоби автоматизованого оцінювання ризиків життєдіяльності в умовах можливих аварій на ХНО з допомогою ГІС-технологій.

Об\'єктом дослідження є потенційно небезпечні об\'єкти і території підвищеної хімічної і геологічної небезпеки.

Предметом дослідження є методи, засоби і технології комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки.