ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Інноваційна діяльність як правова категорія

Інноваційна діяльність як правова категорія

Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються в різних галузях народного господарства можна умовно поділити на дві групи - традиційні та інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і підприємств, установ, організацій, а інноваційні - розвиток останніх на якісно новому рівні. В результаті використання досягнень наукових досліджень і розробок, спрямованих на удосконалення процесу виробничої діяльності, економічних, правових та соціальних відносин в галузі науки, культури, освіти, в інших сферах діяльності суспільства виникають інновації.

В літературі немає єдиного підходу до розуміння категорії \"інновація\". Найбільш розробленою вона є в економічній науці і, відповідно, це позначається на розумінні досліджуваних категорій1.

Прийнято вважати, що поняття \"нововведення\" є українським варіантом англійського слова \"innovation\". Буквальний переклад з англійської означає \"введення новацій\", або в нашому розумінні цього слова \"введення новизни\". Під новизною розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, нове явище. Новизна - оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень, розробок або експериментальних робіт в будь-якій сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Українське словосполучення \"нововведення\" в буквальному смислі \"введення нового\" означає процес використання новизни.

Чинне законодавство не дає чіткого розуміння інновацій. В спеціальних законах юридична категорія \"інновація\" не зустрічається. Проект Закону України \"Про інноваційну діяльність\" визначає інновацію як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені технології, продукцію або послуги з високим рівнем конкурентноздатності, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

З інноваціями тісно пов\'язана така правова категорія як \"інноваційна діяльність\". В науці по різному визначають інноваційну діяльність2. В основі таких підходів лежить розуміння інноваційної діяльності як складної діяльності від зародження ідеї до її практичного використання з метою задоволення потреб суспільства. На дещо іншій позиції стоїть законодавець. В Законі України \"Про інвестиційну діяльність\" (ВВР, 1991, №47. Ст.646) інноваційна діяльність розглядається як одна з форм інвестиційної діяльності.

Інноваційну діяльність умовно можна поділити на дві частини (дві складових): \"нематеріальну\" та \"матеріальну\". Використання зазначених термінів для опису складових елементів інноваційної діяльності є умовним і пояснюється переважно особливостями кожної складової. Перша, \"нематеріальна\" складова пов\'язана із отриманням нових знань в усіх галузях суспільної діяльності. Друга, \"матеріальна\" - це впровадження отриманих знань в реальні види діяльності з метою досягнення певного ефекту (соціального, економічного).

\"Нематеріальна\" складова інноваційної діяльності охоплюється поняттям наукової та науково-технічної діяльності. Відповідно до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" (ВВР, 1992 № 12, ст. 165) наукова діяльність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. А науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технології (виділено - Ю.С.).

Крім одержання результату творчого процесу в ході наукової та науково-технічної діяльності для отримання ефекту від такого результату потрібне практичне використання наукового результату. Використання результатів творчого процесу можливе шляхом його наступного практичного вкладення в об\'єкти діяльності. Ця \"матеріальна\" складова віднайшла своє відображення у інвестиційній діяльності. Інвестиційна діяльність відповідно до Закону України \"Про інвестиційну діяльність\" (ВВР, 1991, №47. Ст.646) -це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Законодавець характеризуючи наукову та науково-технічну діяльність вказує, що вона є інтелектуальною творчою. Інтелект - це здатність генерувати нову інформацію, тобто інформацію, яка раніше ніколи не існувала в системі, до якої належить інтелект3. Особливістю інтелектуальної праці є те, що матеріалом, засобом і продуктом розумової діяльності є мислячий суб\'єкт. Перехід від ідеального до реального також залежить від суб\'єкта інтелектуальної діяльності, оскільки лише від його вольового імпульсу залежить трансляція розумового твору у відчутний продукт того чи іншого жанру, виду форми. При цьому очевидно, що між продуктом, створеним в ході розумового творчого процесу та його творцем існує певна спільність, зняти яку неможливо без вольового зусилля самого творця, і яка є підставою виникнення відносин власності, юридичне закріплення яких за власником твору лежить в основі виникнення можливості привласнення певних матеріальних благ4.

Формами здійснення наукової діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Фундаментальні наукові дослідження - це наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв\'язку. Прикладні наукові дослідження -наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей.

Сферою фундаментальних досліджень є закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв\'язку. Техніка і технологія є частиною цієї сфери зі своїми специфічними елементами, які відрізняють їх від інших елементів загальної сфери наукової діяльності. Саме тому прикладні наукові дослідження охоплюють всю наукову діяльність, проте особливої ваги вони набувають у сфері науково-технічної діяльності.

Основними формами науково-технічної діяльності є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов\'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. Наукова діяльність \"умовно\" завершується отриманням нових знань, а науково-технічна діяльність доводить такі знання до стадії практичного використання за допомогою різних форм (видів) робіт.

Чинне законодавство України не дає визначення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та інших видів робіт. Лише цивільне право в межах угод підрядного типу із врахуванням особливостей (непередбачуваність) результатів такої діяльності виділяє такі роботи в окрему категорію. Причому, ані Цивільний кодекс, ані інші нормативні акти не врегульовують окремо зазначені питання.

В проекті нового Цивільного кодексу України передбачено норми, які б регулювали відносини щодо виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та іншого роду робіт5, в той час як Цивільний кодекс Російської Федерації, для прикладу, визначаючи зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт вказує на те, що предметом науково-дослідних робіт є наукові дослідження за завданням замовника, а предметом договорів виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт - зразок нового виробу, конструкторська документація на нього або нова технологія6.

Відсутність чіткого визначення поняття таких робіт може привести до неузгодженості між суб\'єктами правовідносин з приводу того, чи слід вважати певні дії роботами виконуваними в межах науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів (форм) науково-технічної діяльності.

Характеристика результату наукової та науково-технічної діяльності безпосередньо пов\'язана з характеристикою виду діяльності. Науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень. Нове знання носить абстрактне поняття, оскільки являє собою розумовий твір. Формально юридичним критерієм наявності наукового результату є його фіксація на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. Лише з моменту оформлення наукового результату вказаним чином, він юридично починає існувати і отримує правовий статус \"наукового результату\" з відповідними наслідками.