ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.ДРАГОМАНОВА

Лещинський Олександр Петрович

УДК 372.853 (091)(4)

Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ СТ.)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Черкаському державному технологічному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор

Сергєєв Олександр Васильович

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор академік АПН України

Мороз Олексій Григорович,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи;

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України

Гончаренко Семен Устимович,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України,

головний науковий співробітник;

доктор педагогічних наук, професор,

Сущенко Тетяна Іванівна,

Запорізський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

завідувач кафедри педагогічної майстерності.

Провідна установа:Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.

Захист відбудеться „19\" січня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий „ 16 \" грудня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О. Г. Ярошенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Глобалізація соціальних, економічних та культурних процесів вимагає кардинального оновлення національної освіти України. Це знайшло відображення в Законі України „Про освіту\", Державній національній програмі „Освіта (Україна ХХІ століття)\", Національній доктрині розвитку освіти, Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи.

Впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, сформульованих Болонською декларацією, вимагає вивчення можливих напрямків реформування середьної освіти відповідно до нових вимог вищої освіти. Процес інтеграції України в європейську спільноту потребує вивчення і впровадження світових норм і стандартів освіти взагалі і фізичної освіти зокрема. В умовах інтеграції економіки, переходу від індустріальних до інформаційних технологій виникає необхідність відповідної модернізації змісту шкільної фізичної освіти з урахуванням досвіду перебудови фізичної освіти розвинених країн світу. Особливо це стосується Великої Британії, Німеччини та США. При цьому необхідно орієнтуватися на системний процес еволюції фізичної освіти, що потребує всебічного аналізу розвитку зарубіжної фізичної освіти і тенденцій її удосконалення. Назріла потреба конструктивно-критичного і творчого осмислення позитивного досвіду минулого, що збагатить сучасну педагогіку новими фактами й теоретичними положеннями. Порівняльний аналіз розвитку курсу фізики в різних країнах дасть можливість виявити чинники, які визначають його зміни. Такий аналіз сприятиме не тільки використанню зарубіжного досвіду, але й уникненню багатьох помилок, що мали місце при розробці змісту курсу фізики зарубіжної школи.

У вітчизняній науці відсутнє цілісне висвітлення проблеми формування змісту шкільної фізичної освіти зарубіжних країн. Водночас процес розвитку шкільної фізичної освіти у нашій державі досліджувався вітчизняними вченими у галузі методики навчання фізики (О. І. Бугайов, О. В. Сергєєв, І. К. Туришев). Так, О. І. Бугайов розглядав тенденції розвитку навчання фізики в загальноосвітній школі та їх прояв у вдосконаленні методів та засобів навчання. О. В. Сергєєв вивчав теоретичні та методологічні проблеми вітчизняної історії методики навчання фізики як педагогічної науки. І. К. Туришев досліджував основні проблеми історії розвитку дореволюційної та радянської методики навчання фізики.

Окремі питання історії методики навчання фізики були також предметом кандидатських дисертаційних досліджень. Зокрема, Є. М. Сульженко аналізувала розвиток методичної думки в Києві наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст., О. В. Школа вивчав історію зародження, становлення та розвитку наукових шкіл методики навчання фізики в Україні. У дисертації В. М. Мацюка розглядався розвиток теорії та практики навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах України в 1945–1995 рр. У дисертаційному дослідженні А. К. Волошиної подано історико-методичний аналіз розвитку технології розв\'язування фізичних задач у середній загальноосвітній школі, а Н. П. Форостяної – історичні аспекти вивчення молекулярної фізики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України.

Загальна структура та окремі аспекти зарубіжної середньої освіти розглядалися в працях Г. Л. Алексевич, В. С. Аранського, Б. Л. Вульфсона, Л. М. Гончарова, О. Н. Джуринського, Є. П. Ков\'язиної, В. П. Лапчинської, А. І. Литвинова, З. О. Малькової, О. Б. Рибак та ін.

У вітчизняній науці також приділялася увага проблемам навчання фізики в зарубіжних країнах. Окремі питання навчання фізики у Великій Британії, Німеччині та США розглядали В. В. Лермантов, М. В. Кашин, а також вітчизняні вчені – Г. Г. Де-Метц і З. Приблуда.

Монографія В. Г. Розумовського була присвячена курсам фізики, створеним у США в 1960-ті рр. У дисертації О. В. Озриної розглядався зміст курсу фізики американського комітету з навчання фізики та його вплив на методику навчання фізики в середній школі США. Дисертаційне дослідження Л. Майєра висвітлювало тенденції розвитку методики фізики в середній школі європейських соціалістичних країн. У дисертації А. М. Сабо вивчались зміни в методиці навчання фізики в середній школі Угорщини. Дисертація П. А. Алексєєва була присвячена тенденціям модернізації навчання фізики в середніх школах Великої Британії в 1970-ті рр. У дисертаційному дослідженні Т. Г. Манді розглядалося вдосконалення змісту і методів навчання фізики в колишній Чехословаччині. У дисертації Б. Л. Фуртак подано порівняльний аналіз структури та змісту австрійських і вітчизняних підручників математики і фізики.

Отже, у науковій літературі проведений аналіз методологічних питань історії методики навчання фізики та розроблена концепція теоретичних і методологічних засад історії методики фізики як наукової дисципліни. Водночас у вітчизняній науці не одержали висвітлення деякі принципові проблеми історії методики навчання фізики. Майже не досліджена проблема становлення зарубіжної шкільної фізичної освіти. Недостатньо вивченою залишається проблема зв\'язку змін у методичній науці з суспільними процесами та явищами. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі досліджувались лише окремі періоди розвитку змісту курсу фізики зарубіжних країн. При цьому відсутнє системне висвітлення проблеми розвитку шкільного курсу розвинених зарубіжних країн за великий проміжок часу, що принципово важливо для з\'ясування загальних тенденцій в історії його становлення та розвитку. Відсутність дисертаційних досліджень із проблеми розвитку шкільного курсу фізики зарубіжних країн і зумовили вибір теми нашого дослідження – \"Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ ст.)\".