ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Шпаргалка → Реферат


Шпаргалка

1.Предмет курсу.

2.Класифікація подій ,класичне означення ймовірності випадкової події ,статистичне означення ймовірності;елементи комбінаторики ;аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки.

Випробування — реальний або мислений експеримент (виконуваний за певної незмінної сукупності умов), результати якого піддаються спостереженню. Подія — результат випробування. Якщо в результаті випробування деяка подія неодмінно відбудеться, то вона називається достовірною і позначається літерою . Подія, яка в даному випробуванні не може відбутись, називається неможливою і позначається літерою V.Якщо в результаті випробування деяка подія може відбутись, а може не відбутись, то вона називається випадковою. Випадкові події позначаються літерами A, B, C, D, ...

Класичною імовірністю випадкової події А називається відношення кількості елементарних подій m, які сприяють появі цієї події (становлять множину її елементарних подій), до загальної кількості n рівноможливих елементарних подій, що утворюють простір елементарних подій : P(A)= m /n.

Статистичною ймовірністю події А називається відношення кількості m випробувань, в яких подія А відбулась, до загальної кількості виконаних випробувань n: W(A)= m /n.

Переставленням із n елементів називають такі впорядковані множини з n елементів, які різняться між собою порядком їх розміщення. Кількість таких упорядкованих множин обчислюється за формулою: Pn = n!

Розміщенням із n елементів по m

(0Шпаргалка mn) називаються такі впорядковані множини, кожна із яких містить m елементів і які відрізняються між собою порядком розташування цих елементів або хоча б одним елементом: Шпаргалка= n! /(n-m)!

Комбінаціямиз n елементів по m

(0 mn) називаються такі множини з m елементів, які різняться між собою хоча б одним елементом: Шпаргалка= n! / m!(n-m)!

Система подій називається алгеброю подій, якщо:

 1. Шпаргалка

 2. із того, що Шпаргалка, Шпаргалка випливає, що: Шпаргалка, Шпаргалка, Шпаргалка

Числова функція P, що визначена на системі подій , називається ймовірністю, якщо:

 1.  є алгеброю подій;

 2. для будь-якого A  існує P(A)0;

 3. P()=1;

 4. якщо А і В є несумісними (АВ)=, то P(AB)=P(A)+P(B);

 5. для будь-якої спадної послідовності Шпаргалка подій із , такої, що

Шпаргалкавипливає рівність

,

Трійка (), де  є алгеброю подій і Р задовольняє аксіоми 1-5, називається простором імовірностей.

Наслідки аксіом:

 1. якщо випадкові події Шпаргалка є несумісними попарно, то

 2. якщо випадкові події Шпаргалка утворюють повну групу, то

 3. формула додавання для n сумісних

Шпаргалка

 1. якщо випадкова подія А сприяє появі В(АВ), то P(A)P(B)

3 Залежні й незалежні випадкові події, формули додавання ймовірностей.

Події В і С називаються залежними, якщо ймовірність однієї з них змінюється залежно від того, відбулась друга подія чи ні. У противному разі події називаються незалежними. Нехай подія А є сумою двох подій В і С. Тоді:

а) якщо події В і С несумісні, то P(A)=P(BC)=P(B)+P(C);

б) якщо події В і С сумісні, то P(A)=P(BC)=P(B)+P(C)-P(BC).

4 Умовна ймовірність та її властивості.

Імовірність події A, визначена за умови, що подія В відбулася, називається умовною і позначається P(A/B). P(A/B)= P(AШпаргалкаB) / P(B), P(B)Шпаргалка0. Властивості умовної ймовірності:

 1. P(A/B)=0, якщо =

 2. P(A/B)=1, якщо =B

 3. у решті випадків 0

5 Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних випадкових подій.

Нехай подія А є добутком двох подій В і С. Тоді:

а) якщо події В і С незалежні, то P(A)=P(BC)=P(B)*P(C);

б) якщо події В і С залежні, то P(A)=P(BC)=P(B)*P(C/B).

6 Формула повної ймовірності та формула Байеса.

Нехай подія А може відбутися тільки за умови настання однієї із несумісних подій Шпаргалка (i = 1, 2,..., n), які утворюють повну групу. Тоді ймовірність події А подається формулою:

Шпаргалка

де Шпаргалка — імовірність події ШпаргалкаШпаргалка — умовні ймовірності настання події А.

Наведена залежність називається формулою повної ймовірності.

Подія А може відбутись одночасно з деякою із подій Шпаргалка Відомі ймовірності подій Шпаргалка та умовні ймовірності того, що подія А відбудеться. Відомо, що в результаті випробування подія А відбулась. Потрібно з огляду на це переоцінити ймовірності гіпотез Шпаргалка Для цього застосовують формулу Баєса:

Шпаргалка

7 Означення повторних незалежних випробувань.

Нехай проводяться n випробувань, у кожному з яких подія А може як відбутись, так і не відбутись. Якщо ця ймовірність у кожному випробуванні не залежить від того, відбулась вона в інших випробуваннях чи ні, то такі випробування називаються незалежними щодо події А. Згідно з означенням випробування також незалежні, якщо в кожному з них імовірність настання події А однакова, тобто дорівнює тому самому числу. Імовірність того, що подія А відбудеться в кожному з незалежних випробувань, позначають Шпаргалка а ймовірність настання протилежної події Шпаргалка

8 Формула Бернуллі для обчислення ймовірності і наймовірнішого числа.

Імовірність того, що в n незалежних випробуваннях, у кожному з яких імовірність Р(А) = р, подія А відбудеться m раз, подається так: