ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Реформування системи оплати праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника

Реферат з менеджменту

Реформування системи оплати праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника

Початок XXI століття характерний для України активізаціею процесів формування базових основ ринкової економіки. Основним напрямом наукового мислення у сфері праці стають питання, пов\'язані з підвищенням ефективності мотиваційного механізму, раціоналізації трудових процесів, розвитку трудового потенціалу, автоматизації управління діяльністю підприємства, в тому числі оплатою праці.

Реформа оплати праці є важливою складовою курсу реформ у національній економіці України. Від наукового обґрунтування змісту реформи оплати праці, правильного вибору шляхів реформування заробітної плати багато в чому залежить перспективи економічних перетворень. Мета реформи оплати праці має відповідати потребам економічного розвитку, підпорядкуватися заходам зі стимулювання національного виробництва.

Головна ідея статті зводиться до наступного: підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах ринкової трансформації економіки є неможливим без впровадження прогресивних форм організації й оплати праці.

В економічній теорії суттєві риси оплати праці виражають через категорію заробітної плати, хоча ці поняття не завжди тотожні. З переходом на систему національних рахунків в економіці оплата праці як складовий елемент формування валової доданої вартості та валового внутрішнього продукту включає також відрахування роботодавців на соціальне страхування працюючих по найму, які у розрахунку повторного розподілу доходів враховуються як поточні соціальні трансферти сектора домашніх господарств. При всій термінологічній складності подібних розходжень між оплатою праці та власне заробітною платою, що надходить у розпорядження найманих робітників, або частиною відповідного доходу самозайнятих осіб, оплата праці в системі національних рахунків не втрачає свого головного, сутнісного змісту.

В умовах ринкових відносин заробітна плата відіграє першорядне значення в мотиваційному механізмі. Розроблення ефективної системи мотивації працівників варто починати насамперед із системи організації оплати праці, оскільки без відповідної матеріальної бази говорити про дію якихось високих не грошових стимулів не варто. Система оплати праці має бути побудована так, щоб вона матеріально стимулювала розподіл і використання трудових ресурсів за видами економічної діяльності з максимальною віддачею.

Наукове осмислення проблеми мотивації трудової діяльності людини почалося разом із зародженням капіталізму. Одним з перших став розглядати цю проблему з економічних позицій А.Сміт. Прихильник ринкового шляху розвитку економіки, він підкреслював, що головним мотивом діяльності людини є особистий економічний інтерес: прагнення до максимальної економічної вигоди природне бажання людей поліпшувати свій добробут. Поділ потреб на п\'ять груп дозволяє розглянути мотивацію на таких трьох основних рівнях: перший (ближній) - для отримання основної і додаткової оплати; другий (середній) - для отримання грошових і соціальних виплат; третій (далекий) – для навчання й підвищення кваліфікації та отримання дивідендів і процентів. Це, в свою чергу, дає змогу встановити, що ефективність спонукання зростає з підвищенням рівня мотивації від ближнього до далекого.

У даний час в Україні в оплаті праці характерна однобічна спрямованість на ближню мотивацію. Така ситуація руйнівно діє на мотиваційне середовище особистості, не викликає зацікавленості у власному розвитку. Саме відсутність соціально організованих систем розвитку середньої і далекої мотивації стало головною причиною зниження ефективності структурної організації оплати праці. За кордоном, навпаки, великі компанії США, Японії надають перевагу сполученні трьох рівнів мотивації, надаючи все більше значення далекій мотивації.

Оплата праці завжди була і є однією з головних проблем розвитку економіки й управління. В умовах ринкової трансформації економіки України вирішення найбільш суттєвих завдань: стабілізація соціально-економічної та політичної ситуації у країні; розвиток виробництва на світовому рівні; підвищення життєвого рівня населення пов\'язане з формуванням ефективної політики оплати праці.

В сучасній організації оплати праці в Україні існує ціла низка невирішених проблем: розміри заробітної плати не завжди залежать від конкретних результатів праці окремих працівників і підприємств в цілому; не створений дієвий механізм соціального партнерства; не визначені до кінця місце та роль заробітної плати в системі стимулів ринкової економіки; значне посилення міжгалузевої і регіональної диференціації заробітної плати; зниження питомої ваги заробітної плати в сукупних доходах працівників.

Ефективну заробітну плату можна визначити як рівень заробітної плати, при якому еластичність зусиль по зарплаті дорівнює 1, тобто однопроцентний приріст заробітної плати дає наймачеві однопроцентний приріст трудових зусиль. Дана умова має назву як умова Р. Солоу, і в сучасних умовах розвитку економіки України це означає, що розмір ефективної заробітної плати, яка підвищує результати діяльності та конкурентоспроможність фірми, залежить від співвідношення \"зарплата — трудові зусилля\".

Теорія ефективної заробітної плати дає можливість визначити, в якому разі підвищення заробітної плати працівників є вигідним для підприємства, а також чому однакові працівники різних підприємств і галузей одержують різну заробітну плату. Дійсно, на різних підприємствах умові Р.Солоу буде відповідати різний рівень заробітної плати. Підприємствам різних галузей та форм власності достатньо, щоб ця заробітна плата була вище ринкової.

Використання концепції ефективної заробітної плати на підприємствах різних галузей та форм власності в умовах ринкових відносин пов\'язане з певними труднощами: підприємство, як правило, не може кількісно визначити залежність зусиль працівника від ставки заробітної плати; відмінності в індивідуальних ділових якостях, оскільки зусилля працівників різних структурних підрозділів при однаковому розмірі заробітної плати різні.

Удосконалення управління рівнем оплати праці в контексті формування ефективної заробітної плати та мотиваційного механізму сприятиме підвищенню вартості робочої сили, її якості, конкурентоспроможності, підвищенню мотивації до ефективної праці, що є вагомим завданням зростання добробуту громадян і реалізації соціальної політики.