ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров\'я та медичного страхування

Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров\'я та медичного страхування

Під час проведення економічних реформ істотно знизився рівень соціальної захищеності населення і значно виріс ризик втрати матеріальної забезпеченості громадян нашої країни, у тому числі й при отриманні медичних послуг. Однак ринкова економіка, окрім особистої відповідальності за формування умов власного життя та матеріальної забезпеченості, передбачає водночас відповідальність основних суб\'єктів господарювання держави та солідарну відповідальність усіх працездатних членів суспільства.

В цих умовах стає актуальним завдання пошуку компенсаційного механізму, який би знизив негативні наслідки ситуацій, пов\'язаних з виникненням цих ризиків. Як такий соціально-економічний механізм можна розглядати соціальне страхування, однією з форм якого є загальнообов\'язкове державне медичне страхування громадян незалежно від їх соціально-економічного стану і яке покликане забезпечити державні гарантії населенню у наданні необхідної медичної допомоги.

Дослідженням питання вдосконалення системи управління охороною здоров\'я та медичного страхування займалися такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. І. Журавель, А. А. Чухно, В.І. Крамаренко, Л.К. Дембский, А.П. Дудар, А.І. Вялков, А.В. Решетников та інші.

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених цій проблемі, гостро постає питання вдосконалення системи управління цією сферою, в процесі якого важливе місце займає впровадження фінансового менеджменту як однієїз найголовніших функцій апарату управління.

Актуальність теми визначає мету наукової статті - дослідження методів, інструментів і механізмів регулювання фінансовими відносинами, які б забезпечили вдосконалення системи охорони здоров\'я та підвищення її ефективності.

Фінансовий менеджмент - це управління фінансовими відносинами, яке охоплює систему принципів, правових норм, методів, форм та прийомів їх регулювання з метою інтеграції і ефективного використання фінансових ресурсів. Іншими словами, він спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які виникають між правосуб\'єктами у процесі руху фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент - процес розробки мети управління фінансами і здійснення впливу на них за допомогою методів та інструментів фінансового механізму, тобто має свою стратегію і тактику [1, с 18].

Стратегія фінансового менеджменту - це загальний напрям і спосіб використання фінансових засобів для досягнення поставленої мети. Стратегія дозволяє забезпечити існування організації, її розвиток, реалізацію найбільш важливих цілей на довготривалий термін, являється фундаментом та гнучким стрижнем для прийняття управлінських рішень, для оперативного управління тощо.

Слід зазначити, що для ефективної діяльності в умовах ринку бажаним є створення науково обгрунтованої загальної фінансової стратегії України, в межах якої суб\'єкти господарювання могли б оптимізувати власні фінансові відносини, вирішити наявні фінансові задачі.

Тактика фінансового менеджменту-конкретні методи та прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення та найбільш ефективних у даній господарський ситуації методів та прийомів управління.

Головне завдання фінансового менеджменту - це забезпечення фінансової стійкості як системи в цілому, так і окремих її елементів, підсистем. Складність фінансової системи визначається неоднорідністю її елементів, їх структурним різноманіттям (особливо фінансові ресурси та їх джерела), динамічністю та мінливістю зовнішнього середовища, що ускладнює процес управління нею та потребує знання та дотримання основних принципів фінансового менеджменту. До числа останніх, як відомо, належать: планування, прогнозування, організація, регулювання та контроль.

Різносторонній характер джерел фінансування системи охорони здоров\'я передбачає і багатоваріантність фінансового менеджменту, в основу якого покладено поєднання стандартних та неординарних прийомів управління, гнучкість та неповторність тих чи інших способів дій у конкретній господарській ситуації [1, с 24].

Головне у фінансовому менеджменті - правильна постановка цілі, яка відповідає фінансовим інтересам об\'єкта управління. Фінансовий менеджмент досить динамічний. Ефективність його функціонування залежить від швидкості реакції на зміни умов зовнішнього середовища. Тому фінансовий менеджмент повинен базуватися на знанні теорії управління, на вмінні швидко і правильно оцінити конкретну фінансову ситуацію, прийняти адекватне управлінське рішення, яке здатне оптимально вирішити наявні проблеми. У фінансовому менеджменті не може бути єдиного алгоритму поведінки. Він вчить тому, як, володіючи основним інструментарієм управління, можна досягнути значного успіху для конкретного господарюючого суб\'єкту.

Важливо знати і технологічні етапи фінансового менеджменту у системі охорони здоров\'я. На нашу думку, послідовність етапів фінансового менеджменту може бути представлена наступним чином: І. аналіз та оцінка управлінської інформації; II. фінансове планування та прогнозування; III. складання фінансового плану (бюджету); IV. виконання фінансового плану (бюджету); V. контроль за виконанням фінансового плану.

Ефективне використання системи фінансового менеджменту потребує створення відповідної системи планово-прогнозних показників, які відображають:

- аналіз стану внутрішнього середовища (аналіз розвитку системи охорони здоров\'я та медичного страхування, їх сильних та слабких сторін, оперативні плани тощо);

- аналіз стану зовнішнього середовища: загальноекономічні показники (валовий внутрішній продукт, валютний курс, процентні ставки, динаміка інфляції, динаміка безробіття, фіскальна політика, фінансовий ринок), показники соціального розвитку суспільства (демографічна ситуація, рівень життя населення тощо), прогноз екологічної ситуації, прогноз політико-правової ситуації.

При аналізі макроекономічних факторів, які впливають на формування та виконання бюджету, слід враховувати:

- попит та пропозицію медичних послуг;

- ціноутворення;

- ринок ресурсів: медичні установи, медичні кадри, лікарські засоби та вакцини, медична техніка, енергетичні ресурси, фінансові;

- сегментацію ринку за групам споживачів: сформовані переваги, демографічна характеристика, захворюваність населення;