ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Шпаргалка → Реферат


Шпаргалка

Базові категорії, на які спирається теорія \"життєвого циклу\" Херсі-Бланшара:зрілість.

Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша: погоджувалися з тим, що фактори середовища впливають на структуру, але вважали, що такий вплив не може бути однаковим на різні структурні одиниці однієї і тієї самої організації. Вони висунули гіпотезу, а потім і довели, що кожний структурний підрозділ організації має своє власне унікальне середовище, відповідно до якого і повинна здійснюватися його організаційна побудова

Базові поняття, на яких ґрунтуються стратегії диференціації: унікальність; привабливість для споживача.

Базові поняття, на яких ґрунтуються стратегії фокусування:ринок склад. з відокремлених часток, кожна з яких ставить специфічні вимоги до продукції або послуг.

Базові твердження, на які спирається модель Ф. Фідлера:стиль кожного конкретного керівника залишається в цілому постійним (стабільним) і він не здатний пристосувати його до умов конкретної ситуації. Тому ідея моделі Ф.Фідлера полягає у тому, щоб призначати конкретного менеджера керувати таким підрозділом, ситуація у якому щонайбільше відповідає стабільному стилю керування даного менеджера. Такий підхід і забезпечує баланс між вимогами ситуації та особистими якостями керівника.

Варіанти реструктивної стратегії:1)стратегія ліквідації, 2) страт.відсікання зайвого, 3) переорієнтація.

Варіанти стратегії зростання:1)стратегія експансій, 2) стратегічна диверсифікація, 3) страт.внутрішнього росту, 4) страт.зовн.росту, 5)наступальна, 6) оборонна.

Вид стратегії щодо поставки на ринок продукції з унікальними властивостями:диференціації.

Вид стратегії, якому відповідає діяльність \"Daewoo Corp.\" в широкому колі галузей.

Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва: диверсифікації

Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат:контролю за витратами.

Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок: фокусування.

Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів:фокусування.

Вид стратегії, якому відповідає пошук альтернативних каналів збуту продукції: фокусування.

Вид стратегії, якому відповідає просування \"Coca-Cola Corp.\" на ринки інших країн:фокусування.

Вид стратегії, якому відповідає рішення \"Colgate Corp.\" щодо продажу виробництв тенісного інвентарю та ювелірних виробів.реструктивна.

Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку:контролю за витратами.

Види загально-корпоративних стратегій:1)Стратегія росту, 2)стратегія стабільності, 3) реструктивна стратегія, 4) комбінована стратегія.

Види повноважень:1)Лінійні, 2) штабні, 3)функціональні .

Види стратегій бізнесу за М. Портером:1) диференціації;2)фокусування;3). контролю за витратами.

Визначення бюджету - це плани у яких здійснюється розподіл ресурсів поміж окремими видами діяльності та окремими підрозділами орг.

Визначення глобальної мети:Погляд на причину існування орг-ції з точки зору суспільства.

Визначення категорії \"влада\":можливість впливати на поведінку інших людей.

Визначення категорії \"вплив\":це така поведінка однієї особи , яка вносить зміни в поведінку іншої.

Визначення категорії \"лідерство\":це здатність чинити вплив на окремі особи, групи, в процесі спрямування їх діяльн-ті на досягнення цілей орг-ції.

Визначення категорії \"повноваження\" в теорії лідерства:формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглих.

Визначення контролю:це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень які при цьому виникають.

Визначення лінійних повноважень:це повноваження, які передаються від начальника безпосередньо йому підлеглому і далі іншим підлеглим

Визначення менеджменту у вузькому розумінні: у вузькому розумінні менеджмент - це процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Визначення менеджменту у вузькому розумінні: це процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Визначення менеджменту у широкому розумінні. У широкому розумінні менеджмент - це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей

Визначення менеджменту у широкому розумінні:Це система наукових знань та мистецтва та досвіду, втілених в діяльності професійних управлінців для досягнення цілей орг.шляхом використання праці, інтелекту і мотивів поведінки інш.людей.

Визначення місії організації:Погляд на причини існування орг-ції з позиції самої орг-ції.

Визначення оперативного планування:Рішення щодо того, що конкретно треба зробити, хто повинен це зробити, як конкретно це має бути зроблено.

Визначення організаційної діяльності:Це процес, за доп.якого керівники усувають безладдя, конфлікти поміж окремими співробітниками щодо робіт або повноважень, та створюють середовище придатне для їх спільної результативної діяльн-ті.

Визначення організаційної структури - це абстрактна категорія що х-ся 3 огранізац параметрами ступенем складності, ступенем централізації і формалізації.

Визначення політики - це загальне керівництво для дій та прийняття рішень, це своєрідний кодекс законів орг, який визначає у якому напрямку слід діяти.

Визначення поняття \"координація робіт\":це процес узгодження дій усіх підсистем організації для досягнення її цілей.

Визначення поняття \"поділ праці\":це процес розподілення загальної роботи в організації на окремі завдання, достатні для виконання окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей

Визначення поняття \"проектування робіт\": це процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації

Визначення поняття \"вертикальний поділ праці\": це діяльність з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів.

Визначення поняття \"вертикальний поділ праці\": це діяльність з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів.

Визначення поняття \"горизонтальний поділ праці\". Розподіл загальної роботи в організації на її складові частини називається горизонтальним розподіленням праці