ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Особливості перебігу закону толерантності шелфорда в світлі істинних функціональних моделей (на прикладі Arnica Montana L.) (автореферат)

3

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лаврикова Оксана Валентинівна

УДК 612.171: 612.766.1: 612.144

Вікова динаміка особливостей функціонування серцево-судинної системи людини при циклічних фізичних навантаженнях

03.00.13 - фізіологія людини і тварин

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному університеті.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Шабатура Микола Никанорович,

Київський національний педагогічний

університету імені М.П. Драгоманова, професор

кафедри анатомії, фізіології людини

Офіційні опоненти:доктор біологічних наук, професор

Горго Юрій Павлович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, професор

кафедри фізіології людини та тварин

доктор біологічних наук, професор

Лизогуб Володимир Сергійович,

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького, завідувач

кафедри анатомії та фізіології

Провідна установа: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

м. Київ

Захист дисертації відбудеться 26 жовтня 2005 року о 14_ годині на

засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 при

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

03022, Київ, проспект академіка Глушкова, 2/12,

біологічний факультет Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, ауд. 215.

Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64,

біологічний факультет, Спецрада Д 26.001.38.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

01033, М Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий 21 вересня 2005р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук Цимбалюк О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблеми адаптації до важких фізичних навантажень інтенсивно вивчаються протягом останніх десятиріч (Волков В.М., Филин В.П., 1983; Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С., 1999). Сучасний спорт є унікальною ареною дослідження адаптаційних можливостей організму людини, де з\'ясувалося, що прояви адаптації при різних фізичних навантаженнях досить різноманітні (Велитченко В.К., 1981; Граевская Н.Д., 1987).Особливістю адаптації при цьому є різноманітність дії умов зовнішнього середовища, які по різному впливають на людину і постійно ускладнюються. Кожний черговий етап фізичного вдосконалення пред\'являє особливі вимоги до організму (Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., 1988; Меерсон с соавт., 1986).

Дослідження в спортивній фізіології довели, що адекватна рухова діяльність сприяє розвитку фізичного здоров\'я (Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н.1989; Амосов Н.М., Бендет Я.А.,1989; Kujala U.M. et al., 1997 ), розширює функціональну здатність організму ( Меерсон Ф.З., 1993; Panton L.B. et al., 1996 ), а фізичні вправи мають велике значення при знятті втоми, лікуванні та фізичній реабілітації (Апанасенко Г.Л., с соавт., 1987; Булич Є.Г. з співав., 1997; Клапчук В.В., Дзяк Г.В.,1995; Riley R.E., 1999 та інші). Є дані, що найбільший оздоровчий потенціал має фізичне навантаження, яке направлене на розвиток витривалості (Тхоревский В.И. с соавт., 1998; Trappe S.W. et al., 1997 ). Тобто вивчення механізмів адаптації організму до аеробної м\'язевої діяльності є однією з актуальних задач фізіології.

Серцево - судинна система найбільш оперативно реагує на м\'язеві зусилля і лімітує працездатність організму ( Карпман В.Л. с соавт., 1988; Козупица Г.С., 1993; McInnes S.E. et al., 1996). Тому механізми адаптаційних змін серцево-судинної системи внаслідок регуляторних спортивних навантажень мають практичне та теоретичне значення. В даному напрямку в спортивній фізіології активно проводять дослідження, але багато питань є не достатньо вивченими. Особливо це стосується проблем в яких були б прослідковано адаптаційні зміни серця на тривалих відрізках онтогенезу, в підлітковому та юнацькому віці, коли відбувається інтенсивний розвиток функціональних можливостей організму і серцево-судинної системи в першу чергу (Шеина Т.П..,1999). Невелика кількість робіт присвячена змінам морфо -фукціонального стану серця, регуляції серцевого скорочення, оптимізації різних ланцюгів серцево – судинної системи в процесі адаптації до фізичних навантажень у жінок ( Веретельник Е.Н., 2000; Иорданская Ф.А.,1999 ).

На сьогодні існує значна кількість наукових праць, в яких вивчення функцій серця проводилися як у стані спокою, так і в при фізичних навантаженнях з використанням стандартизованих функціональних проб, а також інших регламентованих навантажень (Аронов Д.М., Лупанов В.П. 2002; Витрук С.К., 1990; Тупицын И.О. 1982).

В літературі зустрічається незначна кількість праць, яка присвячена вивченню показників діяльності серця спортсменів в різні періоди тренувального циклу протягом року (макроцикл) ( Веретельник Е.Н., 2000; Фахрисламова Л.Г., 1998; Меркулова Р.А. с соавт. 1989). Значну зацікавленість викликають дослідження функцій серця спортсменів, які займаються циклічними видами спорту, в різні етапи тренувань протягом року, де зміни показників діяльності серця відбуваються в залежності від об\'єму та інтенсивності фізичного навантаження.

Постійні фізичні навантаження суттєво впливають на серцево-судинну систему (ССС) людини. Контроль над адаптивними реакціями організму при важких фізичних навантаженнях дозволяє раціонально організувати тренувальний процес, уникнути порушень і перевантажень в діяльності серцево-судинної системи (Волков В.М., 1987; Запорожанов В.А.,1988; Мотылянская Р.Е., 1980 ).

Відомо, що потреба в значному збільшенні систолічного і хвилинного об\'ємів крові при фізичних навантаженнях і пов\'язана з цим гіперфункція серця приводять до його гіпертрофії (Белоцерковский З.Б., Лыхмус А.А., 1987; Граевская Н.Д., с соавт., 1998; Калугина Г.Е., 1983). Визначення типу гемодинаміки з використанням функціональних показників, розрахованих на основі морфологічних характеристик, які вимірюються за допомогою ехокардіографії, може служити адекватним критерієм ефективності адаптації серця до фізичних навантажень (Козупица Г.С., 1993; Лыткин Ю.М., 1983; Феліпова О.Ю., 2003).

Дослідження фізіологічних характеристик організму молоді при дозованих фізичних навантаженнях важливі для визначення ступеня готовності організму до даних навантажень з різним ступенем важкості і є дуже актуальними. Такі фізіологічні характеристики можуть бути використані при направленому відборі осіб з певними їх значеннями для циклічних видів спорту (що є теж професійним відбором). Крім того, відповідні фізіологічні характеристики можна використати, як показники, які підходять до оцінки ступеня впливу фізичних навантажень на функціональний стан організму та здоров\'я підлітків, а також як зворотний зв\'язок, що треба враховувати при визначенні оптимальних фізичних навантажень для осіб з певними індивідуальними, функціональними, статевими та віковими особливостями. Віковий діапазон 14-22 роки, це період інтенсивного розвитку функцій серця та становлення від новачків до спортсменів високих розрядів в циклічних видах спорту, тренувальний процес в яких направлений на витривалість. Межа між фізіологічними адаптивними морфо-функціональними та патологічними змінами в діяльності серця при великих фізичних навантаженнях є не чіткою тому дослідження вікових особливостей цих змін було і залишається актуальною проблемою.