ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Диротон: використання для лікування артеріальної гіпертензії в окремих групах пацієнтів

Хронічні захворювання нирок і хронічна ниркова недостатність

Ефективність ІАПФ щодо уповільнення темпів прогресування хронічної ниркової недостатності (ХНН) доведена у багатьох широкомасштабних дослідженнях — AIPRI, REIN, EUCLID та ін. Фактично ІАПФ є препаратами вибору для застосування при АГ з супутньою ХНН, оскільки вони впливають на головні чинники її прогресування. Такі властивості ІАПФ пов\'язані з їх антигіпертензивним ефектом, здатністю зменшувати внутрішньоклубочкову гіпертензію і гіперфільтрацію, покращувати реабсорбцію в проксимальному відділі нефрону і знижувати інтенсивність проліферативних процесів у нирках.Вибір препаратів із групи ІАПФ зумовлюється тривалістю їх дії, відсутністю гіпотонічних реакцій, вираженого антипротеїнуричного ефекту. На думку Л.П.Мартинюк [11, 12], таким характеристикам повною мірою відповідає Диротон — він забезпечує адекватний контроль АГ (досягнення цільових рівнів АТ у 94% пацієнтів) та зменшення протеїнурії, уповільнює прогресування ХНН (у 84% обстежених) і не втрачає терапевтичного ефекту при тривалому використанні.Наявність лише ниркового шляху виведення препарату дає можливість ефективно використовувати нижчі порівняно з іншими ІАПФ дози лізиноприлу у пацієнтів із порушеною функцією нирок.

Еректильна дисфункція

Вибір антигіпертензивного препарату у даної категорії хворих має певні особливості. З одного боку, АГ негативно впливає на еректильну функцію; з іншого — деякі групи препаратів (діуретики, β-блокатори) виявляють так звану еректотоксичну дію при АГ. Ключовим патогенетичним механізмом виникнення еректильної дисфункції (ЕД) є ендотеліальна дисфункція. Тому логічно припустити, що препарати, які мають позитивний вплив на функцію ендотелію, можуть мати додаткові позитивні впливи у пацієнтів з АГ на фоні ЕД.Добре відомо, що однією з найпотужніших груп препаратів, що покращують функцію ендотелію, є ІАПФ. Докази такої дії отримано і для Диротону, зокрема в ході дослідження Н.Т.Ватутіна та співавторів [3].Результати дослідження І.І.Горпинченка та співавторів [4–6] продемонстрували, що Диротон на фоні ефективного зниження АТ позитивно впливає на сексуальну функцію у чоловіків (покращує показник \"еректильна функція\" на 45%, \"задоволення статевим актом\" — на 53%, \"загальна задоволеність\" — на 66%). Автори відзначають добру переносимість Диротону і розглядають його як препарат вибору для хворих на АГ в плані підвищення якості сексуального життя.

Фібриляція передсердь

У ході дослідження, проведеного О.С.Сичовим, О.І.Фроловим та співавторами [13, 14], було виявлено, що на фоні покращення діастолічної функції у пацієнтів з АГ і супутніми порушеннями ритму внаслідок застосування Диротону спостерігалося також збільшення вираженості антиаритмічного ефекту як при надшлуночкових, так і при шлуночкових порушеннях ритму. Автори вважають, що антиаритмічні властивості Диротону можуть бути пов\'язані з його впливом на вегетативну регуляцію серця, що проявляється достовірним зменшенням величини коригованого інтервалу і дисперсії інтервалу QT. У пацієнтів із пароксизмами фібриляції передсердь (ФП) застосування кордарону на фоні призначення Диротону більш ефективно сприяє припиненню нічних пароксизмів ФП та зменшенню порушень ритму, які можуть індукувати пароксизми (екстрасистолія, короткі проміжки ФП).

Пацієнти похилого віку

Окреме дослідження з вивчення ефективності Диротону в осіб похилого віку було проведене в Інституті геронтології АМН України Л.М.Єною та співавторами [8]. Автори вважають, що Диротон може бути одним із препаратів вибору для лікування АГ у пацієнтів похилого віку. Цікавим є встановлений факт позитивного впливу препарату на систему гемостазу (зниження активності прокоагулянтної ланки і підвищення активності фібринолізу).

Таким чином, проведений аналіз наявних на сьогодні даних щодо ефективності ІАПФ, лізиноприлу як одного з представників цього класу і зокрема Диротону для лікування хворих на АГ з різною супутньою патологією та в окремих клінічних групах дозволяє вважати його препаратом вибору для лікування АГ за наявності:

  • серцевої недостатності та лівошлуночкової дисфункції,

  • цукрового діабету,

  • перенесених інфаркту міокарда або інсульту,

  • високого ступеня ризику ішемічної хвороби серця,

  • ожиріння та метаболічного синдрому,

  • захворювань печінки,

  • хронічних захворювань нирок і хронічної ниркової недостатності,

  • еректильної дисфункції,

  • пароксизмів фібриляції передсердь,

  • в осіб похилого віку.

Література

[1] Батушкін В.В. Вплив Диротону у високих дозах на особливості перебігу гострого ІМ без зубця Q у пацієнтів із супутньою гіпертонічною хворобою залежно від ступеня порушення функції ендотелію і тромоцитарного гемостазу// Укр. мед. часопис. – 2005. – № 1. – С. 1–6.

[2] Бобров В.А., Зайцева В.И., Давыдова И.В. Опыт длительного использования Диротона у больных эссенциальной гипертензией с метаболическими нарушениями// Мистецтво лікування. – 2005. – № 4. – С. 62–66.

[3] Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Кетинг Е.В. Влияние ИАПФ Диротона на функциональное состояние эндотелия и динамику АД у больных гипертонической болезнью// Новости медицины и фармации. – 2004. – № 5. – С. 6.

[4] Горпинченко И.И., Гурженко Ю.Н. Безопасность использования Диротона для коррекции АГ у сексологических больных// Здоровье мужчины. – 2005. – № 4. – С. 24–29.

[5] Горпинченко И.И., Мирошников Я.О. Выбор оптимального препарата для лечения гипертензии у мужчин с эректильной дисфункцией// Мистецтво лікування. – 2004. – № 7. – С. 27–29.

[6] Горпинченко И.И., Мирошников Я.О. Препарат Диротон в терапии эректильной дисфункции: преимущества в сексологических аспектах// Здоровье мужчины. – 2004. – № 4. – С. 99–100.

[7] Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті// Мистецтво лікування. – 2004. – № 2. – С. 64–66.

[8] Ена Л.М., Платонова Т.Н., Гаркавенко О.Г. Влияние ИАПФ Диротона на свертывание крови и фибринолиз у больных гипертонической болезнью пожилого возраста// Новости медицины и фармации. – 2003. – № 9. – С. 19-20.

[9] Катеринчук І.П., Катеринчук В.І., Ровда О.А. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на метаболічний синдром// Мистецтво лікування. – 2003. – № 1. – С. 61–66.

[10] Корпачев В.В., Ковальчук А.В., Мосендз И.А. Клиническая эффективность Диротона у больных сахарным диабетом// Новые мед. технологии. – 2002. – № 6. – С. 33–35.

[11] Мартинюк Л.П. Застосування ІАПФ у лікуванні хронічної ниркової недостатності// Ліки України. – 2004. – № 9. – С. 128–131.

[12] Мартинюк Л.П. Застосування ІАПФ при хронічних захворюваннях нирок з метою нефро- та остеопротекції// Ліки України. – 2005. – № 12. – С. 74–77.

[13] Сычев О.С., Гетьман Т.В. Влияние Диротона на нарушения ритма сердца// Укр. мед. часопис. – 2004. – № 7–8. – С. 1–4.

[14] Фролов О.І., Сичов О.С., Пелех Н.В. Застосування Диротону в комбінованій терапії у хворих на есенціальну гіпертензію з фібриляцією передсердь// Мистецтво лікування. – 2004. – № 12. – С. 60–63.

[15] Шустваль Н.Ф. Клиническая эффективность и безопасность применения Диротона при гипертонической болезни у реконвалесцентов после перенесенного острого вирусного гепатита в сравнении с другими гипотензивными препаратами// Укр. мед. часопис. – 2003. – № 1. – С. 38–42.