ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Контроль маркетингової діяльності

Реферат на тему:

Контроль маркетингової діяльності

Працюючи на внутрішніх, а особливо на зовнішніх ринках керівництво підприємства повинно регулярно контролювати як діяльність підприємства так і служби маркетингу з метою визначення ефективності роботи та коригування стратегій підприємства на ринку. В ринковій практиці мають місце 3 види маркетингового контролю:

 1. Контроль за виконанням планів

 2. Контроль прибутковості

 3. Стратегічний контроль

Кожен з них має певну мету та прийоми реалізації, які зображені в таблиці 9.1:

Таблиця 9.1

Тип контролю

Відповідальний за

його проведення

Мета контролю

Прийоми та методи контролю

Контроль за виконанням плану

Керівники вищої та середньої ланок

Впевнитись в досяг-ненні намічених результатів

Аналіз можливостей збуту. Аналіз сегменту ринку. Аналіз співвідношення витрат на маркетинг і збут

Контроль прибутково-сті

Контролер по маркетингу

Виявити на чому фірма заробляє гроші

Рентабельність в розгляді по товарах, територіях, сегментах, торгових каналах, об\'ємах замовлень

Стратегі-чний контроль

Вище керівництво, ревізор маркетингу

Виявити чи дійсно фірма використовує кращі з наявних у неї маркетингових можливостей та наскільки ефективно вона це робить

Ревізія маркетингу

Таблиця 9.2

Кількісні критерії ефективності діяльності служби маркетингу

Функції служби маркетингу

Показники ефективності

1

2

1. Маркетингові дослідження

Прибуток; обсяги продажу

2. Прогнозування обсягу продажу

Обсяг продажу

3. Планування виробничої стратегії та випуску продукції

Обсяг продажу

4. Розробка нових продуктів та удосконалення тих, що випускаються

Обсяг продажу

5. Ціноутворення

 • Частка ринку

 • Прибуток

1

2

6. Упаковка, вибір товарної норми

Збільшення обсягу продукції

7. Товарні запаси

 • Кількість оборотів товарних запасів

 • Оборот товарних запасів у днях

8. Розподіл товарів

Обсяг продажу

9. Стимулювання продажу

Збільшення обсягу продажу

10. Збут продукції, підтримка зацікавленості працівників служби маркетингу

Обсяг продажу

11. Реклама

Збільшення обсягу продажу

2 Одним з основних показників успішної діяльності підприємства на ринку є контроль виробництва та реалізації продукції.

Контроль за реалізацією передбачає:

 1. контроль фактичного обсягу реалізації продукції

 2. контроль частин або сегментів ринку на яких працює підприємство

 3. контроль ціни на продукцію

 4. контроль умов купівлі –продажу товарів

 5. контроль умов транспортування товарів з точки зору можливої втрати частини продукції

 6. контроль асортименту

Особливістю контролю за реалізацією є та обставина, що він може здійснюватися як вибірково так і за повною контролінг програмою, але навіть за умови вибіркового контролю обов\'язковим є контроль двох показників: кількості оборотів товарних запасів та тривалості обороту товарних запасів у днях.

Контроль маркетингової діяльності (1)

КО – кількість оборотів товарних запасів

МЗ – матеріальні запаси

Контроль маркетингової діяльності Контроль маркетингової діяльності (2)

Отз – обсяг товарних запасів

При великій кількості обертів з найменшою їх тривалістю бізнес буде більш успішніший.

3 При контролі прибутковості в першу чергу визначається норма прибутку.

Контроль маркетингової діяльності (3)

НП – норма прибутку на вкладений капітал

ЧП – чистий прибуток

О – обсяг продажу

Як засвідчує світовий досвід норма прибутку залежить від частки ринку, яку контролює підприємство, при чому характер залежності зображено на таблиці 9.3

Таблиця 9.3

Залежність норми прибутку від частки прибутку

Частка ринку %

Норма прибутку %

<10

11

20-30

12

40

22

>40

25

Таким чином наведена статистика засвідчує, що обчислення обґрунтованою нормою прибутку може бути норма в межах 10-15%. Отримання вищої норми потребує мотивації та обґрунтування.

У зв\'язку з тим, що більшість підприємств в Україні планують отримання значно більшої норми прибутку, здійснюється державний вплив на них шляхом указів Президента України.

4 У випадку нульового рівня прибутковості або збитків за результатами фінансового року здійснюється ревізія маркетингової діяльності підприємства.

Стандартний план ревізії включає 6 розділів:

 1. Ревізія маркетингового середовища

  1. Макро середовище

При цьому аналізуються

 • Економічні фактори ринку або сегменту – можливі економічні кризи, падіння виробництва, нерегулярність виплати ЗП, введення додаткових податків, зборів, підвищення цін або тарифів тощо

 • Правові фактори – змінна чинного законодавства, введення додаткових обмежень, введення додаткового контролю за діяльністю

 • Науково-технічні фактори - можлива зміна технологій, стандартів, нормативів та вимог до товарів, введення додаткового ліцензування.

 • Політичні фактори – політична нестабільність в державі або регіонах

 • Фактори культурного рівня – освіта, професія, місце проживання, національність або приналежність до національних меншин.

  1. Мікро середовище

При цьому аналізуються

 • Ринки, сегменти та вікна в яких працює підприємство

 • Споживачі та покупці

 • Конкуренти

 • Система збуту на підприємстві

 • Постачальники сировини та комплектуючих

 1. Ревізія стратегії маркетингу

При цьому аналізуються

 • Програма виробничої діяльності фірми (асортимент, конкурентно спроможність кожного товару, взаємозв\'язки між виробничими підрозділами та службою маркетингу)

 • Завдання та цілі маркетингу (відхилення та їх причини)

 • Стратегія маркетингу (можлива зміна стратегії, інтернаціоналізації, диференціації, диверсифікації)

 1. Ревізія організації маркетингу

При цьому аналізуються

 • Структура управління маркетингом (найчастіше це призводить до впровадження по товарної лінійно-функціональної схеми управління)

 • Ефективність структури управління (успішність виконання функціональних обов\'язків усіх посадовців структури)

 • Взаємодія виробництва НДР (у разі відсутності досліджень товарів, ринків, споживачів)

 1. Ревізія системи маркетингу

При цьому аналізуються

 • Системи маркетингової інформації

 • Система планування маркетингу (відхилення від раніше складених планів та програм)

 • Система розробки товарів

 • Система контролю маркетингу

 1. Ревізія результативності маркетингу

При цьому аналізуються

 • Прибутковість

 • Ефективність витрат

 1. Ревізія складових маркетингу

При цьому аналізуються

 • Товарів та послуг

 • Ціни на товари і послуги

 • Системи розподілу та товароруху

 • Реклама

 • Професійний рівень збутового персоналу

Ревізія як правило здійснюється в такій послідовності:

  • Визначається хто має здійснювати ревізію – власними силами чи з залученням експертів або аудиторних фірм

  • Встановлюються терміни її проведення

  • Визначається сфера ревізії (вибіркова чи загальна)

  • Визначаються форми проведення (співбесіди з працівниками, анкетування, документальна перевірка)

  • Проведення ревізії

  • Передача результатів керівництву підприємства

література

 1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

 2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.

 3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

 4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

 5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

 6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.

 7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

 8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

 9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.

 10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

 11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

 12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.