ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мікроекономіка → Предмет і метод мікроекономіки

Менший обсяг благ від даної кількості затрат — зниження ефективності.

Збільшення виробництва товару X неодмінно вимагає зменшення виробництва товару Y: мають місцеальтернативні витрати.

Альтернативні витрати - визначають цінність найкращого варіанту, від якого відмовилися в процесі економічного вибору. Вони характеризуються цінністю втрачених можливостей: витрати на виробництво будь-якого блага, що виражені через інше, яким жертвують.

Крива має вигнуту форму: кожна додаткова кількість товару Х потребує все більшого скорочення виробництва товару Y.

Точка F знаходиться нижче кривої ABCD: вона являє собою неефективне використання ресурсів.

Точка М знаходиться поза межами ресурсних можливостей: ілюструє обмеженість ресурсів графічно.

Межа виробничих можливостей ілюструє такі фундаментальні положення:

1. рідкісність ресурсів означає, що всі комбінації випуску товарів, розміщених ззовні кривої виробничих можливостей, нездійсненні;

2. необхідність вибору з-поміж досяжних комбінацій товарів;

3. існування витрат втрачених можливостей — на це вказує спадний характер кривої виробничих можливостей;

4. опуклість кривої виробничих можливостей свідчить про існування проблеми зростання альтернативних витрат.

Розв\'язання проблеми економічного вибору вимагає свідомої відповіді на три основні питання економіки:

ЩО?

Які економічні блага і в якій кількості виробляти

ЯК?

За допомогою яких обмежених ресурсів і технологічних засобів виробляти корисні блага?

ДЛЯ КОГО?

Хто отримає те, що вироблено?

Мікроекономіка вивчає, яким чином вирішуються основні економічні питання на рівні мікроекономічних суб\'єктів.

Суб\'єкти мікроекономіки:

Домашнє господарство - це самостійна економічна одиниця, до складу якої входять одна чи декілька осіб. На ринку товарів та послуг домашнє господарство виступає як покупець, на ринку ресурсів - як продавець власних факторів виробництва.

Фірма – це економічна одиниця, яка самостійно приймає рішення щодо використання факторів виробництва з метою виготовлення продукції та її продажу. На ринку товарів та послуг фірма виступає як продавець; на ринку ресурсів - як покупець факторів виробництва.

Держава - самостійний суб\'єкт ринку, до складу якого входять урядові установи, що здійснюють економічну, юридичну та політичну владу для забезпечення умов господарювання усім суб\'єктам мікроекономіки, а в разі потреби здійснюють контроль господарюючих суб\'єктів та ринку заради досягнення суспільних цілей

За принципом класичного лібералізму, єдиним реальним економічним суб\'єктом мікроекономіки визнається індивід.

В ринковій економічній системі поведінка кожного індивіда мотивується його особистими інтересами, кожна економічна одиниця намагається максимізувати свій доход на основі індивідуального прийняття рішень.

Економічна система — складна взаємообумовлена система відносин між виробниками та споживачами економічних благ.

Існують різноманітні засоби координування економічної діяльності суб\'єктів мікроекономіки.

Предмет і метод мікроекономіки

3.

Сукупність засобів та прийомів пізнання суті економічних процесів на рівні окремих господарюючих суб\'єктів.

Загальнонаукові методи:

порівняльний аналіз;

синтез;

індукція;

дедукція;

наукова абстракція;

аналогія;

графічне зображення;

моделювання.

Моделювання економічних явищ та процесів

визначення ключових змінних, що характеризують сутність економічного процесу, який досліджується;

висування припущень щодо умов існування моделі та визначення поведінкових передумов;

Важливе припущення \"при інших постійних умовах\": тобто допускається, що всі змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, залишаються незмінними.

Головна поведінкова передумова — гіпотеза про раціональну поведінку економічних суб\'єктів.

Раціональна поведінка - намагання досягти максимальних результатів за наявних обмежень. В мікроекономічному аналізі припускають, що індивіди максималізують корисність, фірми — прибуток, держава — суспільний добробут.

формування гіпотези щодо взаємодії ключових змінних та прогнозування реальних економічних подій;

Гіпотеза - попередній, неперевірений практикою принцип, що спирається на спостереження, умоглядні висновки, логіку або інтуїцію. Сформульовані гіпотези правлять економістові за орієнтир при доборі та систематизації емпіричних даних.

перевірка гіпотези методом зіставлення передбачення та події, що відбувалась.

У мікроекономіці використовують моделі двох типів: оптимізаційні та рівноважні.

Оптимізаційні моделі

застосовують при дослідженні поведінки окремих економічних суб\'єктів.

Основний метод

граничний аналіз, розроблений теорією маржиналізму.

Засновниками цієї теорії вважаються економісти австрійської школи Карл Менгер (1840-1921), Фрідріх фон Візер (1851-1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914), а також англієць Уільям Стенлі Джевонс (1835—1882).

Маржаналізм — теорія, що вважає економіку системою взаємозв\'язаних господарюючих суб\'єктів, а всі економічні процеси пояснює за допомогою використання граничних (тах або тіп) величин, які характеризують не стільки сутність явищ, скільки їх кількісну зміну.

Головні категорії маржиналізму:

* гранична корисність;

* гранична продуктивність;

* граничні витрати;

* гранична вигода та інші.

Економічні суб\'єкти в процесі прийняття раціональних рішень зіставляють граничні витрати та граничну вигоду.

Рівноважні моделі використовуються при дослідженні взаємовідносин між економічними суб\'єктами.

Лiтература

 1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.- М., 1992.

 2. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. – К.: Знання, 1999.

 3. Р.Барр. Политическая экономия: в 2-х томах/ Перевод в фр. – М., 1995.

 4. Овчинников Г.П.Микроэкономика.–С.Пб., 1992.

 5. Микроэкономика.// Под ред. Яковлевой. – М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1997.

 6. Вернан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1997, с. 767.

 7. Алексеева В.Е., Арфеева М.В., Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. Санкт-Петербург:Михайлова В.А.,1997, с.447.

 8. Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.518.

 9. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998, с.348, с.503.

 10. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. С-Пб.: С-Пб. УЭФ, 1998, с.447.

 11. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. С-Пб.,: Литера плюс, 1997, 448 с.

 12. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика. Москва: МГУ, Издательство \"ДИС\", 1997, с.320.

 13. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во \"Знання\", КОО, 2000, с.176.

 14. Кара гадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.

 15. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.

 16. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Москва: Сомитэк, 1996, с.328.

 17. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка.Київ: КНЕУ,1999, с.208.