ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мікроекономіка → Еластичність попиту та пропозиції

Реферат на тему:

Еластичність попиту та пропозиції.

План

  1. Еластичність попиту по ціні, її вид, фактори вплив типу еластичності на виторг від продажу. Точкова і дугова еластичність.

  2. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту.

  3. Еластичність пропозиції і її фактори.

1.

До цього часу йшлося лише про спрямованість впливу того чи іншого фактора на попит. Однак практичне використання набутих знань вимагає й уміння виміряти силу, з якою певний фактор впливає на обсяг бажаних закупок споживача. Ця проблема вирішується за допомогою оцінки еластичності попиту.

Як відомо, на попит впливає ціна. Еластичність попиту за ціною — це показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона показує чутливість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всі інші фактори, які виливають на попит, залишаються незмінними:

Еластичність тісно пов\'язана з показниками нахилу кривої попиту. Однак, якщо крива попиту дає співвідношення між зменшенням чи збільшенням обсягу закуплених товарів у натуральних показниках залежно від зміни цін на 1 долар, гривню чи марку, то еластичність демонструє більш універсальну залежність — відсоткову зміну.

Оскільки крива попиту має від\'ємний нахил, то еластичність попиту за ціною змінюється від нуля до мінус нескінченності. Для практичного використання еластичність попиту за ціною беруть, як правило, по модулю: |Ed|. Чим більше значення цього показника, тим більша цінова еластичність. Якщо: 0 < |Ed|< 1 — попит нееластичний; |Ed| =1 — попит з одиничною еластичністю; 1 <|Ed|<  — попит еластичний.

Еластичність попиту за ціною залежить від цілого ряду факторів , зокрема:

— наявності товарів-субститутів. Чим більше існує товарів, здатних досить ефективно замінити один одного, тим активніше реагує попит на зміну цін на них (наприклад, автомобілі одного класу, різні види прохолодних напоїв). Навпаки, якщо на ринку немає товару, що міг би вдало замінити існуючий, то зміна цін на нього майже не спричинить відповідних коливань обсягів продажу. Це може бути, скажімо, інсулін для хворих на цукровий діабет;

— часу пристосування до зміни цін. У короткотерміновому періоді попит менш еластичний, ніж у довготерміновому, адже для пошуку товарів-субститутів та зміни структури споживання потрібен час;

— частки споживацького бюджету, що витрачається на продукт. Тут залежність зворотна: чим більша частка, тим менша еластичність і навпаки.

Розрахунки еластичності попиту за ціною мають досить широке практичне використання як для прогнозування споживацьких витрат, так і для проведення цінової політики фірми. Для продавця важливо знати скільки грошей споживач готовий витратити на придбання даного товару при різному рівні цін на нього, адже витрати споживача є ні чим іншим, як валовим доходом продавця : загальні витрати покупця = PQ = валовий дохід продавця.

На рис. 4.3 показано виграш продавця від збільшення ціни на товар та його програш від спричиненого цим зростанням ціни зменшення обсягу продажу. Якщо площа фігури Р1P2N2V (виграш від зростання цін) більша, ніж площа фігури Q2Q1N1V (програш від зменшення обсягу продажу), то загальні доходи продавця зростуть. Якщо більшою є площа фігури Q2Q1N1V, то при зростанні ціни загальні доходи продавця зменшаться. Результат залежатиме від еластичності попиту за ціною: при |Ed| > 1 — продавець програє; при |Ed| < 1 — виграє.

В узагальненому вигляді вплив еластичності попиту на реакцію загальних витрат споживача на придбання товару залежно від зміни ціни подано в табл. 4.2. Якщо еластичність дорівнює нулю, тобто попит не реагує на зміну ціни, будучи абсолютно нееластичним, то збільшення чи зменшення доходу продавця буде прямо пропорційним зміні ціни.

Еластичність попиту та пропозиції

Виграш та програш продавця при підвищенні ціни

Таблиця. Влив еластичності попиту на ціною за загальний доход продавця.

Еластичність попиту за ціною

Ознаки еластичності

Зміна виручки

При зменшенні ціни

При збільшенні ціни

Еластичний

Ed > 1

+

-

З одиничною еластичністю

Ed = 1

0

0

Нееластичний

Ed < 1

-

+

Практика господарювання багата на приклади використання показників еластичності попиту за ціною для прийняття економічно обгрунтованих рішень. Досить часто здійснення якихось економічних дій вимагає постійних витрат. Тоді прибуток підприємця буде залежати тільки від обсягу виручки, тобто від тієї кількості грошей, яку погодяться сплатити покупці за запропонований товар. Класичним прикладом такої ситуації є проведення концерту на стадіоні. Витрати організаторів на оренду арени, гонорар артистам, рекламу тощо практично не залежать від кількості глядачів, що прийдуть на концерт, тому можуть розглядатися як постійні. З іншого боку, кількість глядачів, а отже, і виручка, залежать від цін на квитки. Чим мають керуватися організатори, встановлюючи ціни на вхідні квитки?

Можна виходити з того, що ціни мають бути такими , щоб максимально заповнити стадіон , не залишаючи жодного вільного місця. Однак при цьому не обов\'язково буде досягнуто максимальної виручки. Якщо попит на квитки нееластичний , то через підвищення ціни зменшиться кількість глядачів меншою мірою, ніж зростуть ціни, а тому загальна виручка зростатиме. Це продовжуватиметься доти, доки не буде досягнуто одиничної еластичності. Подальше підвищення ціни призведе до зменшення кількості глядачів і , як результат , - до зменшення виручки. Таким чином, виручка досягає свого максимального значення при цінах , що відповідають одиничному значенню еластичності попиту. Ось чому ми не можемо спостерігати незаповнені зали на концертах знаменитих співаків, напівпорожні салони літаків та вагони потягів тощо. У даному випадку недовикористовуються потужності того чи іншого капіталу , але максимізується виручка підприємця.

Зауважимо, що еластичність попиту завжди мас, від\'ємне значення. Знак \"мінус\" підкреслює обернену залежність між ціною і величиною попиту. Економісти зазвичай опускають знак \"мінус\" і звертають увагу лише на абсолютне значення еластичності попиту за ціною. Отже, за нашими прикладами, 1% зміни ціни на квіти викликав зміну величини попиту на них на 2%, а 1% зміни ціни на хліб — лише 0,2% зміни величини попиту на хліб.

Для вимірювання еластичності попиту за ціною найчастіше застосовується концепція дугової еластичності попиту.

Дугова еластичність попиту характеризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі.