ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Терапія неоперабельного раку молочної залози (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ\'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.М. ГОРЬКОГО

ІЩЕНКО РОМАН ВІКТОРОВИЧ

УДК 618.19-006.6-08

Терапія неоперабельного раку молочної залози

14.01.07 - онкологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України й Донецькому обласному протипухлинному центрі МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сєдаков Ігор Євгенович, Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, професор кафедри онкології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Щепотін Ігор Борисович, Національний медичнийуніверситет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри онкології;

доктор медичних наук, професор Смоланка Іван Іванович, Інститут онкології АМН України, керівник відділу пухлин молочної залози.

Захист відбудеться „31\"жовтня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького за адресою: 83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім.М.Горького за адресою: 83003, Україна, м.Донецьк, пр.Ілліча, 16.

Автореферат розісланий „29\"вересня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Д.О. Ластков

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність пошуку нових методик у комплексному паліативному лікуванні раку молочної залози (РМЗ) диктується невтішними результатами лікування цієї категорії хворих навіть у рамках найбільших міжнародних міжцентрових досліджень і цифрами захворюваності які неухильно зростають. У доступній літературі відсутні будь-які відомості про застосування селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії в комплексному паліативному лікуванні РМЗ.

Значимість проблеми лікування РМЗ важко переоцінити, тому що протягом багатьох років ця патологія лідирує за онкологічною захворюваністю жіночого населення в усьому світі і є причиною щорічних смертей десятків і сотень тисяч жінок. Статистичні дані свідчать про неухильний ріст захворюваності на РМЗ за останні 20 років, без тенденції до стабілізації показників. Особливого значення лікування РМЗ набуває в пацієнткі з вираженою супутньою патологією та поширеністю процесу, які не дозволяють робити радикальні хірургічні втручання.

Вивчення цього питання диктує необхідність оптимізації лікування хворих на неоперабельний РМЗ із супутньою патологією, яким за медичними показниками радикальне хірургічне лікування протипоказано, не менш актуальним завданням є поліпшення якості життя жінок і зниження психо-соціального аспекту проблеми за рахунок збереження молочної залози.

У зв\'язку з вищевикладеним, особливої актуальності набуває розробка нових методів лікування хворих із неоперабельними формами раку молочної залози, які суттєво поліпшать якість життя пацієнток і вірогідно збільшать виживання хворих.

Зв\'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри онкології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького клінічною базою якої є Донецький обласний протипухлинний центр \"Комплексна терапія раку молочної залози на основі нових методів хірургічного, лікарського і гормонального лікування з використанням селективного внутрішньоартеріального впливу лікарських засобів. Клініко-морфологічне дослідження\" (№ держрєєстрації 0104U010587 МК 05.04.19.).

Мета і завдання дослідження. Розробити програму комплексної паліативної терапії хворих на неоперабельний рак молочної залози, яка включає проведення селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії та радіосенсибілізації, що забезпечує збільшення виживання та поліпшення якості життя хворих.

Завдання:

  1. Розробити методику комплексного паліативного лікування хворих на неоперабельний РМЗ із включенням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії.

  2. Вивчити токсичність селективної внутрішньоартеріальної та системної поліхіміотерапії у хворих на неоперабельний РМЗ.

  3. Вивчити якість життя хворих на рак молочної залози при різних варіантах паліативної хіміотерапії.

  4. Оцінити вплив променевої терапії в різних режимах при комплексному паліативному лікуванні раку молочної залози.

  5. Провести аналіз найближчих та віддалених результатів паліативного лікування хворих на неоперабельний РМЗ із використанням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії.

Об\'єкт дослідження. Неоперабельний рак молочної залози.

Предмет дослідження. Схеми проведення селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії; режими променевої терапії, методи проведення променевої терапії; зміни гемограми хворих на неоперабельний РМЗ; хіміотоксичність при проведенні паліативного лікування хворих на рак молочної залози; програма радіосенсибілізації пухлин при проведенні селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії; найближчі та віддалені результати паліативного лікування хворих на неоперабельний РМЗ.

Методи дослідження. Для оцінки поширеності пухлинного процесу, ефективності проведеної терапії та виявлення віддалених метастазів при первинному і динамічному обстеженнях використовувалися імуногістохімічні методи, ультразвукові, рентгенологічні, радіоізотопні дослідження. Вивчення експресії рецепторів естрогенів та прогестерону здійснювалося для призначення адекватної ендокринної терапії й оцінки ефективності лікування. Під час роботи також вивчався ряд клініко-лабораторних показників для оцінки токсичності поліхіміотерапії, проведених у хворих: рівень гемоглобіну, підрахунок кількості еритроцитів, тромбоцитів, дослідження лейкоцитарної формули виконувались для оцінки мієлосупресії; кількісна оцінка рівня загального білка, білірубіну, сечовини, лужної фосфатази, а також протромбінового індексу і толерантності плазми до гепарину, виконувалися для оцінки гепатотоксичності; визначення лужної фосфотази й амінотрансфераз (АЛТ і АСТ) сироватки крові дозволяло непрямо думати про кардіо- і гепатотоксичний вплив препаратів, кількісне вивчення креатиніну, сечовини, азоту сечовини дозволяло оцінити нефротоксичність. Для оцінки ступеня токсичності проведення хіміотерапії використовувалися міжнародні критерії СТС NCIC. Для оцінки якості життя використовувався опитувальник, запропонований ВООЗ для соматичних хворих у 1998 році, що являє собою модифікацію анкети EORTC QLQ – 30. Статистичний аналіз одержаних даних проводився шляхом залучення адекватних процедур і методів біостатики.

Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано програму комплексного паліативного хіміо-гормоно-променевого лікування хворих із первинно-неоперабельними формами РМЗ, які мають протипоказання до радикального оперативного лікування (через місцеву поширеність процесу, виражену супутню патологію та (або) віддалене метастазування). Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія до цієї роботи застосовувалася у світовій практиці тільки як допоміжний метод лікування РМЗ. У представленій роботі цей метод покладений в основу комплексного паліативного лікування неоперабельного РМЗ.