ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Шпаргалка → Реферат


Шпаргалка

3.Класичне і геометричне означення ймовірності

Класичною імовірністю випадкової події А називається відношення кількості елементарних подій m, які сприяють появі цієї події (становлять множину її елементарних подій), до загальної кількості n рівноможливих елементарних подій, що утворюють простір елементарних подій : P(A)= m /n.

Переставленням із n елементів називають такі впорядковані множини з n елементів, які різняться між собою порядком їх розміщення. Кількість таких упорядкованих множин обчислюється за формулою: Pn = n!

Розміщенням із n елементів по m

(0Шпаргалка mn) називаються такі впорядковані множини, кожна із яких містить m елементів і які відрізняються між собою порядком розташування цих елементів або хоча б одним елементом: Шпаргалка= n! /(n-m)!

Комбінаціями з n елементів по m

(0 mn) називаються такі множини з m елементів, які різняться між собою хоча б одним елементом: Шпаргалка= n! / m!(n-m)! Геометричне означення ймовірності. Якщо простір елементарних подій  можна подати у вигляді деякого геометричного предмета, а множину елементарних подій для подій А – як частину цього геометричного образу, то ймовірність події А визначається як відношення мір цих множин P(A)=(A)/().При цьому вважається, що попадання в деяку частину геометричного образу пропорційна до міри цієї його частини.

Статистичною ймовірністю події А називається відношення кількості m випробувань, в яких подія А відбулась, до загальної кількості виконаних випробувань n: W(A)= m /n. Знаходження статистичної ймовірності пов\'язане з проведенням n випробувань, тому вона називається ще частістю, або відносною частотою, події.

4.Алгебра подій

Система подій називається алгеброю подій, якщо:

  1. Шпаргалка

  2. із того, що Шпаргалка, Шпаргалка випливає, що: Шпаргалка, Шпаргалка, Шпаргалка

Числова функція P, що визначена на системі подій , називається ймовірністю, якщо:

  1.  є алгеброю подій;

  2. для будь-якого A  існує P(A)0;

  3. P()=1;

  4. якщо А і В є несумісними (АВ)=, то P(AB)=P(A)+P(B);

  5. для будь-якої спадної послідовності Шпаргалка подій із , такої, що

Шпаргалкавипливає рівність

,

Трійка (), де  є алгеброю подій і Р задовольняє аксіоми 1-5, називається простором імовірностей.

5.Теоремадодавання ймовірностей двох несумісних подій

6.Залежні та незалежні події. Умовна ймовірність

Події В і С називаються залежними, якщо ймовірність однієї з них змінюється залежно від того, відбулась друга подія чи ні. У противному разі події називаються незалежними

Умовна ймовірність та її властивості.

Імовірність події A, визначена за умови, що подія В відбулася, називається умовною і позначається P(A/B). P(A/B)= P(AB) / P(B), P(B)Шпаргалка0. Властивості умовної ймовірності:

P(A/B)=0, якщо =

  1. P(A/B)=1, якщо =B

  2. у решті випадків 0

7.Теорема множення ймовірностей двох незалежних подій. Наслідок

8.Ймовірність появи хоча б однієї події

9.Теорема множення ймовірностей двох залежних подій. Наслідок

10.Теорема додавання ймовірностей двох сумісних подій

11.Формула повної ймовірності

Нехай подія А може відбутися тільки за умови настання однієї із несумісних подій Шпаргалка (i = 1, 2,..., n), які утворюють повну групу. Тоді ймовірність події А подається формулою:

Шпаргалка

де Шпаргалка — імовірність події ШпаргалкаШпаргалка — умовні ймовірності настання події А.

Наведена залежність називається формулою повної ймовірності.

12.Формула Баєса

Подія А може відбутись одночасно з деякою із подій Шпаргалка Відомі ймовірності подій Шпаргалка та умовні ймовірності того, що подія А відбудеться. Відомо, що в результаті випробування подія А відбулась. Потрібно з огляду на це переоцінити ймовірності гіпотез Шпаргалка Для цього застосовують формулу Баєса:

Шпаргалка

13.Формула Бернуллі

Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, у кожному з яких імовірність Р(А) = р, подія А відбудеться m раз, подається так:

ШпаргалкаФормула застосовується, якщо Шпаргалка

Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів подія А з\'явиться від mi до mj раз, обчислюється так: Шпаргалка

14.Локальна теорема Лапласа

Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, у кожному з яких Р(А) = р, подія А відбудеться m раз, подається такою наближеною залежністю:

Шпаргалка

Шпаргалка

Локальна теорема Лапласа дає змогу обчислювати ймовірності Шпаргалка, якщо n > 10 i p > 0,1.

15.Інтегральна теорема Лапласа

Імовірність того, що подія А відбудеться від Шпаргалка до Шпаргалка раз при проведенні n незалежних випробувань, у кожному з яких подія А відбувається з імовірністю р, подається формулою:

Шпаргалка —функція Лапласа;

ШпаргалкаШпаргалка

Значення функції Лапласа наводяться у спеціальних таблицях.

16.Найвірогідніше число появи події в n-випробуваннях

Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, у кожному з яких імовірність Р(А) = р, подія А відбудеться m раз, подається так:

Формула застосовується, якщо

Імовірність того, що в результаті n незалежних експериментів подія А з\'явиться від mi до mj раз, обчислюється так:

17.Випадкові величини. Дискретні та неперервні випадкові величини

Випадковою називається величина, яка може набувати різних числових значень. Строгіше означення випадкової величини пов\'язане з поняттям простору елементарних подій. Нехай задано простір елементарних подій . Однозначна числова функція Шпаргалка яку задано на просторі елементарних подій, називається випадковою величиною. Якщо простір  дискретний, то випадкова величина дискретна. Неперервному простору елементарних подій відповідає неперервна випадкова величина.

18. Закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини. Функція розподілу Співвідношення між значеннями випадкової величини і їхніми ймовірностями називається законом розподілу випадкової величини.