ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Ринок та суб’єкти маркетингу

Реферат на тему:

Ринок та суб\'єкти маркетингу

1Ринок – категорія економічного механізму, яка заснована на обміні продуктами суспільної праці.

Міжнародна класифікація ринків:

 • Ринок продуктів праці

 • Ринок ресурсів

 • Внутрішній

 • Національний

 • Регіональний

 • Світовий

 • Робочої сили

 • Грошовий

 • Капіталів

 • Спеціальний

До організаційних форм відносять:

 • Базар – організаційна форма ринку, яка передбачає купівлю/продаж одиниці продукції або невеликих партій

 • Ярмарок - організаційна форма ринку, яка передбачає в першу чергу оптовий продаж товару, як правило, за угодами або контрактами.

 • Магазин - організаційна форма ринку, яка передбачає індивідуальний продаж товару.

 • Аукціон - організаційна форма ринку, яка передбачає прилюдні торги за принципом зростаючої ціни

 • Біржа - організаційна форма ринку, яка передбачає оптовий продаж товарів, яких не має в наявності. Біржа є посередником.

2Ринок поділяється на ринковий сегмент, вікно, нішу.

Сегмент – умовний поділ ринку на частини за певними ознаками (демографічними, географічними, психографічними та поведінка споживача).

Демографічні: вік, стать, сімейний стан, національність, освіта, прибутки, релігія, розмір сім\'ї.

Географічні: регіон, місто, приміська зона, сільська місцевість, чисельність населення, клімат.

Психографічні: стиль життя, особисті якості, тип особистості. Поведінка: шукані вигоди, ставлення до товару, статус користувача, привід для здійснення покупки.

Сегментування ринку є універсальний процес і йому піддається будь-який товар.

Вікно – сегмент ринку яким не скористався конкурент.

Ніша – сегмент для якого оптимальним є товар нашої марки.

В бізнесі виграє той хто зумів свій сегмент, вікно або нішу.

3 Для успішного функціонування будь-якого типу ринку він повинен мати свої організації та установи, які забезпечать його ефективну роботу. Такі організації та установи в маркетингу називаються інститутами і відносяться до поняття ринкова інфраструктура (ринок робочої сили має таку інфраструктуру: біржа праці, центри перекваліфікації, фонд зайнятості населення, пенсійний фонд, благодійні фонди).

Ринок капіталу має дещо іншу інфраструктуру: фондові, валютні біржі, страхові компанії, аудиторські фірми, комерційні банки, ДПА, Фонд державного майна.

Кожен тип ринку має власну інфраструктуру.

4Ємність ринку - обсяг товару, що реалізується протягом певного часу (рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень).

Структурна формула для визначення ємності ринку любого товару має такий вигляд:

Ринок та суб’єкти маркетингу

Єр – ємність ринку певного товару чи послуг

З – запаси продукції у товаровиробника з минулого року

І – імпорт даної продукції на протязі року

Е – експорт даної продукції на протязі року

Зм – зменшення нормативних запасів продукції у продавця

Зб – збільшення нормативних запасів продукції у продавця

Іо – подібний імпорт продукції

Ео - подібний експорт продукції

В – виробництво даної продукції на протязі розрахункового періоду

Подібний експорт та імпорт дуже важко обліковувати, тому у деяких випадках його у формулу не включають.

При визначенні ємності ринку користуються такими методами дослідження:

 • Статистичний - дані минулих років

 • Кабінетний – аналітично шляхом розрахунку

 • Польовий – шляхом опитування споживачів, найчастіше анкетування

 • Метод експертної оцінки –висновки роблять провідні фахівці галузі.

5 Реалізація товарів на ринку здійснюється фізичними та юридичними особами, які виконують різні функції.

Олігархи – товаровиробники або посередники, власники, які працюють і контролюють декілька галузей. Найкрутішими є Бродський, Волков, Франчук, Медведчук, Суркіс.

Трейдер – особливо крупний спеціалізований посередник, який діє в одній галузі і може бути товаровиробником.

Дистриб\'ютор – крупний, спеціалізований посередник (Тимошенко).

Джобер – посередник швидкого перепродажу.

Брокер – посередник товарно-сировинної біржі.

Консепнатор – власник регіональних крупних складів.

Маклер – посередник на фондовій біржі.

Рілейтер – посередник з продажу нерухомості.

Ділер – представник фірми.

Торговий агент – працівник комісійної торгівлі.

Торговий представник – представляє якусь фірму чи підприємство і як правило працює на ярмарках і виставках.

Комівояжер – роз\'їзний торговий агент.

Манчентайзер – адміністратор.

Супертайзер – організатор торгового відділу

Супервізер - організатор торгової секції.

Оператори ринку повинні відповідати таким вимогам:

 • Фізичний стан

 • Сенсорні якості

 • Професійні якості

 • Рівень інтелекту

 • Професійні знання

Критеріями відбору операторів ринку є: фінансовий стан, організація та показники збуту, спеціалізація, репутація на ринку, охоплення ринку, запаси та складські приміщення, управління збутом.

6Одним з основних питань якими переймається маркетинг є аналіз привабливості тих чи інших ринків. Аналіз починається з виявлення ринкової ситуації, в якій може діяти підприємство.

На ринку мають місце три класичні ситуації:

 1. Монополія

 2. Олігополія

 3. Конкуренція

Основними ринковими індикаторами, які приймаються до уваги при аналізу ринку є: попит, пропозиція, ціна, ринок робочої сили, ціна робочої сили (рівень зарплат), грошовий ринок, ринок капіталу, валютний курс.

Алгоритм вибору привабливості ринку зображений на схемі 3.1

Наступним етапом аналізу є оцінка привабливості ринку, при цьому найчастіше використовують метод Бостонської матриці, який передбачає оцінку ринків за такими показниками:

 • Торгово–політичні відносини на ринках

 • Можливі обмеження на торгівлю

 • Рівень конкуренції

 • Вимоги до якості продукції

 • Умови збуту продукції

 • Відносини зі споживачами

 • Ефективність реклами

 • Надійність інформації про ринок

Кожен з цих показників має певну питому вагу, що дозволяє скласти цифровий рейтинг привабливості ринку. Найпривабливішим важаться ринок, який максимальний рейтинг.

Одним з основних етапів аналізу ринку є аналіз конкурентних можливостей підприємства, при цьому теж використовується метод Бостонської матриці, яка дає можливість оцінити як власні можливості так можливості конкурентів, при цьому аналізуються такі економічні показники: обсяг виробництва, обсяг збуту, активи фірми, чистий прибуток, відрахування у фонди, амортизація, довгострокові зобов\'язання, короткострокові зобов\'язання, обсяги капіталовкладень, середні витрати виробництва, оборотні кошти, конкурентно спроможність товару, технічний рівень виробництва, технічний рівень продукції, оцінка організаційної структури.

Схема 3.1

Алгоритм вибору привабливості ринку

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и забезпечується прибуток

Ринок та суб’єкти маркетингу ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и забезпечується обсяг продажу

ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу и забезпечується стабільність продажу

ТАК Ринок та суб’єкти маркетингу НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и доброзичливі споживачі

Ринок та суб’єкти маркетингу ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и відповідає ринок нашим можливостям

ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и є у нас необхідний капітал

ТАК НІ

Ринок та суб’єкти маркетингу

Ринок та суб’єкти маркетингу ЧРинок та суб’єкти маркетингу и можна отримати кредит під розумні проценти

ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу и є в товарі ноу-хау

ТАК Ринок та суб’єкти маркетингу НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и можна купити ноу-хау за розумну ціну

ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу Ринок та суб’єкти маркетингу и є необхідна збутова мережа

ТАК НІ

ЧРинок та суб’єкти маркетингу и можна отримати доступ до мережі

Ринок та суб’єкти маркетингу ТАК НІ

Ринок підходить Ринок

не підходить

Результати аналізу визначають найбільш привабливі ринки, на яких можна розпочинати діяльність (кількість ринків не повинна бути меншою за два, оскільки робота тільки на одному може бути малоуспішною).

література

 1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

 2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.

 3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

 4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

 5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

 6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.

 7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

 8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

 9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.

 10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

 11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

 12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.