ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мікроекономіка → Шпаргалка_терміни

Шпаргалка_терміни

Адміністративна монополія-монополія, яка виникає в умовах адміністративно-комадної системи; базується на державній властності на засоби виробництва, діє в умовах значного обмеження ринку, для неї характерний прямий розподіл ресурсів.

Альтернативні витрати-цінність найкращого варіанту використання ресурсів, від якого відмовилися в процесі економічного вибору, або обсяги інших благ, від виробництва яких треба відмовитися, щоз збільшити обсяг виробництва певного блага.

Антиблаго-благо, що має негативну (від\"ємну) корисність.

Бар*єри для входу конкурентів до галузі - обмеження, які запобігають появі додатковіх продавців на ринку.

Благо-матеріальний або нематеріальний засіб для задоволення людської потреби.

Благо з норм. споживчою цінністю (повноцінне)-благо, споживання якого збільшується при збільшенні доходу споживача.

Благо з низ. споживчою цінністю (неповноцінне)-благо, споживання якого зменшуєтьсяпри збільшенні доходу споживача.

Бухг. прибуток-різниця між виторгом підприємства та бухг.

Бухг.витрати-це фактичні витрати під-ва на виробництво продукції у певному обсязі.

Бюджетна лінія-пряма,кожна точка якої означає набір благ, який обходиться споживачеві в суму грошей, що дорівнює його бюджету.

Відкрита монополія- монополія, за якої одне під-во на деякий час стає єдиним виробником продукції, але не має спеціального захисту від конкуренції.

Виробництво-процес перетворення виробничих ресурсів(факторів)на економічні блага(продукти).

Виробнича функція-спввідношення між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально можливим обсягом продукції.

Виторг від граничного продукту певного фактора-додатковий виторг, який під-ць отримує від зостосування додаткової одиниці епвного фактора виробництва, якщо всі інші фактори залишаються сталими. Визначається як граничний продукт фактора, помножений на граничний виторг, отриманий від продажу додаткової одиниці продукції.

Витрати виробництва-вартість усіх факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення та реалізації певної кіл-ті продукції, а такождля підтримки у працездатному стані існуючих виробничих потужностей.

Витрати сукупні-витрати на виробництвопевного обсягу продукції.

Витрати середні сукупні-кіл-ть сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Витрати граничні-приріст сукупних витрат, пов*язаний із виробництвом додаткової( як правило,останньої) одиниці продукції.

Виторг(сукупний виторг)підприємства-сума коштів, одержана підприємством від реалізації свойх товарів за певний час.

Витрати змінні-витрати вир-ва , які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменьшення обсягу вир-ва.

Витрати незворотні-витрати, пов*язані з наявністю у власності гоподарського суб*єкта капітального блага, для якого не існує альтернативної можливості використання.

Витрати постійні (фіксовані)-витрати, вел. Яких у короткостроковому періоді не залежить від обсягу випуску продукції. Постіїні витрати мають місце навіть тоді, коли продукція не випускається.

Галузевий попит на виробничий ресурс-сума обсягів послуг виробничого ресурсу, необхідних для окремих під-в у галузі, за різних цін на ці послуги.

Гра-взаємовідносини екон. суб*єктів у ситуаціях з попередньо встановленими правилами, коли необхідно приймати відповідальні рішення.

Гранична корисність-прирощення корисності, що досягається при споживанні додаткової одиниці(порції блога.

Гранична норма заміщення показує, від якої кіл-ті одного блага (вона розміщена по осі У) згоден відмовитися споживач, щоб збільшити кіл-ть іншого блага (по осі Х) на одиницю за незмінної корисності від набору благ.

Гранична норма техногогічного взаємозаміщення(MRTS) показує, від якої кіл-ті одного ресурсу треба відмовитись, якщо для даного технічно ефективного обсягу випуску використати додаткову одиницю іншого ресурсу.

Граничний продукт-приріст загального обсягу випуску продукції, здобутий завдяки збільшенню використання змінного фактора вироб-ва на одну додаткову одиницю за незмінної величини всіх інших факторів вироб-ва.

Граничні факторні витрати-додаткові витрати на придбання додаткової одиниці фактора.

Громадськиі блага-блага, що по-пеше, не можуть бути надані одній особі за умови, що їх неможливо передавати в розпорядження всім іншим особам, і що, по-друге, після того,як були надані певній особі, можуть бути передані всім іншим без додаткових витрат.

Двостороння монополія на ринку праці-ситуація, коли профспілка-монополіст протистоїть під-ву-монополісту.

Диференціація продукту-надення продукту спеціфічних властивостей, що відрізняють його від анагогічних і перетворюють на недосконалий замінник.

Дисконтування-приведення економ. показників, напр., грошового потоку, майбутніх років до сьогоднішньої(поточної) вартості.

Діаграма Еджворта-модель ,що дозволяє унаочнити зміни розміщення обмежених ресурсів між двома товарами( при виро-ві) або між двома благами(при споживанні) і досягнення ефективного розподілу цих ресурсів.

Досконала субституційність благ-властивість благ ідеально замінювати одне одного в споживанні.

Досконала комплементарність благ-

Дтискримінаційна монополія- властивість благ ідеально доповнювати одне одного в споживанні та слугувати задоволенню однієї потреби.

Дуополія-ситуація на ринку, коли пропозиція представлена лише двома постачальниками.

Економічний прибуток-різниця між виторгом під-ва та альтернативними витратами ресурсів, застосовуваних у виробничому процесі(екон. витратами).

Економічна рента-плата за ресурс, пропозиція якого жорстока обмежена.

Еластичність попиту-міра реакції обсягу попиту на коливання однієї з детермінант, а саме: -ціни даного товару; - ціни взаємозв\"язаного з ним товару(перехресна цінова еластичність попиту); - доходу споживача(еластичність попиту за доходом)