ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Оптимізація лікування хворих з бронхообструктивним синдромом

У клінічних випробуваннях препарату Восулін Р взяли участь 60 хворих на цукровий діабет, які перебували на стаціонарному лікуванні у діабетологічному відділі та відділі клінічної фармакології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. Пацієнти були поділені на дві групи: до основної увійшли 30 осіб, що приймали Восулін Р, до контрольної — 30 пацієнтів, які лікувалися референтним препаратом. В основній групі було 14 чоловіків і 16 жінок віком від 21 до 70 років (середній вік — 49,3 ё 2,77 року), з тривалістю захворювання на цукровий діабет від 1 міс до 23 років (у середньому 7,89 ё 1,34 року). Серед них у 16 хворих діагностовано цукровий діабет І типу, у 14 — цукровий діабет ІІ типу. ІМТ становив 26,39 ё 0,81 кг/м2 (від 19 до 38 кг/м2). Контрольну групу склали 9 чоловіків і 21 жінка віком від 24 до 65 років (середній вік — 47,52 ё 2,68 року). У 22 хворих був цукровий діабет І типу, у 8 — цукровий діабет ІІ типу, середня тривалість захворювання становила 14,3 ё 2,04 року (коливання цього показника перебували у межах від 0,5 міс до 34 років), ІМТ зафіксовано у межах від 19 до 40 кг/м2, середній показник — 28,64 ё 2,05 кг/м2. Супутня патологія представлена такими нозологічними одиницями: ІХС, атеросклероз аорти та вінцевих судин (16 пацієнтів), хронічний пієлонефрит у стадії стійкої ремісії (8), гіпертонічна хвороба (36), патологія щитоподібної залози у вигляді змішаного зобу в стані еутиреозу (4).

Основні показники динаміки вуглеводного обміну у хворих основної та контрольної груп наведені в таблицях 4 та 5. Аналіз даних таблиць демонструє, що як в основній, так і в контрольній групі спостерігалося достовірне зниження показників глікемії натще та постпрандіальної глікемії до лікування та після 21-денної терапії вищевказаними препаратами, що свідчить про високу гіпоглікемізуючу активність обох видів інсулінів. Також встановлено достовірне зниження глюкозурії та добового діурезу в обох групах пацієнтів, що підтверджує досягнення стану компенсації цукрового діабету. Збереження певного рівня глюкозурії у 8 пацієнтів основної та 6 хворих контрольної групи можна пояснити як результат зниженого ниркового порогу (діабетична нефропатія).

Динаміка показників глікемії протягом дня у хворих основної та контрольної груп представлена в таблицях 6 і 7. Аналіз динаміки рівня глікемії протягом дня та зниження показників глікемії після лікування в обох групах свідчить про ефективну гіпоглікемізуючу активність обох препаратів інсуліну.

Оптимізація лікування хворих з бронхообструктивним синдромом

Оптимальний рівень глікемії протягом доби досягався шляхом введення інсулінів 1–4 рази на добу. Середньодобова доза становила в основній групі 45,45 ё 3,25 Од, в контрольній — 42,4 ё 3,2 Од. Оскільки переважна більшість хворих отримували комбіновану терапію інсуліном короткої дії та інсуліном подовженої дії (лише 2 пацієнти основної та 3 — контрольної групи лікувалися тільки інсуліном короткої дії), ми також наводимо добові дози препаратів для обох груп хворих. Добова доза Восуліну Р становила 20,62 ё 1,94 Од, референтного препарату — 22,7 ё 1,82 Од. Кінцевий рівень глікемії (21-й день лікування) не мав достовірної різниці в обох групах пацієнтів, що свідчить про споріднену гіпоглікемізуючу ефективність випробовуваних інсулінів. Випадки гіпоглікемії, зафіксовані у 5 хворих, які отримували Восулін Р, підтверджені лабораторно й супроводжувалися суб\'єктивними та об\'єктивними проявами (виникненням раптового відчуття голоду, тремором, онімінням кінчика язика, пітливістю, слабкістю). Рівень глікемії при цьому становив від 2,7 до 3,5 ммоль/л. З 30 хворих, що приймали референтний препарат, гіпоглікемія зафіксована у 4, вона супроводжувалася аналогічною симптоматикою та становила від 3,1 до 3,5 ммоль/л. У всіх випадках ступінь тяжкості гіпоглікемії розцінений як легкий, оскільки не потребувалося втручання інших осіб і корекція досягалася вживанням вуглеводів. Діурез змінювався у середньому в основній групі з 2,63 л за добу на початку випробування до 1,85 л — наприкінці дослідження; в контрольній групі — з 1,98 до 1,4 л на добу відповідно. Змінам лабораторних показників, наведеним вище, відповідало зменшення кількості й виразності характерних для діабету скарг, а саме: зменшення або зникнення спраги, відчуття сухості в роті, поліурії, загальної слабкості та швидкої стомлюваності. У ході дослідження препарат Восулін Р виявився ефективним (глікемія натще не вище 7,8 ммоль/л, постпрандіальна глікемія — не вище 10 ммоль/л) у 27 (90 %) хворих, неефективним (глікемія натще вище 8 ммоль/л, постпрандіальна глікемія — не вище 10,5 ммоль/л) — у 3 (10 %). Референтний препарат був ефективним у 28 (93 %) пацієнтів, неефективним — у 2 (7 %) відповідно до критеріїв, зазначених у протоколі. Таким чином, сукупність приведених даних дає можливість зробити висновки. 1. Препарат Восулін Р має ефективну гіпоглікемізуючу дію, близьку до такої референтного препарату. 2. Фармакокінетичний профіль Восуліну Р сприяє досягненню оптимального рівня глікемії протягом доби. 3. Середньодобова доза препарату Восулін Р, достатня для цукрознижуючого ефекту, становить 20,62 ё 1,94 Од і суттєво не відрізняється від дози інсуліну, що застосовувався попередньо 19,17 ё 2,5 Од, та від середньодобової дози референтного препарату 22,7 ё 1,25 Од. 4. Добра переносимість та безпечність застосування препарату Восулін Р підтверджені відсутністю серйозних побічних ефектів.