ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Пошукова робота з менеджменту

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Основні питання до вивчення

 1. Суть міжнародного бізнесу.

 2. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

 3. Глобалізація та інтерналізацію міжнародного бізнесу.

 4. Охарактеризувати транснаціональні корпорації як об\'єкт міжнародного менеджменту.

 5. Суть міжнародного менеджменту.

 6. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій.

 7. Основні національні школи менеджменту.

 8. Предмет і завдання курсу.

Методичні поради до вивчення теми

У процесі самостійного вивчення теми необхідно зосередити зусилля на вивченні комплексу сформульованих навчальних цілей. Дані питання достатньо висвітлені в підручнику \"Международный менеджмент\" за редакцією С. Е. Пивоварова. Для глибокого опанування окремих питань варто залучити й інші рекомендовані літературні джерела.

Вивчаючи тему, насамперед варто усвідомити одну з ключових категорій курсу — міжнародний бізнес.

Міжнародний бізнес являє собою сукупність ділових операцій, пов\'язаних з перетинанням національних кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером технологій, інформації і даних, і навіть керівництво виконавцями [Rоbock S. H., Simmonds K., p. 3].

Як очевидно з цього визначення, ключова особливість міжнародного бізнесу пов\'язана з перетинанням предметами бізнесу кордонів, що потребує врахування в процесі менеджменту особливостей середовища двох або більше країн.

Поняття \"міжнародний бізнес\" тісно пов\'язано з двома іншими важливими поняттями, які слід розрізняти, — \"зарубіжний бізнес\" і \"порівняльний бізнес\". Зарубіжний бізнес означає для національної компанії сукупність операцій за кордоном в одній або кількох країнах. Він є частиною бізнесу однієї компанії у той час, як міжнародний бізнес являє собою цілісну сукупність міжнародних операцій багатьох компаній. Порівняльний бізнес робить акцент на зіставленні ділових операцій у різних країнах, їх загальних рис і відмінностей. Цей бізнес має велике значення для прийняття рішень керівництвом компанії про здійснення зарубіжних операцій чи вихід на міжнародні ринки. Незначні відмінності в умовах ведення бізнесу в різних країнах сприяють виходу на їх ринки. Навпаки, значні відмінності стримують просування товарів (послуг) на ринки цих країн.

Міжнародний бізнес базується на можливості отримання вигод саме з переваг міждержавних (міжкрайових) ділових операцій, тобто з того факту, що продаж даного товару в іншій країні або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або надання послуг спільно фірмами двох країн третій і т. д. забезпечують залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони б мали, якби вели справу у своїх країнах. Це — ключовий момент не лише в розумінні природи і специфіки власне міжнародного бізнесу, але й поясненні виникнення і розвитку міжнародного менеджменту як такого.

Варто звернути увагу на те, що конкретні вигоди міжнародного бізнесу пов\'язані з отриманням більшого прибутку з урахуванням таких факторів:

 1. доступ до зарубіжних ринків робочої сили (ціна, кваліфікація);

 2. вихід до родовищ корисних копалин і джерел сировини;

 3. прагнення нових ринків збуту;

 4. збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробів (ефект масштабу і крива досвіду);

 5. зменшення валютних ризиків.

Важливо підкреслити, що структура міжнародного бізнесу може бути представлена по-різному залежно від цілей аналізу та обраного критерію. Найчастіше використовуються продуктовий і географічний підходи. Перший базується на виокремленні однотипних товарів у загальному обсязі міжнародних операцій: автомобілі, побутова електроніка, безалкогольні напої, телекомунікаційні послуги, послуги ресторанів швидкого харчування і т. д. Цей підхід дозволяє виділити галузі, що швидко розвиваються, і приймати рішення щодо міжгалузевого перерозподілу відповідними транснаціональними корпораціями своїх капіталів.

Завершуючи вивчення першого питання, слід відмітити основні риси міжнародного бізнесу:

1. Отримання прибутку міжнародними корпораціями відрізняє від аналогічної характеристики національного бізнесу прагнення використовувати для економічно ефективного ведення ділових операцій переваг виходу за межі виключно національних кордонів.

2. Підприємці прагнуть використовувати додаткові економічні можливості, що випливають із:

 • ресурсних особливостей зарубіжних ринків;

 • місткості зарубіжних ринків;

 • правових особливостей зарубіжних країн;

 • специфіки міждержавних політичних і економічних взаємовідносин, що регулюються відповідними формами міждержавної взаємодії.

3. Міжнародний бізнес суттєво варіаційний залежно від глибини залучення (рівня інтернаціоналізації). Вісь розвитку \"виключно національний (внутрішньодержавний) бізнес — мультинаціональний бізнес\" передбачає етапи росту цього рівня: від разових поставок на зарубіжний ринок до розвинутої структури МНК, для якої НДДКР, виробництво і дистриб\'юція є сферами, що покривають всю земну кулю і охоплюють десятки країн і сотні ринків.

4. Унаслідок інтернаціоналізації будь-якому бізнесу стає максимально доступним глобальний бізнес-сервіс, тобто абсолютно незалежний від національної належності та орієнтований лише на економічну ефективність пакет різноманітних послуг: від наукових до фінансових і від транспортних до підбору інтернаціональних колективів, який дозволяє сьогодні максимально реалізувати можливості в бізнесі.

5. Врахування в бізнесі культурного фактора, тобто сукупності вимог і обмежень, що накладаються культурою даної країни на тих, хто веде в ній (або з нею) бізнес. Ця проблема є гострою настільки, наскільки відрізняються культури країни базування даної фірми і країни її перебування.

6. Глобальний характер міжнародного бізнесу є його найважливішою рисою: він охоплює світову систему інформаційного ділового обміну, світовий фінансовий ринок, глобальну структуру технологічних нововведень і т. д. Унаслідок просування від рівня до рівня інтернаціоналізації зростає значення того, як ця риса проявляється у даному бізнесі, тобто як ефективність цього бізнесу визначається процесом глобалізації.

7. Міжнародний бізнес як система поновлюваних і складно взаємодіючих професійних знань принципово вищого рівня, ніж наявна в будь-якому національному (внутрішньому) бізнесі.

8. Міжнародний бізнес вбирає найкращі національні зразки, все найкраще у світовій практиці.

9. Інформація — головний стратегічний ресурс, а адаптація — головна стратегічна зброя.

10. Принципова відмінність міжнародного бізнесу поля-гає в оберненій оцінці внутрішньодержавної ситуації: негативні тенденції в економіці країни (або окремої її галузі) можуть бути оцінені міжнародною фірмою по-іншому, оскільки саме ці тенденції можуть відкрити фірмі додаткові можливості бізнесу.

11. На відміну від внутрішньодержавної конкуренції, міжнародний бізнес може відчувати підтримку своєї держави у боротьбі з конкурентами в багатьох неявних формах.