ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Артеріальна гіпертензія у вагітних

Мета лiкування прееклампсії — запобiгти судинним ускладненням у матерi без суттєвого зменшення плацентарного кровотоку (зменшення перфузiї плаценти призводить до прогресування прееклампсiї). Вагітним рекомендують обмежити фiзичну активнiсть. Рандомiзованi дослiдження засвiдчили, що проведення гіпотензивної терапії покращує наслідки для плода.Найпоширенiшi парентеральнi препарати, якi застосовують з цiєю метою для лiкування гострої гіпертензії, — нiфедипiн, лабеталол та гiдралазин. Ефективнiсть магнезiї при тяжкiй прееклампсiї переконливо доведена, проте механiзм дії цього препарату нез\'ясований. Лiкування гiпотензивними засобами та магнезiєю в умовах стацiонару дає змогу досягти певного полiпшення стану пацiєнтки, пролонгувати вагітнiсть i таким чином зменшити перинатальну захворюванiсть i смертнiсть. Необхiдним є ретельний монiторинг стану матерi i плода, оскiльки при погiршеннi стану матерi, суттєвому вiдхиленнi вiд норми лабораторних показникiв, якi свiдчать про функцiю органiв-мiшеней, та дистресi плода показане негайне розродження. При термiні вагiтності менше 34 тижні за 48 годин до пологiв матерi вводять кортикостероїди з метою стимуляцiї дозрiвання легень плода.Інші терапевтичні заходи, що використовують при лікуванні вагітних із АГ:

- щодо застосування низькомолекулярного гепарину у жiнок з пiдтвердженою коагулопатiєю або прееклампсiєю в анамнезi єдиної думки не існує;

- у нещодавно опублiкованому кохрейнiвському оглядi повідомлено, що у жiнок, якi приймали аспiрин, спостерігалося зменшення на 15% частоти прееклампсiї i на 7% — пологiв до 37 тижнiв вагітності; проте полiпшення наслідків для плода при цьому не відмічено. Данi про профiлактичне застосування аспiрину суперечливі;

- застосування антиоксидантiв при прееклампсiї патогенетично обґрунтоване, оскiльки вiльнi радикали сприяють ушкодженню ендотелiю. Полiпшення функції ендотелiю спостерiгали пiд впливом аскорбiнової кислоти, проте рандомiзованi дослiдження iз застосуванням вiтамiнiв С i Е не продемонстрували полiпшення перинатальних наслідків.

Гіпотензивні заходи важливі не лише при лікуванні власне гіпертензії, а й у терапії фетоплацентарної недостатності (ФПН). Дійсно, лiкування гестозу та його ускладнень неможливе без застосування гiпотензивних препаратiв, арсенал яких досить широкий — від елементарних спазмолiтикiв (папаверин, дибазол) до iнгiбiторів АПФ.Необхiдно пам\'ятати, що гiпертензiя при ФПН зумовлена в основному гiповолемiєю, а збiльшення загального периферiйного опору, що виникає при цьому, має компенсаторний характер, тому важливо застосовувати препарати з вазодилатуючою дiєю. Також слід враховувати взаємно потенцiюючий вплив наркотичних, седативних та iнших препаратiв, що може призвести до розвитку некерованої гiпотензiї, сприяти погiршенню матково-плацентарного кровотоку i тим самим викликати ще бiльше погiршення життедiяльностi плода.В Україні до цього часу широко використовується магнию сульфат, який має гiпотензивний, седативний i дiуретичний ефекти. Важливою особливiстю даного препарату є усунення наслiдкiв порушень клiтинних мембран, зокрема для Са, що дозволяє попередити розвиток так званого парадоксу зi зменшенням вазоспазму i порушень енергетичного балансу клiтин. Доведено, що найбiльший ефект при лiкуваннi ФПН магнезiальна терапiя має при пiдвищеному дiастолiчному тиску i невисокiй (до 1 г/л) протеїнурії. При олiгурiї та захворюваннях нирок необхiдно знизити ефективну дозу препарату для попередження його можливої нефротоксичної дії; описаний також кардiотоксичний вплив сiрчанокислої магнезiї. У новонароджених вiд жiнок, якi отримували магнезiальну терапiю перед пологами, спостерiгаються ознаки пригнiчення дихання, гiпорефлексiя, гiпокальцiємiя. Поширеним є також ускладнення терапiї магнезією у виглядi зниження скоротливої дiяльностi матки, що сприяє збільшенню тривалостi пологiв та вiдсотка пiсляпологових кровотеч.Таким чином, вагiтнi жiнки з АГ складають групу ризику. Ретельний монiторинг стану матерi й плода дає змогу запобiгти розвитку низки ускладнень. Медикаментозна терапiя у жiнок групи низького ризику не впливає на перинатальні наслідки, проте гiпотензивнi препарати застосовують з метою запобiгання судинним ускладненням у матерi. Терапевтичнi стратегiї спрямованi на покращення стану матерi, а єдиний спосiб підвищити рівень виживання дитини — своєчасне розродження.

Література

[1] Батушкін В.В. Вплив Диротону у високих дозах на особливості перебігу гострого ІМ без зубця Q у пацієнтів із супутньою гіпертонічною хворобою залежно від ступеня порушення функції ендотелію і тромоцитарного гемостазу// Укр. мед. часопис. – 2005. – № 1. – С. 1–6.

[2] Бобров В.А., Зайцева В.И., Давыдова И.В. Опыт длительного использования Диротона у больных эссенциальной гипертензией с метаболическими нарушениями// Мистецтво лікування. – 2005. – № 4. – С. 62–66.

[3] Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Кетинг Е.В. Влияние ИАПФ Диротона на функциональное состояние эндотелия и динамику АД у больных гипертонической болезнью// Новости медицины и фармации. – 2004. – № 5. – С. 6.

[4] Горпинченко И.И., Гурженко Ю.Н. Безопасность использования Диротона для коррекции АГ у сексологических больных// Здоровье мужчины. – 2005. – № 4. – С. 24–29.

[5] Горпинченко И.И., Мирошников Я.О. Выбор оптимального препарата для лечения гипертензии у мужчин с эректильной дисфункцией// Мистецтво лікування. – 2004. – № 7. – С. 27–29.

[6] Горпинченко И.И., Мирошников Я.О. Препарат Диротон в терапии эректильной дисфункции: преимущества в сексологических аспектах// Здоровье мужчины. – 2004. – № 4. – С. 99–100.

[7] Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті// Мистецтво лікування. – 2004. – № 2. – С. 64–66.

[8] Ена Л.М., Платонова Т.Н., Гаркавенко О.Г. Влияние ИАПФ Диротона на свертывание крови и фибринолиз у больных гипертонической болезнью пожилого возраста// Новости медицины и фармации. – 2003. – № 9. – С. 19-20.

[9] Катеринчук І.П., Катеринчук В.І., Ровда О.А. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на метаболічний синдром// Мистецтво лікування. – 2003. – № 1. – С. 61–66.