ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Макроекономіка → Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання

Реферат на тему:

Інфляційні процеси в Україні: основні причини та державне регулювання

Багатоаспектність антиінфляційної політики обумовлюється чинниками інфляції, необхідністю визначення впливу такої політики на терміни стабілізації, темпи економічного зростання, структурні зрушення в економіці та визначення механізмів розвитку економіки. Складові антиінфляційної політики повинні діяти скоординовано, як єдина система заходів, спрямованих на розв\'язання завдань економічної діяльності в коротко- і довгостроковому періоді. Антиінфляційна політика змінюється і коригується залежно від ситуації в економіці.

Нині одним із пріоритетних завдань стратегії й тактики економічної політики в Україні є розробка антикризової програми, яка покликана убезпечити країну від впливу інфляційних процесів, що відбуваються у світі. Передусім — це проблема цін на продовольчі товари, енергоресурси, вплив монополій на ціноутворення.

Проблема інфляції актуальна як для економічної науки так і для державних органів управління. Дослідженням причин, наслідків та методів подолання інфляції присвячені наукові праці як зарубіжних так і вітчизняних авторів, зокрема Дж.Кейнса, А. Маршалла, А. Пігу, М. Туган-Барановського, І. Фішера, А. Філіпса, М. Фрідмена та українських вчених-економістів Є. Гайдара, А. Гальчинського, В. Геєця, С. Дзюбика, О. Мельника, М. Савлука, Л. Томашика та багатьох інших.

Інфляція в Україні насамперед породжується технологічною відсталістю виробництва, високим рівнем матеріало– , праце– та енергомісткості продукції через зниження кількості і якості виробничих потужностей, високим рівнем монополізму в економіці країни, структурними диспропорціями, незбалансованістю попиту і пропозиції на внутрішньому ринку.

Цінова ситуація в Україні у 2007 р. мала певні відмінності порівняно з 2006 р. Зокрема у січні-листопаді 2006 р. ціни на товари зросли лише на 2,7 %, тоді як на послуги – на 46, 2 % [3, C. 89] . Якщо у 2006 р. першочерговий вплив на зростання споживчих цін у цілому мало підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та опалення, то у 2007 р. визначальну роль відігравало суттєве подорожчання на продовольчому ринку [2. с. 3]. На початку 2008 р. інфляція прискорилась. Зокрема у січні 2008 р. до січня 2007 р. ІСЦ становив 119,4%, а індекс цін виробників промислової продукції 123,3 % [4, c. 48,50]. За січень-квітень 2008 р. індекс споживчих цін становив 113,1% до грудня 2007р., що на 36,5% перевищує прогноз, а на продукти харчування та безалкогольні напої – 120,4%; алкогольні напої та тютюнові вироби – 106,2%; одяг і взуття – 100,8% [5, c.5].

Існує значна диференціація щодо темпів інфляції серед регіонів України. Зокрема у 2007 р. вищі за середні по Україні темпи приросту споживчих цін спостерігались у тринадцяти регіонах зокрема у Львівській області, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, м.Севастополі, Полтавській, Херсонській, Харківській, Одеській, Тернопільській областях та м. Києві (16,8 – українські темпи приросту споживчих цін21,0%). Нижчі за середньо спостерігались у Закарпатській, Кіровоградській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівський, Волинській, Запорізькій, Луганській областях, АР Крим та Рівненській області (11,3 – 16,0 %). [2, c. 123].

У 2007 р. першочерговий вплив на загальне подорожчання продуктів харчування мало зростання цін на сільськогосподарську продукцію, яке було зумовлене, передусім, скороченням її пропозиції. Зокрема у 2007 р. порівняно з 2006 р. виробництво зерна зменшилось на 15 %, соняшнику – на 22%, цукрових буряків – на 24%, овочів – на 15%, молока – на 8%. Як наслідок ціни реалізації сільгосппідприємств зросли на 38%, у т.ч. зерна – на 61, 5 %, насіння соняшнику – удвічі, молока – на 55 %, яєць – на 42 %, овочів – на 21 %, худоби та птиці – на 2 %. У 2007 р. не зупинено спад поголів\'я практично всіх видів тварин і птиці внаслідок того, що виручка від реалізації живих кондиційних тварин для забою не перекриває витрат на придбання кормів. Зростаючі ціни на споживані сільським господарством ресурси призводять до технічної і технологічної відсталості, зменшення економічного інтересу до розвитку галузі, тому спричиняють зростання собівартості продукції вищими темпами, ніж ринкові ціни [6, с.14].

Зростання цін реалізації сільгосппідприємств мало ланцюговий вплив на динаміку цін виробників харчових продуктів і напоїв, які за рік збільшилися на 26,0 %. Це безпосередньо позначилося на зростанні споживчих цін, зважаючи на те, що питома вага українських виробників у роздрібному товарообороті продовольчих товарів складає близько 90 %. За рік у цілому споживчі ціни на продукти харчування підвищилися на 24,7 %, що у 8,8 раза вище відповідного показника 2006 р. Особливістю України є висока питома вага продовольчого кошика у споживанні населення.

Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2007 р. підвищилася на 12,3 %. Тарифи на електроенергію та природний газ протягом року залишалися незмінними. Зростання цін на транспорт на 14,1 % більшою мірою зумовлено подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (36,2 %). [2, с. 123, 127].

Таким чином, головним чинником, який зумовив прискорення інфляційних процесів у 2007 р. було зростання цін на продукти харчування. Динаміка споживчих цін на продовольчому ринку сформувалася під сукупним впливом факторів, які сприяли підвищенню цін з боку пропозиції, а саме: зовнішніх чинників (зростання світових цін на зерно, нафту та нафтопродукти тощо) та внутрішніх (несприятливі природно-кліматичні умови, пов\'язане з цим зменшення виробництва сільськогосподарської продукції та, відповідно, зростання цін виробників). Дія цих чинників була підсилена зростанням доходів населення внаслідок підвищення соціальних гарантій, яке, з одного боку, мало вплив на інфляцію попиту, з іншого – підсилювало інфляцію пропозиції, оскільки підвищення мінімальної заробітної плати зумовило зростання собівартості виробництва і, як наслідок, і споживчих цін.